| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY l POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 20 lutego 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 32) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 maja 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 50, poz. 523) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 ust, 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Oceny pracy dyrektora placówki lub ośrodka dokonuje organ nadzoru w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę lub ośrodek, na podstawie dokonanych przez organ nadzoru i organ prowadzący cząstkowych ocen pracy dyrektora placówki lub ośrodka.";

2) w § 9 w ust. 3 wyrazy „Organ prowadzący placówkę w porozumieniu z organem nadzoru" zastępuje się wyrazami „Organ nadzoru w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę";

3) w § 10 w ust. 3 wyrazy „Organ prowadzący ośrodek w porozumieniu z organem nadzoru" zastępuje się wyrazami „Organ nadzoru w porozumieniu z organem prowadzącym ośrodek";

4) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organ nadzoru doręcza dyrektorowi placówki lub ośrodka oryginał karty oceny pracy. Odpis karty oceny pracy organ nadzoru przekazuje organowi prowadzącemu placówkę lub ośrodek celem włączenia do akt osobowych dyrektora. Wzór karty oceny pracy dyrektora placówki lub ośrodka stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.";

5) § 12:

a) w ust. 1 wyrazy „organu prowadzącego placówkę lub ośrodek" zastępuje się wyrazami „organu nadzoru",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, rozpatruje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku powołany przez organ nadzoru zespół oceniający w składzie:

1) dwaj przedstawiciele organu nadzoru, w tym przewodniczący zespołu oceniającego,

2) dwaj przedstawiciele organu prowadzącego placówkę lub ośrodek,

3) na wniosek dyrektora placówki lub ośrodka – przedstawiciel wskazanej przez niego zakładowej organizacji związkowej.",

c) w ust. 4 wyrazy „organ prowadzący" zastępuje się wyrazami „organ nadzoru",

d) w ust. 6 wyrazy „Organ prowadzący" zastępuje się wyrazami „Organ nadzoru",

e) w ust. 7 wyrazy „organ prowadzący" zastępuje się wyrazami „organ nadzoru";

6) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 20 lutego 2002 r. (poz. 194)

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Doradztwo prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »