| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 stycznia 2002 r.

w sprawie udzielania pomocy i asystowania przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji

Na podstawie art. 46 § 3 pkt 1 i art. 50 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 943 i 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, Nr 120. poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 76, poz. 809, Nr 98, poz. 1068, Nr 123, poz. 1353 i Nr 125, poz. 1368) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) przypadki, w których Żandarmeria Wojskowa, zwana dalej „Żandarmerią”, lub wojskowe organy porządkowe udzielają organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi, zwanym dalej „organem egzekucyjnym”, pomocy, oraz przypadki i miejsca, w których jest wymagana asysta Żandarmerii lub wojskowych organów porządkowych,

2) tryb występowania przez organ egzekucyjny do Żandarmerii lub wojskowych organów porządkowych o udzielenie pomocy lub asysty oraz wymagane dokumenty,

3) sposób udzielania pomocy lub asystowania Żandarmerii lub wojskowych organów porządkowych przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych,

4) sposób dokumentowania wykonanych, przy pomocy lub w asyście Żandarmerii lub wojskowych organów porządkowych, czynności egzekucyjnych,

5) sposób rozliczania kosztów czynności egzekucyjnych, wykonanych przy pomocy lub w asyście Żandarmerii lub wojskowych organów porządkowych.

§ 2.
Organowi egzekucyjnemu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych udzielają pomocy oraz asystują właściwe ze względu na miejsce prowadzenia egzekucji:

1) jednostki organizacyjne Żandarmerii,

2) wojskowe organy porządkowe wchodzące w skład służby garnizonowej.

§ 3.
1. Żandarmeria udziela organowi egzekucyjnemu pomocy przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, jeżeli w toku wykonywania tych czynności, niezależnie od miejsca ich przeprowadzania, organ egzekucyjny natrafi na opór żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową, który uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie egzekucji, albo jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że organ egzekucyjny na taki opór natrafi.

2. Żandarmeria asystuje organowi egzekucyjnemu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w razie wykonywania tych czynności w obrębie budynków wojskowych albo na okrętach wojennych lub innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej.

§ 4.
1. Pomoc, o której mowa w § 3 ust. 1, polega na zapewnianiu osobistego bezpieczeństwa organowi egzekucyjnemu oraz zapewnianiu porządku w miejscu przeprowadzania egzekucji, a w razie potrzeby – na żądanie organu egzekucyjnego – zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego.

2. Asystowanie Żandarmerii przy wykonywaniu przez organ egzekucyjny czynności egzekucyjnych polega na obecności w miejscu prowadzenia egzekucji. Żołnierz Żandarmerii asystujący przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych pozostaje w gotowości do udzielenia pomocy, w sposób określony w ust. 1, gdy zajdzie taka konieczność.

§ 5.
1. Komendant jednostki organizacyjnej Żandarmerii, właściwej ze względu na miejsce prowadzenia egzekucji, udziela organowi egzekucyjnemu pomocy po otrzymaniu, co najmniej siedem dni przed terminem czynności egzekucyjnych, pisemnego wezwania do udzielenia pomocy oraz sporządzonego przez organ egzekucyjny odpisu tytułu wykonawczego, na podstawie którego jest przeprowadzana egzekucja.

2. W pilnych przypadkach, zwłaszcza gdy zwłoka groziłaby udaremnieniem egzekucji, udzielenie pomocy może nastąpić także na ustne wezwanie organu egzekucyjnego. W takim przypadku komendant jednostki organizacyjnej Żandarmerii, nie wstrzymując udzielenia pomocy, żąda okazania tytułu wykonawczego, na podstawie którego jest prowadzona egzekucja, oraz nadesłania, w terminie siedmiu dni od dnia zakończenia czynności egzekucyjnych, potwierdzenia wezwania, o którym mowa w ust. 1, na piśmie, wraz ze sporządzonym przez organ egzekucyjny odpisem tytułu wykonawczego.

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki obowiązek udzielenia pomocy lub asystowania ciąży także na patrolach Żandarmerii pełniących służbę w pobliżu miejsca prowadzenia czynności egzekucyjnych. W takich przypadkach przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 6.
1. Pomoc Żandarmerii udzielana jest przez umundurowany patrol.

2. Do udzielenia pomocy komendant jednostki organizacyjnej Żandarmerii wyznacza w skład patrolu co najmniej trzech żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w tej jednostce. Dowódcą patrolu nie może być żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe albo okresową służbę wojskową.

3. Na dowódcę patrolu, o którym mowa w ust. 2, wyznacza się żołnierza w stopniu wojskowym nie niższym od stopnia wojskowego żołnierza, przeciwko któremu są wykonywane czynności egzekucyjne.

§ 7.
Dowódca patrolu udzielającego pomocy wyjaśnia, czy osoba wykonująca czynności egzekucyjne jest uprawniona do prowadzenia egzekucji. W tym celu może on żądać okazania właściwego dokumentu, a zwłaszcza legitymacji służbowej.
§ 8.
Z przebiegu czynności, o których mowa w § 4 ust. 1, dowódca patrolu sporządza notatkę urzędową zawierającą określenie terminu, miejsca i rodzaju prowadzonej egzekucji, imię i nazwisko osoby, przeciwko której egzekucja była skierowana, oznaczenie organu egzekucyjnego oraz imię i nazwisko osoby, która wykonywała czynności egzekucyjne, a także opis czynności egzekucyjnych wykonanych przy pomocy patrolu. Notatkę przedstawia się komendantowi jednostki organizacyjnej Żandarmerii.
§ 9.
1. Komendant jednostki organizacyjnej Żandarmerii udziela asysty organowi egzekucyjnemu wykonującemu czynności egzekucyjne w obiektach, o których mowa w § 3 ust. 2, na podstawie pisemnego powiadomienia oraz sporządzonego przez organ egzekucyjny odpisu tytułu wykonawczego, na którego podstawie jest przeprowadzana egzekucja.

2. Komendant jednostki organizacyjnej Żandarmerii wyznacza do asystowania żołnierza zawodowego, posiadającego stopień wojskowy nie niższy od stopnia wojskowego żołnierza, przeciwko któremu są wykonywane czynności egzekucyjne.

3. Do żołnierzy Żandarmerii asystujących przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych stosuje się odpowiednio przepisy § 7 i 8.

§ 10.
1. Jeżeli w miejscowości, w której jest przeprowadzana egzekucja, nie ma siedziby jednostki organizacyjnej Żandarmerii, do udzielania pomocy i asystowania organowi egzekucyjnemu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych mogą być użyte wojskowe organy porządkowe wchodzące w skład służby garnizonowej.

2. Do udzielenia pomocy i asystowania organowi egzekucyjnemu oficer inspekcyjny garnizonu wyznacza żołnierzy pełniących służbę garnizonową w składzie warty lub pododdziału alarmowego garnizonu.

3. W przypadku określonym w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy § 3–8, z tym że notatkę, o której mowa w § 8, dowódca patrolu przedstawia dowódcy (komendantowi) garnizonu.

§ 11.
1. Koszty poniesione z tytułu udzielania pomocy lub asystowania żołnierzy Żandarmerii lub wojskowych organów porządkowych przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych przez organ egzekucyjny ustala się w wysokości 1,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Rachunek określający koszty, o których mowa w ust. 1, komendant jednostki organizacyjnej Żandarmerii lub dowódca (komendant) garnizonu przesyła organowi egzekucyjnemu.

3. Należność za wykonanie przez Żandarmerię lub wojskowe organy porządkowe pomocy lub asysty jest przekazywana, w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania rachunku, na rachunek bankowy jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu znajduje się jednostka organizacyjna Żandarmerii lub dowództwo (komenda) garnizonu.

4. Koszty, o których mowa w ust. 1, zalicza się do opłat za czynności egzekucyjne obciążające zobowiązanego, wobec którego były wykonywane czynności egzekucyjne.

§ 12.
Traci moc zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 1994 r. w sprawie obowiązków wojskowych organów porządkowych udzielających pomocy i asystujących przy czynnościach egzekucyjnych (Monitor Polski Nr 52, poz. 441).
§ 13.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 15 lutego 2002 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Luiza Szmyt

ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »