REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 236 poz. 1989

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 21 grudnia 2002 r.

w sprawie portowych planów gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, poz. 1361) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres portowych planów gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków;

2) zakres i wzór wniosku w sprawie zatwierdzania tych planów oraz tryb ich składania i zatwierdzania;

3) warunki, jakie powinny spełniać plany, programy i inne opracowania dotyczące gospodarowania odpadami ze statków oraz pozostałościami ładunkowymi, sporządzone przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2.

Portowy plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków, zwany dalej „planem”, zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres oraz formę prawną podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską;

2) informacje dotyczące rodzajów i ilości odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków przewidywanych do odbioru w danym okresie ze statków zwykle zawijających do portu lub przystani morskiej;

3) opis podejmowanych działań w zakresie gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków, w tym informacje dotyczące:

a) umieszczania w pojemnikach, segregowania i magazynowania,

b) wstępnej obróbki, przetwarzania, mieszania lub innych działań powodujących zmianę charakteru lub składu,

c) transportu,

d) odzysku,

e) sposobu unieszkodliwienia odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków;

4) informacje dotyczące ewidencji odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków;

5) informacje dotyczące współpracy z innymi podmiotami w zakresie gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków;

6) informacje dotyczące nadzoru nad gospodarowaniem odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków, w tym imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby wyznaczonej przez podmiot zarządzający portem lub przystanią morską do nadzoru nad gospodarowaniem odpadami lub pozostałościami ładunkowymi ze statków;

7) opis i lokalizację portowych urządzeń odbiorczych, ich charakterystykę techniczno-technologiczną, w tym wydajność, pojemność, przepustowość.

§ 3.

1. Właściwy organ zatwierdza plan na wniosek podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) informacje dotyczące:

a) oddziaływania portowych urządzeń odbiorczych na środowisko,

b) działań podejmowanych w celu ochrony środowiska, w tym ochrony wód powierzchniowych, podziemnych oraz powierzchni ziemi, przed zanieczyszczeniem;

2) dokument potwierdzający zgodność lokalizacji portowych urządzeń odbiorczych z planem zagospodarowania przestrzennego;

3) dwa egzemplarze planu.

§ 4.

1, Plany, programy i inne opracowania, dotyczące gospodarowania odpadami ze statków oraz pozostałościami ładunkowymi, sporządzone przed dniem wejścia w życie ustawy, zwane dalej „programem”, uznaje się za spełniające wymagania przepisów ustawy, jeżeli program zostanie zatwierdzony przez właściwy organ, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

2. Właściwy organ, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy, zatwierdza program, na wniosek podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, jeżeli program ten zawiera informacje, o których mowa w § 2.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:

1) informacje, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1;

2) dokument, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2;

3) dwa egzemplarze programu.

4. Właściwy organ, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy, wzywa podmiot zarządzający portem lub przystanią morską do uzupełnienia wniosku lub programu, w wyznaczonym przez ten organ zakresie i terminie.

§ 5.

Wzór wniosku w sprawie zatwierdzenia odpowiednio planu albo programu stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 6.

1. Podmiot zarządzający portem lub przystanią morską opracuje i przekaże do zatwierdzenia właściwemu organowi plan, w terminie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Podmiot zarządzający portem lub przystanią morską dostosuje program do wymagań rozporządzenia i przekaże do zatwierdzenia właściwemu organowi, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

Załącznik 1. [Wzór wniosku w sprawie zatwierdzenia]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
 z dnia 21 grudnia 2002 r. (poz. 1989)

Wzór wniosku w sprawie zatwierdzenia

 

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-12-30
  • Data wejścia w życie: 2003-01-01
  • Data obowiązywania: 2005-06-03
  • Dokument traci ważność: 2022-09-14

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA