| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 29 stycznia 2002 r.

w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie.

Na podstawie art. 44 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się:

1) rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne, które mogą być przekształcane termicznie w instalacjach i urządzeniach, niebędących spalarniami, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

2) rodzaje instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się termiczne przekształcanie odpadów innych niż niebezpieczne, wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: w z. A. Szarawarski


Załącznik 1. [RODZAJE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEKSZTAŁCANE TERMICZNIE W INSTALACJACH l URZĄDZENIACH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 29 stycznia 2002 r. (poz. 176)

Załącznik nr 1

RODZAJE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEKSZTAŁCANE TERMICZNIE W INSTALACJACH l URZĄDZENIACH

Kod*

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów

1

2

 

02

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

02 01

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa

02 01 04

Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

02 01 07

Odpady z gospodarki leśnej

02 01 99

Inne niewymienione odpady

02 02

Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego

02 02 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

02 02 03

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

02 02 04

Osady z zakładowych oczyszczalni ścisków

02 02 81

Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80

02 02 82

Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80

02 03

Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)

02 03 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 03 80

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem
02 03 81)

02 03 82

Odpady tytoniowe

02 04

Odpady z przemysłu cukrowniczego

02 04 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 05

Odpady z przemysłu mleczarskiego

02 05 02

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

1

2

02 06

Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego

02 06 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 06 80

Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

02 07

Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)

02 07 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

03

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury

03 01

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli

03 01 01

Odpady kory i korka

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

03 01 81

Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

03 01 82

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

03 03

Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury

03 03 01

Odpady z kory i drewna

03 03 07

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

03 03 10

Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

03 03 11

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10

04

Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego

04 02

Odpady z przemysłu tekstylnego

04 02 09

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

04 02 10

Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)

04 02 15

Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14

04 02 21

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

04 02 22

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

05

Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla

05 01

Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej

05 01 10

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09

06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej

06 03

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali

06 03 14

Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13

06 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

06 05 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02

 

1

2

07

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej

07 01

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej

07 01 12

Osady 2 zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11

07 02

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych

07 02 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

07 02 80

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

07 03

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz. pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)

07 03 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11

07 04

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów

07 04 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11

07 05

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków

07 05 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11

07 06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków

07 06 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11

07 06 80

Ziemia bieląca z rafinacji oleju

07 07

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych produktów chemicznych

07 07 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11

08

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich

08 01

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów

08 01 12

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

08 01 14

Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13

08 01 16

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

08 01 18

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17

10

Odpady z procesów termicznych

10 01

Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)

10 01 21

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20

10 01 25

Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni

10 12

Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych)

10 12 13

Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

1

2

12

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

12 01

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

12 01 05

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

15

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

15 01

Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03

Opakowania z drewna

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 02

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

16

Odpady nieujęte w innych grupach

16 01

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

16 01 03

Zużyte opony

16 01 19

Tworzywa sztuczne

16 01 22

Inne niewymienione elementy

16 01 99

Inne niewymienione odpady

16 03

Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku

16 03 06

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

16 03 80

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

16 80

Odpady różne

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

16 82

Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych

16 82 02

Odpady inne niż wymienione w 16 82 01

17

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

17 02

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

17 02 01

Drewno

17 02 03

Tworzywa sztuczne

17 03

Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych

 

1

2

17 03 80

Odpadowa papa

19

Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych

19 02

Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwane cyjanków, neutralizacja)

19 02 10

Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09

19 08

Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

19 08 12

Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w
19 08 11

19 08 14

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

19 09

Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych

19 09 04

Zużyty węgiel aktywny

19 09 05

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

19 11

Odpady z regeneracji olejów

19 11 06

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05

19 12

Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach

19 12 01

Papier i tektura

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

19 12 07

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

19 12 08

Tekstylia

19 12 10

Odpady palne (paliwo alternatywne)

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

20

Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01

Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyleczeniem 15 01)

20 01 01

Papier i tektura

20 01 10

Odzież

20 01 11

Tekstylia

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39

Tworzywa sztuczne

 

Objaśnienie:

*) Kod według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Załącznik 2. [RODZAJE INSTALACJI l URZĄDZEŃ, W KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE]

Załącznik nr 2

RODZAJE INSTALACJI l URZĄDZEŃ, W KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

Lp.

Rodzaje instalacji i urządzeń

1

Piece cementowe:

 

 

– obrotowe

 

 

– szybowe

2

Piece wapiennicze:

 

 

– szybowe

 

 

– obrotowe

 

 

– z ruchomym rusztem

3

Wielkie piece

 

Piece konwertorowe

 

Piece obrotowe do utleniania rud

4

Kotły energetyczne i przemysłowe:

 

 

– rusztowe

 

 

– pyłowe

 

 

– fluidalne

 

 

– kotły regeneracyjne (sodowe)

5

Piece do wypalania i cegły

6

Baterie koksownicze

7

Domowe instalacje i urządzenia centralnego ogrzewania, kuchnie i piece1)

 

1) Dopuszcza się termiczne przekształcanie odpadów o kodach: 02 01 07, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 03 03 07, 15 01 01, 15 01 03, 17 02 01, 19 12 01, 19 12 07 i 20 01 01.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Zawadzka

doradca podatkowy, specjalista z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz procedur podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »