| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 11 maja 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie portowych planów gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków2)

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, poz. 1361 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie portowych planów gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków (Dz. U. Nr 236, poz. 1989) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Portowy plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków, zwany dalej „planem”, zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres oraz formę prawną podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską;

2) informacje dotyczące rodzajów i ilości odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków przewidywanych do odbioru w danym okresie ze statków zwykle zawijających do portu lub przystani morskiej;

3) opis podejmowanych działań w zakresie gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków, w tym informacje dotyczące:

a) procedur odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych,

b) umieszczania w pojemnikach, segregowania i magazynowania,

c) wstępnej obróbki, przetwarzania, mieszania lub innych działań powodujących zmianę charakteru lub składu,

d) transportu,

e) odzysku,

f) sposobu unieszkodliwienia odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków;

4) informacje dotyczące ewidencji odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków;

5) informacje dotyczące współpracy z innymi podmiotami w zakresie gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków;

6) informacje dotyczące nadzoru nad gospodarowaniem odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków, w tym imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby wyznaczonej przez podmiot zarządzający portem lub przystanią morską do nadzoru nad gospodarowaniem odpadami lub pozostałościami ładunkowymi ze statków;

7) opis i lokalizację portowych urządzeń odbiorczych, ich charakterystykę techniczno-technologiczną, w tym wydajność, pojemność, przepustowość;

8) opis przyjętego systemu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków;

9) opis procedur dotyczących składania sprawozdań o domniemanych nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem portowych urządzeń odbiorczych;

10) opis metod rejestrowania bieżącego użycia portowych urządzeń odbiorczych;

11) informacje o obowiązujących aktach prawnych w zakresie odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków;

12) informacje dotyczące formalności związanych z procedurą odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków.

2. Plan powinien również zawierać wykaz informacji, do których mają dostęp użytkownicy portu lub przystani morskiej, o których mowa w art. 8 ustawy, poprzedzony adnotacją na temat wagi właściwego odbioru odpadów i pozostałości ładunkowych ze statków.”;

2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. 1. Plany podlegają aktualizacji i ponownemu zatwierdzeniu w okresie co najmniej trzyletnim liczonym od daty ostatniego zatwierdzenia.

2. W przypadku zaistnienia znaczących zmian w działalności portu lub przystani morskiej plany podlegają aktualizacji i zatwierdzeniu w terminie sześciu miesięcy od dnia stwierdzenia zaistnienia tych zmian.”.

§ 2.
Podmiot zarządzający portem lub przystanią morską dostosuje plan do wymagań rozporządzenia i przekaże go do zatwierdzenia właściwemu organowi, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000, str. 81). Dane dotyczące ogłoszenia powyższego aktu prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tego aktu w polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »