| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 28 stycznia 2002 r.

w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

Na podstawie art. 765 § 2 pkt 1 oraz art. 811 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) przypadki, w których Policja lub Straż Graniczna udziela komornikowi pomocy, oraz przypadki i miejsca, w których jest wymagana asysta Policji lub Straży Granicznej,

2) sposób udzielania pomocy lub asystowania Policji lub Straży Granicznej przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych,

3) tryb występowania przez komornika do Policji lub Straży Granicznej o udzielenie pomocy lub asystowanie przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych oraz wymagane w tym celu dokumenty,

4) sposób dokumentowania czynności wykonanych przy pomocy lub asystowaniu Policji lub Straży Granicznej,

5) sposób rozliczania kosztów czynności egzekucyjnych wykonanych przy pomocy lub asystowaniu Policji lub Straży Granicznej.

§ 2.
Komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych udzielają pomocy lub asystują właściwe ze względu na miejsce wykonywania czynności egzekucyjnych:

1) organy Policji,

2) organy Straży Granicznej.

§ 3.
1. Policja udziela pomocy komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, jeżeli w toku wykonywania tych czynności komornik natrafi na opór, który utrudnia lub uniemożliwia mu wykonywanie tych czynności, albo jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że na taki opór natrafi.

2. Straż Graniczna udziela pomocy komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, jeżeli w toku wykonywania tych czynności komornik natrafi na opór stawiany przez funkcjonariusza Straży Granicznej, który utrudnia lub uniemożliwia mu wykonywanie tych czynności, albo jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że na taki opór natrafi, a także w przypadku, gdy przedmiot egzekucji znajduje się na obszarze przejścia granicznego.

§ 4.
Policja lub Straż Graniczna asystuje komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w razie wykonywania tych czynności w obrębie budynków zajmowanych odpowiednio przez Policję lub Straż Graniczną.
§ 5.
1. Udzielenie pomocy i asystowanie Policji lub Straży Granicznej komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych polega na zapewnieniu mu bezpieczeństwa osobistego oraz dostępu do miejsca wykonywania tych czynności i porządku w tym miejscu.

2. Policja lub Straż Graniczna, udzielając pomocy lub asystując komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, zapewnia bezpieczeństwo również innym uczestnikom postępowania, mając w szczególności na względzie poszanowanie godności osób biorących udział w tych czynnościach.

§ 6.
1. Policja lub Straż Graniczna udziela pomocy lub asysty komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych po otrzymaniu, co najmniej 7 dni przed terminem czynności, pisemnego wezwania oraz odpisu tytułu wykonawczego sporządzonego przez komornika, na podstawie którego egzekucja jest prowadzona.

2. Policja lub Straż Graniczna asystuje komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych na podstawie jego pisemnego powiadomienia oraz odpisu tytułu wykonawczego sporządzonego przez komornika, na podstawie którego egzekucja jest prowadzona.

3. W pilnych przypadkach, zwłaszcza gdy zwłoka groziłaby udaremnieniem egzekucji, udzielenie pomocy lub asystowanie następuje również na ustne wezwanie komornika. W takim przypadku Policja lub Straż Graniczna, nie wstrzymując udzielenia pomocy lub asystowania, żąda okazania tytułu wykonawczego, na którego podstawie egzekucja jest prowadzona, oraz nadesłania po zakończeniu czynności egzekucyjnych odpisu tytułu wykonawczego sporządzonego przez komornika i potwierdzenia wezwania na piśmie.

§ 7.
Pomoc lub asysta, o której mowa w § 3 i 4, jest udzielana przez wyznaczonego funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”.
§ 8.
Funkcjonariusz udzielający pomocy lub asystujący wyjaśnia, czy komornik jest uprawniony do prowadzenia egzekucji. W tym celu może on żądać okazania właściwego dokumentu, a zwłaszcza legitymacji służbowej.
§ 9.
1. Z przebiegu czynności, o których mowa w § 5, funkcjonariusz sporządza notatkę urzędową, zawierającą określenie terminu, miejsca i rodzaju prowadzonej egzekucji, imię i nazwisko osoby, przeciwko której egzekucja była skierowana, imię i nazwisko komornika, a także opis czynności wykonanych w ramach udzielonej pomocy lub asystowania.

2. Notatkę, o której mowa w ust. 1, funkcjonariusz przekazuje swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

§ 10.
1. Koszty poniesione przez Policję lub Straż Graniczną z tytułu udzielonej pomocy lub asysty przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych ustala się w wysokości ryczałtu za konwój wzmocniony, określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz. U. Nr 111, poz. 705).

2. Rachunek zawierający koszty, o których mowa w ust. 1, przesyła się właściwemu komornikowi.

3. Komornik przekazuje należności z tytułu poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 1, na rachunek bankowy jednostki organizacyjnej Policji lub Straży Granicznej, wskazanej w rachunku, o którym mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania rachunku.

§ 11.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 23 lutego 2002 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Janiak

Prawnik, ekspert w zakresie prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »