| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 5 marca 2002 r.

w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednostkom samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1.
[1] Rozporządzenie określa algorytm przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem”, jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań lub rodzajów zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej „ustawą”, a także zasady ustalania maksymalnych wysokości kwot zobowiązań przypadających do wypłaty na dany rok.
§ 2.
Środki Funduszu są przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym na realizację zadań lub rodzajów zadań z zakresu:

1) zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, do których zalicza się:

a) udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej,

b) udzielanie dofinansowań do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciąganych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub na prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego,

c) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na organizację nowych lub przystosowanie istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy,

d) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia osób niepełnosprawnych, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, z wyłączeniem wynagrodzenia pracownika oraz kosztów osobowych pracodawcy w części finansowanej przez budżet państwa lub Fundusz w trybie art. 25 ust. 2 i 3 ustawy,

e) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę, zatrudniającego do 24 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, z wyłączeniem wynagrodzenia pracownika oraz kosztów osobowych pracodawcy w części finansowanej przez budżet państwa lub Fundusz w trybie art. 25 ust. 2 i 3 ustawy,

f) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych,

g) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,

2) rehabilitacji społecznej, do której zalicza się:

a) finansowanie w części lub całości kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,

b) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

c) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych,

d) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

e) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

f) dofinansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów służących rehabilitacji.

§ 3.
1. Wysokość środków Funduszu dla samorządów powiatowych na realizację zadań wymienionych w § 2 pkt 1 ustala się według następującego wzoru algorytmu:

infoRgrafika

 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Zp

– roczna wysokość środków dla powiatu p przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, które mogą być finansowane ze środków Funduszu,

F

– kwota środków przewidziana w planie finansowym Funduszu na dany rok na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej przez samorządy powiatowe,

Bp

– liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w powiecie p, wyliczona jako średnia z trzech ostatnich miesięcy, według stanu na koniec miesiąca, na podstawie dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „GUS”,

L

– aktualna liczba powiatów,

 

i, p

– wskaźniki przebiegające zbiór wszystkich liczb naturalnych od 1 do L,

 

Bi

– liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w powiecie i, wyliczona jako średnia z trzech ostatnich miesięcy, według stanu na koniec miesiąca, na podstawie dostępnych danych GUS,

 

Kp

– kwota zobowiązań z tytułu realizacji umów z zakresu rehabilitacji zawodowej zawartych przez powiat do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, dla którego jest wyliczana wysokość środków Funduszu, zwanego dalej „rokiem poprzednim”, przypadających do zapłaty w danym

 

 

roku, przy czym

infoRgrafika

 

yp

– zmienna zdefiniowana wyrażeniem poniżej:

 

 

 

 

 

 

infoRgrafika

 

a

– wyliczany w pierwszej kolejności współczynnik korygujący związany, z tym że kwota przypadająca dla powiatu p z podziału przeznaczonych dla samorządów powiatowych środków Funduszu na dany rok może być mniejsza od zaciągniętych zobowiązań, zdefiniowany wyrażeniem poniżej:

 

infoRgrafika

 

rp

– zmienna zdefiniowana wyrażeniem poniżej:

 

infoRgrafika

2. Wysokość środków Funduszu dla samorządów powiatowych na realizację zadań wymienionych w § 2 pkt 2 ustala się według następującego wzoru algorytmu:

infoRgrafika

 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Sp

– roczna wysokość środków dla powiatu p przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, które mogą być finansowane ze środków Funduszu,

H

– kwota środków przewidziana w planie finansowym Funduszu na dany rok na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej przez samorządy powiatowe

i, p

– wskaźniki przebiegające zbiór wszystkich liczb naturalnych od 1 do L,

L

– aktualna liczba powiatów

Wi

– roczna wysokość roczna wysokość środków dla powiatu i przeznaczonych na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej równa Wi=Ui x T, gdzie:

 

Ui – liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej w powiecie i dofinansowanych ze środków Funduszu w roku poprzednim,

 

T – kwota środków na pokrycie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej ustalona przez Zarząd Funduszu na dany rok do wysokości ilorazu maksymalnej kwoty zobowiązań, o której mowa w § 4 ust. 6, i liczby uczestników,

Np

– liczba osób niepełnosprawnych w powiecie p równa Np = Ncp + Nap, gdzie:

 

Ncp = Lcp x Dck, gdzie:

 

Lcp – liczba dzieci ogółem w wieku poniżej 15 lat w powiecie p na podstawie dostępnych danych GUS,

 

Dck – wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej wśród dzieci w wieku poniżej 15 lat w Polsce ogółem, na podstawie dostępnych danych GUS,

 

Nap = Lap x Daw, gdzie:

 

 

Lap

– liczba osób w wieku 15 lat i więcej ogółem w powiecie p na podstawie dostępnych danych GUS,

 

 

Daw

– wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej wśród osób w wieku 15 lat i więcej w powiecie p, oszacowany na podstawie dostępnych według województw danych GUS,

Ni

– liczba osób niepełnosprawnych w powiecie i równa Ni = Nci + Nai, gdzie:

 

Nci = Lci x DCk, gdzie:

 

 

Lci

– liczba dzieci ogółem w wieku poniżej 15 lat w powiecie i na podstawie dostępnych danych GUS,

 

 

Dck

– wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej wśród dzieci w wieku poniżej 15 lat w Polsce ogółem, na podstawie dostępnych danych GUS,

 

Nai = Lai x Daw, gdzie:

 

 

Lai

– liczba osób w wieku 15 lat i więcej ogółem w powiecie i na podstawie dostępnych danych GUS,

 

 

Daw

– wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej wśród osób w wieku 15 lat i więcej w powiecie i, oszacowany na podstawie dostępnych według województw danych GUS,

Gp

– kwota zobowiązań z tytułu realizacji umów z zakresu rehabilitacji społecznej zawartych przez powiat do dnia 31 grudnia roku poprzedniego, przypadającego do zapłaty w danym roku,

xp

– zmienna zdefiniowana wyrażeniem poniżej:

 

 

 

 

 

 

 

infoRgrafika

 

Wp

– roczna wysokość środków dla powiatu p przeznaczonych na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej równa Wp = Up x T, gdzie:

 

 

Up – liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej w powiecie p dofinansowanych ze środków Funduszu w roku poprzednim,

 

T – kwota środków na pokrycie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej ustalona przez Zarząd Funduszu na dany rok do wysokości ilorazu maksymalnej kwoty zobowiązań, o której mowa w § 4 ust. 6, i liczby uczestników.

 

§ 4.
1. Ze środków Funduszu mogą być finansowane zobowiązania z tytułu realizacji umów zawartych do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego realizację zadań:

1) z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,

2) dofinansowania likwidacji barier architektonicznych,

3) dofinansowania budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów służących rehabilitacji,

4) finansowania w części lub całości kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej

– przypadające do wypłaty w danym roku, do maksymalnej wysokości, o której mowa w ust. 3–6, z zastrzeżeniem § 7.

2. Ustalenie maksymalnych kwot zobowiązań dla poszczególnych zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4 i § 2 pkt 1, wykazywanych w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym sporządzanym w trybie w art. 35c ust. 2 ustawy za okres IV kwartału roku poprzedniego, następuje w drodze inwentaryzacji umów przeprowadzanej na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

3. Maksymalna kwota zobowiązań powiatu do wypłaty w danym roku z tytułu realizacji umów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, stanowi różnicę między kwotą przeznaczoną w planie finansowym na zawarcie tych umów w roku poprzednim a kwotą wypłaconą w roku poprzednim z tytułu ich realizacji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. Maksymalna kwota zobowiązań z tytułu realizacji umowy, w części dotyczącej zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia osób niepełnosprawnych, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy na jedno nowe lub przystosowane stanowisko oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, stanowi iloczyn liczby etatów, na których zostały zatrudnione osoby niepełnosprawne, 120% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia roku, w którym została zawarta umowa, i liczby 6, a jeżeli okres 36 miesięcy od dnia zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na nowym lub przystosowanym do jej potrzeb stanowisku upływa przed dniem 31 grudnia roku, dla którego jest obliczana wysokość środków, liczby miesięcy, za które ma nastąpić zwrot kosztów zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy.

5. Maksymalna kwota zobowiązań z tytułu realizacji umowy dotyczącej zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę zatrudniającego do 24 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, stanowi iloczyn liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych i 50% najniższego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu 1 stycznia roku, w którym została zawarta umowa, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia oraz liczby 6, a jeżeli okres 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy upływa przed dniem 31 grudnia roku, dla którego jest obliczana wysokość środków, liczby miesięcy, za które ma nastąpić zwrot wynagrodzenia i składek zgodnie z art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy.

6. Maksymalna kwota zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 4, stanowi kwotę wypłaconą z tytułu realizacji umów w roku poprzednim zwaloryzowaną średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określonym w ustawie budżetowej na rok poprzedni.

§ 5.
1. Zarząd Funduszu informuje powiat o wielkości środków Funduszu określonych algorytmem przypadających tej jednostce na realizację w danym roku zadań określonych w planie finansowym Funduszu, stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, które mogą być przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2. Zarząd Funduszu przekazuje powiatowi informację, o której mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia opublikowania ustawy budżetowej na dany rok. Informacja ta powinna zawierać:

1) nazwę powiatu,

2) wysokość środków Funduszu przeznaczonych na pokrycie zobowiązań na poszczególne zadania i ze wskazaniem przepisów ustawy, przypadających do wypłaty w danym roku z tytułu realizacji umów zawartych przez powiat do dnia 31 grudnia roku poprzedniego, w tym zobowiązań, o których mowa w § 7,

3) wysokość środków Funduszu na realizację zadań przez powiat w danym roku,

4) łączną kwotę środków Funduszu, przeznaczoną na realizację przez powiat w danym roku zadań określonych w § 2,

5) dane zastosowane do obliczeń wysokości środków Funduszu, przypadających powiatowi, w szczególności:

a) kwotę zobowiązań ze środków Funduszu przypadającą do wypłaty w danym roku na podstawie umów zawartych przez powiat do dnia 31 grudnia roku poprzedniego, w podziale na zadania,

b) liczbę uczestników warsztatów terapii zajęciowej w danym powiecie przyjętą do obliczeń środków Funduszu na dany rok,

c) ustaloną przez Zarząd Funduszu na dany rok kwotę środków Funduszu na pokrycie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej,

d) liczbę dzieci ogółem w wieku poniżej 15 lat w danym powiecie na podstawie dostępnych danych GUS,

e) wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej wśród dzieci w wieku poniżej 15 lat w Polsce ogółem na podstawie dostępnych danych GUS,

f) liczbę osób w wieku 15 lat i więcej ogółem w danym powiecie na podstawie dostępnych danych GUS,

g) wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej wśród osób w wieku 15 lat i więcej w danym powiecie oraz służące do jego wyliczenia wskaźniki niepełnosprawności w danym województwie, na podstawie dostępnych danych GUS,

h) liczbę osób niepełnosprawnych bezrobotnych oraz poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w danym powiecie wyliczoną jako średnią z ostatnich trzech miesięcy, według stanu na koniec miesiąca, na podstawie dostępnych danych GUS.

§ 6.
1. Rada powiatu w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 5, przekazuje Prezesowi Zarządu Funduszu uchwałę określającą zadania i wysokość środków Funduszu przeznaczonych na te zadania z uwzględnieniem art. 47 ust. 2 ustawy. Środki Funduszu na pokrycie zobowiązań przypadających do wypłaty w danym roku z tytułu realizacji umów zawartych do dnia 31 grudnia roku poprzedniego nie mogą być przeznaczone na realizację umów zawartych w danym roku.

2. Prezes Zarządu Funduszu przekazuje w ciągu danego roku samorządom powiatowym na wyodrębniony rachunek bankowy środki Funduszu na realizację zadań określonych w uchwale rady powiatu, o której mowa w art. 35a ust. 3 ustawy, do wysokości kwot wynikających z algorytmu, o którym mowa w § 3, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Prezes Zarządu Funduszu może przekazywać środki Funduszu samorządowi powiatowemu przed otrzymaniem uchwały, o której mowa w ust. 1, na finansowanie zobowiązań, o których mowa w § 4, oraz na realizację zadania określonego w § 2 pkt 2 lit. b), do wysokości środków wydatkowanych przez powiat na to zadanie w analogicznym okresie roku poprzedniego. Rada powiatu uwzględni w uchwale, o której mowa w ust. 1, środki przekazane powiatowi na realizację zadań do dnia podjęcia tej uchwały.

4. Środki Funduszu, o których mowa w ust. 1, powiększa się o faktycznie poniesione koszty obsługi zadań realizowanych przez samorządy powiatowe, jednak nie więcej niż o 2% środków wykorzystanych na realizację zadań.

5. Prezes Zarządu Funduszu przekazuje środki Funduszu w terminach umożliwiających bieżące finansowanie realizowanych przez powiaty zadań, nie dłuższych niż 14 dni od dnia złożenia przez zarząd powiatu wniosku o przekazanie środków zawierającego w szczególności informację o wykorzystaniu przez powiat otrzymanych środków Funduszu, planowanych wypłatach, do których dokonania powiat posiada wymagane przepisami dokumenty, jednakże z uwzględnieniem możliwości finansowych Funduszu, stopnia wykorzystania przez powiat środków przekazanych i stanu wyodrębnionego rachunku bankowego, potwierdzonego kopią wyciągu bankowego na dzień sporządzenia wniosku o przekazanie środków.

6. Przekazywanie środków Funduszu następuje po dokonaniu rozliczenia środków za poprzedni okres, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz po przedłożeniu Prezesowi Zarządu Funduszu informacji o:

1) nazwie banku, który prowadzi jeden wyodrębniony dla środków Funduszu rachunek dla powiatu, oraz o numerze wyodrębnionego rachunku bankowego,

2) każdej zmianie numeru wyodrębnionego rachunku bankowego z załączeniem dowodu w zakresie zamknięcia poprzedniego rachunku i przeniesienia środków Funduszu z poprzedniego wyodrębnionego rachunku bankowego na nowy wyodrębniony rachunek bankowy.

§ 7.
Maksymalna kwota zobowiązań do wypłaty w danym roku, z tytułu realizacji umów dotyczących zadania, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. d), zawartych do dnia 31 grudnia 2001 r., stanowi iloczyn kwoty miesięcznego wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej określonego w umowie z pracodawcą powiększonej o składki należne od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia w przypadku ich finansowania przez pracodawcę, liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych na nowych lub przystosowanych do ich potrzeb stanowiskach i liczby 6, a jeżeli okres 36 miesięcy od dnia zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na nowym lub przystosowanym do jej potrzeb stanowisku upływa przed dniem 31 grudnia roku, dla którego jest obliczana wysokość środków Funduszu, liczby miesięcy, za które ma nastąpić zwrot kosztów zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy.
§ 8.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do środków Funduszu określonych na podstawie planu finansowego na 2002 rok i planów finansowych na następne lata.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. M. Pol

[1] Rozporządzenie traci moc 4 czerwca 2003 r. na podstawie § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. Nr 88, poz. 808), z tym że stosuje się:

1) § 7 tego rozporządzenia - do ustalania maksymalnych kwot zobowiązań z tytułu realizacji umów zawartych do dnia 31 grudnia 2001 r.;

2) § 4 ust. 2-5 tego rozporządzenia - do ustalania maksymalnych kwot zobowiązań z tytułu realizacji umów zawartych w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 stycznia 2003 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »