| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 6 maja 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549 i z 2001 r. Nr 27, poz. 298) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. Nr 79, poz. 898 i z 2001 r. Nr 22, poz. 261) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 w ust. 1:

a) w pkt 1 wyrazy „narządu ruchu” zastępuje się wyrazami „układu ruchu”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) badania specjalistyczne i pomocnicze zlecone przez lekarza przeprowadzającego ogólną ocenę stanu zdrowia, zwanego dalej dekarzem «upoważnionym», w tym:

a) badanie przez lekarza psychiatrę,

b) badanie przez lekarza okulistę, przy uwzględnieniu sposobu oceny określonego w załączniku nr 10 do rozporządzenia,

c) konsultacje innych lekarzy specjalistów i badania pomocnicze, które lekarz uzna za niezbędne w wyniku przeprowadzonej oceny stanu zdrowia.”;

2) w § 3 w ust. 7 wyrazy „kopia badania psychologicznego” zastępuje się wyrazami „kopia orzeczenia psychologicznego”;

3) w § 4 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) specjalizację w dziedzinie: chorób wewnętrznych, medycyny ogólnej, medycyny rodzinnej, medycyny pracy, medycyny przemysłowej, medycyny transportu, medycyny lotniczej, medycyny kolejowej, medycyny morskiej i tropikalnej lub medycyny sportowej,”;

4) w § 5:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, w wymiarze łącznym co najmniej 42 godzin, w zakresie:

1) wybranych przepisów o broni i amunicji,

2) wybranych informacji o broni,

3) zasad orzecznictwa lekarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawnych dotyczących orzekania o zakresie sprawności psychofizycznej do dysponowania bronią,

4) metodyki badań układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, stanu narządu słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu,

5) problematyki alkoholizmu i uzależnień od substancji psychoaktywnych,

6) sposobu dokumentowania badań.

3. Szkolenie prowadzą jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy, według programu ustalonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.”,

b) w ust. 4 skreśla się pkt 6;

5) w § 6:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dyplom magistra psychologii lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją filozoficzno-psychologiczną uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim do dnia 1 października 1981 r. lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii uzyskany w Akademii Teologii Katolickiej do dnia 31 grudnia 1992 r.,”

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, w wymiarze łącznym co najmniej 60 godzin, w zakresie:

1) wybranych przepisów o broni i amunicji,

2) wybranych informacji o broni,

3) zasad orzecznictwa psychologicznego w zakresie sprawności psychicznej do dysponowania bronią,

4) metodyki badań, właściwej do oceny poziomu rozwoju umysłowego, osobowości i dojrzałości społecznej,

5) problematyki alkoholizmu i uzależnień od substancji psychoaktywnych.”;

6) w § 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 lub 2, odpowiednio lekarz lub psycholog niezwłocznie powiadamia właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o tym fakcie.”;

7) w § 8 w ust. 4 w pkt 2 po wyrazach „Polskiego Towarzystwa Psychologicznego” dodaje się wyrazy „lub Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce”;

8) w § 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kontrolę wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawanych orzeczeń lekarskich i psychologicznych przeprowadza wojewoda właściwy ze względu na miejsce wydania orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego.”,

b) skreśla się ust. 2,

c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Kontrolę przeprowadza odpowiednio lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony, posiadający pisemne upoważnienie właściwego wojewody.

4. Lekarz lub psycholog, o którym mowa w ust. 3, przekazuje wojewodzie wyniki kontroli wraz z wnioskami pokontrolnymi oraz przedstawia wyniki kontroli odpowiednio lekarzowi upoważnionemu lub psychologowi upoważnionemu, którego czynności były przedmiotem kontroli, a jeżeli badania były wykonywane w zakładzie opieki zdrowotnej – również kierownikowi tego zakładu.”;

9) skreśla się § 10;

10) w § 12:

a) w pkt 1 w lit. a) liczbę „20” zastępuje się liczbą „30”,

b) w pkt 3 w lit. a) liczbę „22” zastępuje się liczbą „30”,

c) w pkt 4 w lit. a) i w lit. b) liczbę „30” zastępuje się liczbą „35”;

11) załączniki nr 1–3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1–3 do niniejszego rozporządzenia;

12) w załączniku nr 7 do rozporządzenia wyrazy „pieczęć Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce” zastępuje się wyrazami „pieczęć organizatora szkolenia”;

13) dodaje się załącznik nr 10 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Psychologowie, którzy uzyskali dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, na podstawie dotychczasowych przepisów, uważani są za posiadających dodatkowe kwalifikacje w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.
§ 3.
Lekarze, którzy uzyskali dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie dotychczasowych przepisów, uważani są za posiadających dodatkowe kwalifikacje w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: M. Łapiński

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 6 maja 2002 r. (poz. 630)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [SPOSÓB OCENY NARZĄDU WZROKU OSÓB BADANYCH W CELU STWIERDZENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO POSŁUGIWANIA SIĘ BRONIĄ]

Załącznik nr 4

SPOSÓB OCENY NARZĄDU WZROKU OSÓB BADANYCH W CELU STWIERDZENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO POSŁUGIWANIA SIĘ BRONIĄ

Ostrość wzroku

Korekcja

Rozpoznawanie barwy

Pole widzenia

Widzenie obuoczne

1

2

3

4

5

1) Oka lepiej widzącego nie mniej niż 0,8;

1) Przy ostrości wzroku każdego oka co najmniej 0,5 dopuszczalna korekcja okularowa, soczewkami wewnątrz gałkowymi pod warunkiem dobrej tolerancji i adaptacji do korekcji,

Prawidłowe rozpoznawanie barwy czerwonej, zielonej i żółtej

Prawidłowe

Prawidłowe

2) Oka gorzej widzącego nie mniej niż 0,5

2) Przy ostrości wzroku poniżej 0,5 dopuszczalna korekcja w granicach ± 4,0 Dsph i ± 2,0 Dcyl,

 

 

 

 

3) Dopuszczalna anizometrotropia do 3,0 D

 

 

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »