| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 13 marca 2002 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności

Na podstawie art. 19a ust. 9 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 i Nr 19, poz. 185) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Czynności operacyjno-rozpoznawcze polegające na złożeniu propozycji albo na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej, zwane dalej „czynnościami”, przeprowadza się i dokumentuje z zastosowaniem określonych odrębnymi przepisami zasad i procedur ochrony form i metod realizacji zadań, informacji, obiektów Policji oraz danych identyfikujących policjantów lub osoby udzielające Policji pomocy.

2. Czynności przeprowadza się poprzez:

1) nabycie polegające na odpłatnym lub nieodpłatnym przeniesieniu posiadania przedmiotów, o których mowa w ust. 1, poprzedzonym w razie potrzeby stosowną do okoliczności propozycją, obietnicą lub negocjacjami,

2) zbycie polegające na odpłatnym lub nieodpłatnym przeniesieniu posiadania przedmiotów, o których mowa w ust. 1, poprzedzonym w razie potrzeby stosowną do okoliczności propozycją, obietnicą lub negocjacjami,

3) przejęcie polegające na wejściu w posiadanie przedmiotów, o których mowa w ust. 1, dokonanym stosownie do okoliczności za wiedzą lub bez wiedzy osoby posiadającej te przedmioty oraz w razie potrzeby z użyciem środków przymusu bezpośredniego,

4) przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej w postaci krajowych środków płatniczych lub wartości dewizowych w rozumieniu prawa dewizowego, praw majątkowych albo rzeczy ruchomych lub nieruchomości, poprzedzone w razie potrzeby stosowną do okoliczności propozycją, obietnicą lub negocjacjami.

3. Podczas czynności podejmuje się przedsięwzięcia i stosuje środki konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osobistego policjantów i osób udzielających Policji pomocy.

§ 2.
1. Czynności prowadzi się przez czas oznaczony w zarządzeniu Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji, chyba że wcześniej zostanie osiągnięty cel czynności, wystąpi trwały brak możliwości ich wykonywania albo prokurator zarządzi zaniechanie czynności.

2. Zaprzestanie czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonywania wymaga akceptacji organu Policji, który zarządził czynności.

§ 3.
W celu przeprowadzenia czynności kierownik jednostki Policji lub kierownik komórki organizacyjnej jednostki Policji właściwej do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, zwraca się z pisemnym wnioskiem o wydanie zarządzenia przez Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji.
§ 4.
1. Dokumentację czynności stanowią:

1) wniosek kierownika jednostki Policji lub uprawnionego kierownika komórki organizacyjnej Policji do Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji o zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności,

2) wniosek Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji o wyrażenie zgody na zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności,

3) zgoda prokuratora okręgowego na zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności przez Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji,

4) zarządzenie Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji o stosowaniu lub przedłużeniu stosowania czynności,

5) informacje Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji o wynikach czynności, kierowane do prokuratora okręgowego,

6) zarządzenie prokuratora okręgowego o zaniechaniu czynności,

7) notatka służbowa z przeprowadzonych czynności sporządzana przez policjanta prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono czynności,

8) opis wyników badań, o których mowa w § 5 ust. 2,

9) protokół zniszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania czynności.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, 6 i 9, sporządza się według wzorów stanowiących załączniki do rozporządzenia:

1) nr 1 – wzór wniosku kierownika jednostki Policji lub uprawnionego kierownika komórki organizacyjnej Policji do Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji o zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności,

2) nr 2 – wzór formularza zawierającego wniosek Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji o wyrażenie zgody na zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności, zgodę prokuratora okręgowego na zarządzenie lub przedłużenie ich stosowania oraz zarządzenia Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji o stosowaniu lub przedłużeniu stosowania czynności,

3) nr 3 – wzór zarządzenia prokuratora okręgowego o zaniechaniu czynności,

4) nr 4 – wzór protokołu zniszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania czynności.

3. Notatka służbowa, o której mowa w ust. 1 pkt 7, powinna zawierać:

1) numer sprawy i kryptonim, jeżeli został nadany,

2) określenie rodzaju czynności oraz czasu, miejsca i sposobu ich przeprowadzenia,

3) wskazanie osób, których dotyczyły czynności,

4) opis wyników czynności,

5) wykaz policjantów bezpośrednio prowadzących czynności.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6, sporządza się w dwóch egzemplarzach, a dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 7–9, w jednym egzemplarzu.

5. Dokumentację czynności stanowią także materiały uzyskane podczas ich stosowania, a w szczególności nośniki zawierające zapisy z rejestracji obrazu lub dźwięku oraz kopie wykonane z tych nośników, a także dokumenty sporządzone na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach.

§ 5.
1. Przedmioty i korzyści majątkowe zbywane lub wręczane podczas czynności opisuje się lub oznacza w sposób umożliwiający ich identyfikację, dokumentując opis oraz oznaczenie w odrębnej notatce służbowej.

2. Przedmioty przejęte podczas czynności, włącznie z korzyściami majątkowymi, można w razie potrzeby poddać badaniom identyfikującym właściwości fizykochemiczne lub inne cechy, istotne z uwagi na cel czynności albo rodzaj przejętych przedmiotów, a także w celu ujawnienia i utrwalenia śladów znajdujących się na tych przedmiotach. Zakres i rodzaj badań ustala policjant wyznaczony jako odpowiedzialny za przeprowadzenie czynności.

3. Do materiałów uzyskanych podczas stosowania czynności stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.

§ 6.
1. Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy Policji i prokuratorzy okręgowi prowadzą rejestry czynności.

2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone w postaci księgi albo w systemie informatycznym.

3. Wzory rejestrów, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki do rozporządzenia:

1) nr 5 – wzór rejestru czynności prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji i komendantów wojewódzkich Policji,

2) nr 6 – wzór rejestru czynności prowadzonego przez prokuratorów okręgowych.

§ 7.
1. Uzyskane podczas stosowania czynności wszystkie materiały zawierające dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub mające znaczenie dla toczącego się postępowania karnego, policjant wyznaczony imiennie przez organ Policji wnioskujący o zarządzenie czynności przekazuje bezpośrednio właściwemu miejscowo prokuratorowi okręgowemu.

2. Uzyskane podczas stosowania czynności wszystkie materiały, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego i niemające znaczenia dla toczącego się postępowania karnego, przechowuje organ Policji występujący z wnioskiem o zarządzenie czynności, przez okres dwóch miesięcy od dnia zakończenia lub zaniechania czynności. Z upływem tego okresu organ Policji wnioskujący o zastosowanie czynności pisemnie zarządza protokolarne, komisyjne zniszczenie uzyskanych materiałów.

3. Zapisy informacji utrwalone na nośnikach, o których mowa w § 4 ust. 5, usuwa się w sposób uniemożliwiający odtworzenie tych zapisów z chwilą zniszczenia materiałów, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku gdy usunięcie z nośników utrwalonych na nich zapisów nie jest możliwe, uszkadza się je w sposób uniemożliwiający ich odczytanie albo dokonuje się ich fizycznego zniszczenia.

5. Do niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania czynności stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.

§ 8.
Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 1997 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej (Monitor Polski Nr 68, poz. 669).
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2002 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE STOSOWANIA CZYNNOŚCI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 13 marca 2002 r. (poz. 240)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE STOSOWANIA CZYNNOŚCI

infoRgrafika


Załącznik 2. [Wzór formularza zawierającego wniosek Komendanta Głównego policji lub komendanta wojewódzkiego Policji o wyrażenie zgody na zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności, zgodę prokuratora okręgowego na zarządzenie lub przedłużenie ich stosowania oraz zarządzenie Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji o stosowaniu lub przedłużeniu stosowania czynności]

Załącznik nr 2

Wzór formularza zawierającego wniosek Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji o wyrażenie zgody na zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności, zgodę prokuratora okręgowego na zarządzenie lub przedłużenie ich stosowania oraz zarządzenie Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji o stosowaniu lub przedłużeniu stosowania czynności

infoRgrafika


Załącznik 3. [WZÓR ZARZĄDZENIA O ZANIECHANIU CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 3

WZÓR ZARZĄDZENIA O ZANIECHANIU CZYNNOŚCI

infoRgrafika


Załącznik 4. [WZÓR PROTOKOŁU ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW]

Załącznik nr 4

WZÓR PROTOKOŁU ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW

infoRgrafika


 

Załącznik 5. [WZÓR REJESTRU CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 5

WZÓR REJESTRU CZYNNOŚCI

infoRgrafika

infoRgrafika


 

Załącznik 6. [WZÓR REJESTRU CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 6

WZÓR REJESTRU CZYNNOŚCI

infoRgrafika


infoRgrafika

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »