| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 25 października 2002 r.

w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Dokumentem poświadczającym uprawnienie dziecka w wieku do 4 lat do korzystania, na podstawie biletów jednorazowych, z ulgi:

1) 100% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego;

2) 100% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, jeżeli dziecko nie korzysta z oddzielnego miejsca do siedzenia;

3) 78% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, jeżeli dziecko korzysta z oddzielnego miejsca do siedzenia

– jest dokument stwierdzający wiek dziecka.

2. Dokumentami poświadczającymi uprawnienie dziecka w wieku powyżej 4 lat do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do korzystania z ulgi 37% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są odpowiednio:

1) dokument stwierdzający wiek dziecka;

2) zaświadczenie o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, wydane przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej;

3) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenie „osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji” oznacza osobę, o której mowa w art. 1a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
§ 3.
Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z ulgi 95% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, są dla:

1) opiekuna lub przewodnika towarzyszącego w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji – jeden z dokumentów osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, o których mowa w § 7 ust. 1;

2) przewodnika lub opiekuna towarzyszącego w podróży osobie niewidomej albo dla psa-przewodnika – jeden z dokumentów osoby niewidomej, o których mowa w § 8.

§ 4.
1. Dokumentami poświadczającymi uprawnienie dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych do korzystania z ulgi 78% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, są odpowiednio:

1) dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:

a) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,

b) legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,

c) legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w pkt 2;

2) dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze .oświatowym:

a) legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez uprawniony organ,

b) legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ,

c) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do jednej z grup inwalidów,

d) wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji.

2. Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów, o których mowa w ust. 1, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:

1) termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym;

2) potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.

§ 5.
Dokumentami poświadczającymi uprawnienie jednego z rodziców lub opiekuna dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych do korzystania z ulgi 78% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, w relacjach określonych w § 4 ust. 1, na podstawie biletów jednorazowych, są:

1) dokumenty dziecka określone w § 4 ust. 1 i 2 – jeżeli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem;

2) zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, albo zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie), o którym mowa w § 4 ust. 2 – jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu.

§ 6.
1. Dokumentami poświadczającymi uprawnienie emerytów i rencistów oraz ich współmałżonków, na których pobierane są zasiłki rodzinne, do korzystania z dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37% środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, są zaświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia, wydawane przez:

1) terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów;

2) regionalne komisje emerytów i rencistów NSZZ „Solidarność”

3) Niezależny Krajowy Związek Zawodowy w Polsce „Solidarność Weteranów Pracy”

4) Zarząd Główny i oddziały terenowe Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Solidarność – 80”

5) wojewódzkie i regionalne rady weteranów pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;

6) Niezależny Związek Przyszłych i Obecnych Emerytów i Rencistów „Weterani Pracy”

7) oddziały wojewódzkie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych;

8) zarządy i koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego;

9) okręgowe sekcje emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego;

10) Związek Zawodowy Pracowników Najwyższej Izby Kontroli;

11) Komisję Krajową i zarządy regionów Chrześcijańskiego Związku Zawodowego „Solidarność” im. Księdza Jerzego Popiełuszki;

12) zarządy wojewódzkie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej;

13) oddziały wojewódzkie Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego;

14) terenowe jednostki Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej

– dla osób uprawnionych należących i nienależących do tych organizacji.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

§ 7.
1. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji do korzystania z ulgi:

– 49% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej,

– 37% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach innych niż osobowe oraz autobusowego w komunikacji przyspieszonej i pospiesznej,

na podstawie biletów jednorazowych, są odpowiednio:

1) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do l grupy inwalidów;

2) wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej albo komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, stwierdzający zaliczenie do l grupy inwalidów;

3) wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji;

4) zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do l grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;

5) wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;

6) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;

7) zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do l grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;

8) legitymacja emeryta – rencisty wojskowego z wpisem właściwego organu emerytalnego o zaliczeniu do l grupy inwalidów;

9) legitymacja emeryta – rencisty policyjnego z wpisem właściwego organu emerytalnego o zaliczeniu do l grupy inwalidów;

10) legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

§ 8.
Dokumentami poświadczającymi uprawnienia osób niewidomych, niebędących osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji, do korzystania z ulgi 37% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, są dokumenty, o których mowa w § 7 – stwierdzające niezdolność do pracy, inwalidztwo albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku.
§ 9.
1. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia uczniów, studentów i słuchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do korzystania z ulgi:

1) 37% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, są odpowiednio dla:

a) dzieci i młodzieży w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, do ukończenia 24 roku życia – legitymacja szkolna,

b) studentów do ukończenia 26 roku życia – legitymacja studencka,

c) słuchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych, do ukończenia 26 roku życia – legitymacja słuchacza kolegium;

2) 49% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów miesięcznych, oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych szkolnych, są odpowiednie dokumenty, o których mowa w pkt 1.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku odpowiednio ucznia, studenta lub słuchacza kolegium, jeżeli nie jest on określony w tych legitymacjach.

§ 10.
Dokumentami poświadczającymi uprawnienie studentów – obywateli polskich studiujących za granicą, do ukończenia 26 roku życia, do korzystania z ulgi 37% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, są odpowiednio:

1) legitymacja studencka, wydana przez polską szkołę wyższą,

2) międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC)

– wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku studenta, jeżeli nie jest on określony w tych legitymacjach.

§ 11.
Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z ulgi 37% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub imiennych miesięcznych, oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, dla:

1) nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

2) nauczycieli akademickich

– są legitymacje odpowiednio nauczyciela lub nauczyciela akademickiego.

§ 12.
1. Dokumenty określone w niniejszym rozporządzeniu, zawierające wpisy o uprawnieniach do bezpłatnych przejazdów albo o wysokości ulgi przysługującej do dnia 30 stycznia 2002 r. lub do dnia 31 lipca 2002 r., poświadczają uprawnienia do ulgowych przejazdów na zasadach i w wysokości określonej w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, do czasu uaktualnienia wpisu o wysokości przysługującej ulgi lub wymiany dokumentu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2003 r.

2. Dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a–e oraz § 6 ust. 1 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 74) poświadczają uprawnienia do ulgowych przejazdów na zasadach i w wysokości określonej w ustawie, o której mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2003 r.

§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2002 r.2)

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 r. Nr 32, poz. 302).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 74), które traci moc z dniem 31 października 2002 r. na podstawie art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 977).

Załącznik 1. [WZÓR ZAŚWIADCZENIA DLA JEDNEGO Z RODZICÓW LUB OPIEKUNA DZIECI I MŁODZIEŻY DOTKNIĘTYCH INWALIDZTWEM LUB NIEPEŁNOSPRAWNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 25 października 2002 r. (poz. 1495)

Załącznik nr 1

WZÓR ZAŚWIADCZENIA DLA JEDNEGO Z RODZICÓW LUB OPIEKUNA DZIECI I MŁODZIEŻY DOTKNIĘTYCH INWALIDZTWEM LUB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR ZAŚWIADCZENIA DLA EMERYTÓW l RENCISTÓW ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, NA KTÓRYCH POBIERANY JEST ZASIŁEK RODZINNY]

Załącznik nr 2

WZÓR ZAŚWIADCZENIA DLA EMERYTÓW l RENCISTÓW ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, NA KTÓRYCH POBIERANY JEST ZASIŁEK RODZINNY

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »