REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 235 poz. 1982

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 62 ust. 2 w związku z art. 95 i art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 i Nr 213, poz. 1802) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do prokuratorów, asesorów i aplikantów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
§ 2.
Ustala się stawki podstawowe wynagrodzenia zasadniczego osób wymienionych w § 1, przy zastosowaniu następujących wielokrotności kwoty bazowej, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa, zwanej dalej „kwotą bazową”:

Lp.

Stanowisko

Wielokrotność kwoty bazowej

1

Prokurator Prokuratury Krajowej, Prokurator Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

5,7

2

Prokurator prokuratury apelacyjnej, prokurator oddziałowej komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

4,4

3

Prokurator prokuratury okręgowej

3,6

4

Prokurator prokuratury rejonowej

3,1

5

Asesor prokuratury

2,0

6

Aplikant:

 

– w pierwszym roku pracy

0,9

– w drugim i w następnym roku pracy

1,0

 

§ 3.
Ustala się stawki dodatku funkcyjnego stanowiące następujący procent kwoty bazowej:

Stawka

Procent kwoty bazowej

1

30%

2

30%–60%

3

35%–65%

4

40%–70%

5

45%–75%

6

50%–80%

7

60%–100%

8

70%–150%

9

80%–200%

 

§ 4.
Tabelę stanowisk i stawek dodatku funkcyjnego zawiera załącznik do rozporządzenia.
§ 5.
Dodatek funkcyjny przysługuje osobie wymienionej w § 1, którą powołano do pełnienia funkcji określonych w tabeli, o której mowa w § 4, lub której powierzono pełnienie takich funkcji – w okresie ich pełnienia.
§ 6.
1. Prokuratorowi sprawującemu funkcję patrona co najmniej nad jednym etatowym aplikantem prokuratorskim albo sądowym bądź trzema pozaetatowymi aplikantami prokuratorskimi albo sądowymi jednocześnie przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 15% kwoty bazowej za każdy miesiąc sprawowania funkcji.

2. Jeżeli prokurator sprawuje funkcję patrona przez okres krótszy niż miesiąc, dodatek ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

3. Przerwy w sprawowaniu funkcji patrona, z powodu nieobecności patrona lub aplikanta, trwające do tygodnia, nie powodują utraty prawa do dodatku funkcyjnego.

§ 7.
Prokurator Prokuratury Krajowej – powołany do pełnienia funkcji dyrektora departamentu (biura), zastępcy dyrektora departamentu (biura) bądź naczelnika wydziału w Ministerstwie Sprawiedliwości – otrzymuje dodatek funkcyjny określony dla dyrektora departamentu (biura), zastępcy dyrektora departamentu (biura) bądź naczelnika wydziału w Ministerstwie Sprawiedliwości według tabeli, o której mowa w § 4.
§ 8.
W razie zbiegu uprawnień do dodatków funkcyjnych przysługuje jeden, wyższy dodatek.
§ 9.
Kwoty wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za sprawowanie funkcji patrona nad aplikantami zaokrągla się do 10 groszy w górę.
§ 10.
Osoba powołana na stanowisko prokuratora otrzymuje wynagrodzenie określone w niniejszym rozporządzeniu z dniem objęcia stanowiska.
§ 11.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury (Dz. U. Nr 52, poz. 622 oraz z 2001 r. Nr 66, poz. 662).
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik 1. [TABELA STANOWISK I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2002 r. (poz. 1982)

TABELA STANOWISK I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.

Stanowisko (funkcja)

Stawka dodatku

1

2

3

1.

dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

9

dyrektor biura w Prokuraturze Krajowej,

prokurator apelacyjny,

prokurator okręgowy,

prokurator delegowany do pełnienia funkcji dyrektora departamentu
w Ministerstwie Sprawiedliwości

2.

zastępca dyrektora biura w Prokuraturze Krajowej,

8

zastępca prokuratora apelacyjnego,

zastępca prokuratora okręgowego,

kierownik ośrodka zamiejscowego prokuratury okręgowej,

prokurator delegowany do pełnienia funkcji zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości

3.

naczelnik wydziału w Prokuraturze Krajowej,

7

naczelnik wydziału Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

naczelnik wydziału w prokuraturze apelacyjnej i okręgowej,

naczelnik oddziałowej komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

kierownik samodzielnego działu w prokuraturze apelacyjnej i okręgowej,

prokurator rejonowy,

prokurator delegowany do pełnienia obowiązków naczelnika wydziału
w Ministerstwie Sprawiedliwości

4.

kierownik działu w prokuraturze apelacyjnej i w okręgowej,

6

wizytator w prokuraturze apelacyjnej i w okręgowej,

kierownik referatu śledczego oddziałowej komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

5.

zastępca prokuratora rejonowego,

5

kierownik ośrodka zamiejscowego prokuratury rejonowej,

prokurator delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty
w Ministerstwie Sprawiedliwości

6.

kierownik szkolenia,

4

rzecznik prasowy,

rzecznik dyscyplinarny

7.

kierownik działu w prokuraturze rejonowej

3

8.

kierownik sekcji poza działem w prokuraturze rejonowej

2

9.

kierownik sekcji w dziale w prokuraturze rejonowej

1

 

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA