| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 15 stycznia 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych

Na podstawie art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wnioskodawca – producenta lub grupę producentów wyrobu budowlanego, ubiegających się o udzielenie lub zmianę aprobaty technicznej.”;

2) w § 5 skreśla się ust. 2;

3) w § 9 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) kryteria techniczne, jeżeli wyrób podlega obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa,”;

4) użyte w § 10 w ust. 2 oraz w § 23 w pkt 6 wyrazy „Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”;

5) w § 22:

a) skreśla się pkt 3,

b) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) Instytut Łączności w Warszawie – w odniesieniu do wyrobów stosowanych wyłącznie w sieciach i instalacjach telekomunikacyjnych, radiowo-telewizyjnych oraz komputerowych,”;

6) w § 24 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Instytut Techniki Budowlanej publikuje wytyczne, o których mowa w § 8 ust. 2.”;

7) w § 26:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kryteria techniczne, o których mowa w ust. 1, są opracowywane przez jednostkę certyfikującą i zatwierdzane przez kierownika tej jednostki, w porozumieniu z kierownikiem właściwej przedmiotowo jednostki aprobującej, z zastrzeżeniem ust. 3.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Kryteria techniczne dla wyrobów termo- i hydroizolacyjnych oraz włókno-cementowych są zatwierdzane przez kierownika jednostki certyfikującej, w porozumieniu z kierownikiem Instytutu Techniki Budowlanej.”

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 15 lutego 2002 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Atos

Międzynarodowy lider w branży usług informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »