| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 1 marca 2002 r.

w sprawie warunków przyznawania nagród rocznych oraz zapomóg dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Na podstawie art. 101 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, poz. 298 i Nr 106, poz. 1149) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Nagrodę roczną przyznaje się funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu, zwanemu dalej „funkcjonariuszem", który:

1) nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,

2) nie został w ostatnim roku kalendarzowym zwolniony ze służby z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo inne niż umyślne ścigane z oskarżenia publicznego albo wskutek otrzymania niedostatecznej ogólnej oceny w opinii służbowej,

3) nie został ukarany prawomocnym orzeczeniem kary dyscyplinarnej ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku, wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe, obniżenia stopnia, ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby, wydalenia ze służby.

§ 2.
1. Nagrodę roczną przyznaje się za okres roku kalendarzowego, w którym jest wypłacana.

2. Nagrodę roczną wypłaca się w miesiącu czerwcu przed dniem święta Biura Ochrony Rządu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5.

§ 3.
1. Funkcjonariuszowi przysługuje nagroda roczna w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, przysługującego za miesiąc czerwiec danego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 2–6.

2. W razie pełnienia przez funkcjonariusza służby przez część roku kalendarzowego, z tym że nie mniej niż przez 3 miesiące od dnia mianowania, nagrodę roczną przyznaje się w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy przypadających od dnia powołania do końca roku kalendarzowego.

3. Okresy służby krótsze od miesiąca kalendarzowego sumuje się, przyjmując, że każde 30 dni służby stanowi pełny miesiąc kalendarzowy.

4. Nagroda roczna za jeden miesiąc kalendarzowy wynosi 1/12 jej wysokości wynikającej z ust. 1.

5. Funkcjonariuszowi zwalnianemu ze służby nagrodę roczną wypłaca się w dniu zwolnienia w wysokości jednomiesięcznego uposażenia funkcjonariusza w ostatnim miesiącu kalendarzowym przed zwolnieniem, proporcjonalnie do liczby miesięcy kalendarzowych służby pełnionej w roku zwolnienia ze służby.

6. Nagrodę roczną przysługującą zmarłemu lub zaginionemu funkcjonariuszowi wypłaca się małżonkowi lub członkowi rodziny, o których mowa w art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu.

§ 4.
Funkcjonariuszowi, którego warunki bytowe uległy pogorszeniu, można przyznać zapomogę pieniężną. Przy przyznawaniu zapomogi należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności mające wpływ na sytuację materialną funkcjonariusza i jego rodziny.
§ 5.
Podstawę do wypłaty nagród i zapomóg stanowi rozkaz personalny lub inny dokument sporządzony na piśmie przez osoby, o których mowa w § 6.
§ 6.
1. Nagrody roczne i zapomogi przyznaje funkcjonariuszowi:

1) minister właściwy do spraw wewnętrznych,

2) Szef Biura Ochrony Rządu.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przyznaje nagrody roczne i zapomogi Szefowi Biura Ochrony Rządu i jego zastępcom.

§ 7.
1. Nagrody są przyznawane z własnej inicjatywy osób, o których mowa w § 6.

2. Zapomoga może być udzielona na uzasadniony wniosek funkcjonariusza lub na wniosek bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »