| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 15 stycznia 2002 r.

w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

Na podstawie art. 254 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wykaz wydzielonych pomieszczeń dla osób zatrzymanych, usytuowanych w jednostkach organizacyjnych Policji, Straży Granicznej oraz w aresztach garnizonowych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani po wniesieniu aktu oskarżenia, zwani dalej „tymczasowo aresztowanymi”, i skazani, oraz warunki, którym te pomieszczenia muszą odpowiadać.
§ 2.
Pomieszczenie przeznaczone dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, zwane dalej „pomieszczeniem”, lokalizuje się w kondygnacji parterowej lub wyższej budynku.
§ 3.
W skład pomieszczenia wchodzą:

1) izba dyżurna,

2) cele dla tymczasowo aresztowanych i skazanych,

3) pokój lekarski,

4) pokój widzeń,

5) pokój, w którym podgrzewa się i porcjuje posiłki,

6) zmywalnia naczyń i sprzętu,

7) magazyny do przechowywania rzeczy tymczasowo aresztowanych i skazanych, z wyodrębnionym miejscem przeznaczonym do przechowywania rzeczy osób chorych zakaźnie, pościeli czystej oraz brudnej,

8) umywalnie,

9) ustępy.

§ 4.
Jeżeli ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie w pomieszczeniu pokojów lub magazynów, o których mowa w § 3 pkt 3 i 5–7, dopuszcza się ich lokalizację poza pomieszczeniem, lecz w tym samym budynku jednostki organizacyjnej Policji, Straży Granicznej lub w budynku przeznaczonym na wojskowy areszt garnizonowy.
§ 5.
1. Przy pomieszczeniu wyznacza się plac spacerowy o powierzchni co najmniej 50 m2.

2. Ogrodzenie placu spacerowego musi uniemożliwić tymczasowo aresztowanym i skazanym ucieczkę lub kontaktowanie się z osobami postronnymi. Plac spacerowy zabezpiecza się ogrodzeniem o wysokości nie mniejszej niż 3,5 m, przykrytym od góry siatką stalową albo wyposażonym w nachylone do wewnątrz odkosy z rozciągniętym na nich drutem kolczastym,

§ 6.
Wszystkie wejścia i wyjścia z pomieszczenia zabezpiecza się kratą stalową oraz drzwiami o solidnej konstrukcji z atestowanymi zamkami.
§ 7.
1. Pomieszczenie musi spełniać następujące warunki:

1) tynki wykonuje się z zaprawy cementowo-wapiennej, malowane farbą klejową lub emulsyjną, a od podłogi do wysokości 1,5 m malowane farbą olejną,

2) punkty świetlne umieszcza się na suficie, a gniazda wtykowe instaluje się w niezbędnych miejscach,

3) być wyposażone w instalację alarmową dźwiękowo-świetlną na wypadek nagłej konieczności zawiadomienia dyżurnego właściwej jednostki organizacyjnej Policji, Straży Granicznej lub jednostki wojskowej o zaistniałym zagrożeniu bezpieczeństwa przebywających tam osób.

2. Instalację, o której mowa w ust. 1 pkt 3, stanowią:

1) dzwonki alarmowe i punkty świetlne w pokoju dyżurnego jednostki lub w innym miejscu, z którego sygnał alarmowy zostanie niezwłocznie odebrany,

2) przyciski do dzwonków umieszczone:

a) w izbie dyżurnej,

b) na ścianach korytarza, przy drzwiach każdej celi dla tymczasowo aresztowanych i skazanych,

c) w pokoju lekarskim,

d) w pokoju widzeń,

e) w pokoju do przygotowywania posiłków,

f) w umywalniach i ustępach.

§ 8.
Cele dla tymczasowo aresztowanych i skazanych oraz ich wyposażenie muszą spełniać następujące warunki:

1) zapewniać powierzchnię celi przypadającą na jednego mężczyznę w rozmiarze nie mniejszym niż 3 m2, a w przypadku kobiet – nie mniejszym niż 4 m2,

2) posiadać ściany wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowej, o grubości co najmniej 1,5 cegły, lub z innych materiałów o nie mniejszej wytrzymałości,

3) posiadać podłogę trwałą i zmywalną,

4) mieć okna uchylne w grubości ściany muru o powierzchni w stosunku do powierzchni podłogi nie mniejszej niż 1:8, z zainstalowaną na zewnątrz kratą z prętów lub płaskowników, a od wewnątrz siatką stalową,

5) być wyposażone w punkty świetlne zapewniające oświetlenie odpowiednie do czytania i pisania, zabezpieczone siatką stalową lub nietłukącym się szkłem,

6) mieć ogrzewanie zapewniające temperaturę według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych,

7) posiadać wentylację grawitacyjną lub mechaniczną, zapewniającą półtorakrotną wymianę powietrza w ciągu godziny, z otworem wentylacyjnym zabezpieczonym siatką stalową,

8) być wyposażone w łóżka jednoosobowe, szafki na rzeczy osobiste oraz stół i taborety drewniane bez ostrych krawędzi, przymocowane do podłogi lub ściany,

9) posiadać zainstalowane przyciski do wzywania obsługi pomieszczenia pod bezpiecznym napięciem elektrycznym,

10) być wyposażone w ustęp stały lub przenośny umieszczony w miejscu zapewniającym intymność oraz umywalkę i pojemnik na śmieci,

11) posiadać drzwi o solidnej konstrukcji z dwiema zasuwami i atestowanym zamkiem oraz łańcuchem zabezpieczającym, otwierane na zewnątrz, z wizjerem stożkowym na wysokości 1,5 m, zabezpieczonym od strony celi szkłem hartowanym i z drugiej strony ruchomą zasłoną.

§ 9.
1. Izba dyżurna musi posiadać otwieraną barierę oraz być wyposażona w instalację telefoniczną mającą połączenie wyłącznie z dyżurnym właściwej jednostki organizacyjnej Policji, Straży Granicznej lub jednostki wojskowej – w zależności od usytuowania pomieszczenia.

2. Pokój lekarski musi być wyposażony w umywalkę z dopływem ciepłej i zimnej wody, biurko, krzesło, wieszak, kozetkę lekarską oraz szafkę na leki i podstawowy sprzęt medyczny do badania i udzielania pierwszej pomocy lekarskiej. W przypadku dokonywania sterylizacji narzędzi wielokrotnego użytku, pokój lekarski powinien być dodatkowo wyposażony w zlew i sterylizator parowy.

3. Pokój widzeń musi być wyposażony w taborety i stół oraz spełniać warunki, o których mowa w § 8 pkt 2–7, 9 i 11.

4. Pokój, w którym podgrzewa się posiłki, musi być wyposażony w odpowiednie urządzenie grzewcze, zlewozmywak dwukomorowy z dopływem ciepłej i zimnej wody oraz w stół, szafki kuchenne, lodówkę i sprzęt stołowo-kuchenny.

5. Zmywalnia naczyń i sprzętu musi być wyposażona w zlewozmywak dwukomorowy z dopływem ciepłej i zimnej wody oraz w zawór ze złączką do węża.

6. Umywalnie i ustępy muszą spełniać następujące warunki:

1) w umywalniach – umywalki z dopływem ciepłej i zimnej wody (minimum 1 umywalka dla 5 osób) oraz urządzenie natryskowe (minimum 1 urządzenie dla 15 osób) wydzielone podobnie jak kabina ustępowa,

2) w ustępach – umywalka z dopływem ciepłej i zimnej wody oraz miski ustępowe (minimum 1 miska dla 20 osób) spłukiwane za pomocą automatu ukrytego w ścianie,

3) miski ustępowe umieszczone w kabinach oddzielonych przegrodami o wysokości 1 m, trwale przytwierdzonymi do podłogi i ściany, z drzwiami o górnej krawędzi 1 m i dolnej 0,3 m nad podłogą,

4) woda ciepła do umywalni i natrysku oraz ustępów powinna być doprowadzana poprzez mieszacz zlokalizowany w miejscu niedostępnym dla tymczasowo aresztowanych i skazanych,

5) drzwi do umywalni z natryskiem i do ustępów wyposażone w matową szybę z nietłukącego się szkła lub w zwykłą szybę zabezpieczoną obustronnie siatką stalową,

6) posadzka w umywalniach i ustępach zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska.

7. Na ścianach korytarzy, obok drzwi, muszą być zamocowane półki drewniane służące do stawiania naczyń z posiłkami.

§ 10.
Wykaz wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 11.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie określenia wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym muszą one odpowiadać (Dz. U. Nr 67, poz. 441).
§ 12.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

Załącznik 1. [WYKAZ WYDZIELONYCH POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH, W KTÓRYCH MOGĄ BYĆ UMIESZCZENI TYMCZASOWO ARESZTOWANI l SKAZANI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 15 stycznia 2002 r. (poz. 80)

WYKAZ WYDZIELONYCH POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH,
W KTÓRYCH MOGĄ BYĆ UMIESZCZENI TYMCZASOWO ARESZTOWANI l SKAZANI

Lp.

Województwo

Nazwa jednostki i miejscowość

Uwagi

1

2

3

4

1

dolnośląskie

Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze

tylko dla kobiet

Komenda Powiatowa Policji w Miliczu

 

Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy

z wyjątkiem skazanych, którzy mogą przebywać w Zakładzie Karnym w Oleśnicy

Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej

 

Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy

 

Łużycki Oddział Straży Granicznej w Lubaniu

tylko dla kobiet

Łużycki Oddział Straży Granicznej w Zgorzelcu

 

2

kujawsko-
-pomorskie

Komisariat Policji IV w Toruniu

tylko dla kobiet

Komenda Miejska Policji we Włocławku

tylko dla kobiet

3

lubelskie

Komenda Miejska Policji w Chełmie

tylko dla kobiet

Komenda Miejska Policji w Zamościu

tylko dla kobiet

4

lubuskie

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

z wyjątkiem skazanych, którzy mogą przebywać w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wielkopolskim

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

tylko dla kobiet

Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu

 

Komenda Powiatowa Policji w Żarach

 

Lubuski Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

 

Lubuski Oddział Straży Granicznej w Słubicach

 

Areszt Garnizonowy w Krośnie Odrzańskim

 

5

łódzkie

Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

tylko dla kobiet

6

małopolskie

Komenda Miejska Policji w Tarnowie

tylko dla kobiet

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku

 

Komenda Powiatowa Policji w Limanowej

 

7

mazowieckie

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

tylko dla kobiet

Komenda Miejska Policji w Płocku

tylko dla kobiet

Komenda Miejska Policji w Radomiu

tylko dla kobiet

Komenda Miejska Policji w Siedlcach

tylko dla kobiet

Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim

z wyjątkiem skazanych, którzy mogą przebywać w Oddziale Zewnętrznym w Grodzisku Mazowieckim Aresztu Śledczego Warszawa-Służewiec

Komenda Powiatowa Policji w Legionowie

 

Komenda Powiatowa Policji w Mławie

 

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

 

Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie

 

Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

 

Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie

 

 

1

2

3

4

8

podkarpackie

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

tylko dla kobiet, z wyjątkiem kobiet skazanych, które mogą przebywać w Zakładzie Karnym w Rzeszowie--Załężu

Komenda Miejska Policji w Przemyślu

tylko dla kobiet

9

podlaskie

Komisariat Policji w Dąbrowie Białostockiej

 

Komenda Miejska Policji w Łomży

 

Komenda Miejska Policji w Suwałkach

tylko dla kobiet

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie

 

Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim

 

Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce

tylko dla kobiet

Komenda Powiatowa Policji w Mońkach

 

Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach

 

Komenda Powiatowa Policji w Sokółce

 

10

śląskie

Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

tylko dla kobiet

Komenda Miejska Policji w Częstochowie

tylko dla kobiet

Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej

 

Komenda Miejska Policji w Rybniku

 

Komenda Miejska Policji w Zabrzu

tylko dla kobiet

Śląski Oddział Straży Granicznej w Cieszynie

tylko dla kobiet

11

świętokrzyskie

Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach

 

12

warmińsko-
-mazurskie

Komenda Miejska Policji w Elblągu

tylko dla kobiet

Komenda Miejska Policji w Olsztynie

tylko dla kobiet

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

 

Areszt Garnizonowy w Olsztynie

tylko dla kobiet

13

wielkopolskie

Komisariat Policji Nowe Miasto w Poznaniu

 

Komenda Miejska Policji w Koninie

 

Komenda Miejska Policji w Kościanie

 

Komenda Powiatowa Policji w Pile

 

Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu

tylko dla kobiet

Areszt Garnizonowy w Poznaniu

tylko dla kobiet

14

zachodnio-pomorskie

Komisariat Policji w Łobzie

 

Komenda Miejska Policji w Szczecinie

 

Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie

 

Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

 

Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach

tylko dla kobiet

Pomorski Oddział Straży Granicznej w Szczecinie

tylko dla kobiet

Areszt Garnizonowy w Szczecinie

tylko dla kobiet

 

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 15 lutego 2002 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »