| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 marca 2002 r.

w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 116, poz. 1217 i z 2001 r. Nr 32, poz. 366).

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. M. Pol

Załącznik 1. [STATUT AGENCJI RESTRUKTURYZACJI l MODERNIZACJI ROLNICTWA]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 8 marca 2002 r. (poz. 224)

STATUT AGENCJI RESTRUKTURYZACJI l MODERNIZACJI ROLNICTWA

§ 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”, działa na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438) oraz niniejszego statutu.

§ 2. Agencja, realizując swoje zadania, kieruje się zasadą racjonalnego gospodarowania powierzonymi jej środkami finansowymi, w tym środkami pochodzącymi z pomocy zagranicznej, przeznaczonymi na finansowanie i współfinansowanie programów, zgodnie z zasadami określonymi w umowach międzynarodowych lub deklaracji dawcy środków.

§ 3. 1. Organem Agencji jest Prezes Agencji.

2. Prezes Agencji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 4. 1. Prezes Agencji działa przy pomocy trzech zastępców Prezesa, głównego księgowego, dyrektorów zespołów i biur Agencji oraz dyrektorów oddziałów regionalnych.

2. W czasie nieobecności Prezesa Agencji lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków działalnością Agencji kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz zastępca wyznaczony przez Prezesa Agencji.

§ 5. 1. W skład Agencji wchodzi Centrala oraz oddziały regionalne, z których każdy obejmuje obszarem działania województwo. Siedzibami oddziałów regionalnych są miasta będące siedzibą wojewody, z wyjątkiem:

1) oddziału regionalnego działającego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, którego siedzibą jest Toruń,

2) oddziału regionalnego działającego na obszarze województwa śląskiego, którego siedzibą jest Częstochowa.

2. W składzie Centrali wydziela się piony do obsługi:

1) programu SAPARD i gospodarki środkami pochodzącymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

2) krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich,

3) preferencyjnych środków krajowych oraz innych zadań Agencji.

3. W składzie oddziałów regionalnych wydziela się piony, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.

4. W skład pionów Centrali i oddziałów regionalnych, o których mowa w ust. 2 i 3, wchodzą biura, zespoły oraz samodzielne stanowiska pracy. W skład oddziałów regionalnych mogą wchodzić również biura zamiejscowe działające w powiatach.

5. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres zadań komórek organizacyjnych Centrali i oddziałów regionalnych ustala Prezes Agencji w regulaminie organizacyjnym.

6. Regulamin organizacyjny, o którym mowa w ust. 5, zatwierdza minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw finansów publicznych.

§ 6. Prezes Agencji wykonuje czynności wynikające ze stosunku pracy wobec osób zatrudnionych w Agencji.

§ 7. 1. Organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Agencji jest Rada Agencji, zwana dalej „Radą”.

2. Do zadań Rady należy opiniowanie:

1) projektu rocznego planu finansowego Agencji,

2) sprawozdań z działalności Agencji,

3) innych spraw przedstawionych przez Prezesa w ramach zadań realizowanych przez Agencję.

3. Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia Centrala.

§ 8. 1. Przewodniczący Rady, w porozumieniu z Prezesem Agencji, zwołuje posiedzenia Rady co najmniej raz na kwartał.

2. W posiedzeniach Rady, oprócz jej członków, uczestniczą Prezes Agencji lub upoważniony przez Prezesa zastępca oraz osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady w porozumieniu z Prezesem Agencji.

3. Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę.

§ 9. Prezes Agencji, po uzgodnieniu z przewodniczącym Rady, zawiadamia ministra właściwego do spraw rozwoju wsi o rozpoczęciu i upływie kadencji Rady.

§ 10. 1. Członkom Rady, za udział w posiedzeniach Rady, przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

1) 80% dla przewodniczącego Rady,

2) 70% dla zastępcy przewodniczącego,

3) 60% dla pozostałych członków Rady

– przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Zamiejscowym członkom Rady oraz innym osobom zaproszonym na jej posiedzenia i posiedzenia Prezydium Rady przysługuje zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i diety na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

§ 11. 1. Prezes Agencji może udzielić zastępcom Prezesa, głównemu księgowemu, dyrektorom zespołów, dyrektorom oddziałów regionalnych oraz innym pracownikom Agencji pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności prawnych i upoważnień do dokonywania określonych czynności faktycznych.

2. Pełnomocnictwa i upoważnienia, o których mowa w ust. 1, są udzielane na piśmie.

§ 12. 1. W ramach gospodarki finansowej Agencja tworzy następujące fundusze:

1) fundusz statutowy,

2) obowiązkowe fundusze przewidziane odrębnymi przepisami,

3) inne fundusze, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Fundusz statutowy tworzy się z:

1) równowartości składników majątku przekazanych przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na dzień 10 lutego 1994 r., stanowiących wyposażenie Agencji w dniu rozpoczęcia przez nią działalności,

2) zysku netto.

3. Strata zmniejsza wartość funduszu statutowego.

4. Fundusz statutowy przeznacza się na realizację zadań Agencji.

§ 13. 1. Agencja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych, według zakładowego planu kont ustalonego przez Prezesa Agencji. Księgi rachunkowe oddziałów regionalnych są prowadzone przez Centralę.

2. Agencja prowadzi rachunkowość w sposób zapewniający rzetelną ewidencję i kontrolę wydatkowania środków, w tym także pochodzących z pomocy zagranicznej.

§ 14. Środki pochodzące z funduszy, o których mowa w art. 3a ust. 1 i 2 ustawy wymienionej
w § 1, są gromadzone, wydatkowane i ewidencjonowane w sposób określony w odrębnych przepisach.

§ 15. Agencja pokrywa koszty z uzyskiwanych przychodów.

§ 16. 1. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych dokonuje Agencja w trybie przepisów o zamówieniach publicznych.

2. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji opiniuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, wraz z opinią i raportem z badania sprawozdania, zatwierdza minister właściwy do spraw finansów publicznych.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Brzostowska

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »