REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 52 poz. 449

USTAWA

z dnia 14 lutego 2003 r.

o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych

Tekst pierwotny
Art. 1. [Zakres regulacji]
Ustawa reguluje zasady, warunki i tryb przyznawania stopni górniczych, honorowych szpad górniczych i mundurów górniczych.
Art. 2. [Stopnie górnicze i honorowe szpady]
Stopnie górnicze oraz honorowe szpady górnicze są honorowymi wyróżnieniami pracowników górnictwa oraz innych osób mających zasługi w dziedzinie górnictwa, przyznawanymi w szczególności pracownikom:

1) zatrudnionym przy wykonywaniu prac geologicznych, wydobywaniu kopalin ze złóż oraz ich przerobie, a także przy ochronie złóż kopalin, wód podziemnych oraz przy budowie obiektów górniczych;

2) jednostek działających w dziedzinie górnictwa;

3) urzędów górniczych, jednostek szkolnictwa i instytutów naukowo-badawczych prowadzących działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie nauk górniczych, geologicznych i geofizycznych.

Art. 3. [Podział stopni górniczych]
Stopniami górniczymi nadawanymi pracownikom górnictwa oraz innym osobom wyróżniającym się w dziedzinie górnictwa są:

1) generalny dyrektor górnictwa;

2) generalny dyrektor górniczy:

a) l stopnia,

b) II stopnia,

c) III stopnia;

3) generalny honorowy dyrektor górniczy;

4) dyrektor górniczy:

a) l stopnia,

b) II stopnia,

c) III stopnia;

5) inżynier górniczy:

a) l stopnia,

b) II stopnia,

c) III stopnia;

6) technik górniczy:

a) l stopnia,

b) II stopnia,

c) III stopnia;

7) górnik:

a) l stopnia,

b) II stopnia,

c) III stopnia.

Art. 4. [Wymagania odpowiadające stopniom]
1. Stopnie generalnego dyrektora górniczego i dyrektora górniczego mogą być nadawane osobom posiadającym wyższe wykształcenie.

2. Stopnie inżyniera górniczego mogą być nadawane osobom posiadającym wyższe wykształcenie.

3. Stopnie technika górniczego mogą być nadawane osobom posiadającym średnie wykształcenie.

4. Stopnie górnika mogą być nadawane osobom posiadającym kwalifikacje górnicze.

Art. 5. [Stopień generalnego honorowego dyrektora górniczego]
1. Stopień górniczy generalnego honorowego dyrektora górniczego nadawany jest osobom za szczególne zasługi w dziedzinie górnictwa.

2. Warunkiem nadania stopnia górniczego, o którym mowa w art. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 4–7, są:

1) szczególne osiągnięcia w pracy górniczej lub w dziedzinie górnictwa;

2) posiadanie odpowiedniego wykształcenia lub kwalifikacji, określonych w art. 4;

3) zajmowanie odpowiedniego stanowiska służbowego lub pełnienie funkcji związanej z zawodem górniczym, określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 15 ustawy.

Art. 6. [Stopień generalnego dyrektora górnictwa]
1. Stopień generalnego dyrektora górnictwa przysługuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki oraz sekretarzowi stanu w ministerstwie właściwym do spraw gospodarki odpowiedzialnemu za sprawy górnictwa i jest nadawany przez Prezesa Rady Ministrów.

2. Stopień generalnego dyrektora górnictwa przysługuje Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, Głównemu Geologowi Kraju oraz podsekretarzom stanu w ministerstwach zajmujących się bezpośrednio problematyką górnictwa. Stopień ten jest nadawany, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, przez Prezesa Rady Ministrów.

Art. 7. [Kompetencje do nadawania stopni górniczych]
1. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej działającej w dziedzinie górnictwa, nadaje następujące stopnie górnicze;

1) generalnego dyrektora górnictwa;

2) generalnego honorowego dyrektora górniczego;

3) dyrektora górniczego.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej w dziedzinie górnictwa nadaje pozostałe stopnie górnicze.

3. Wniosek o nadanie stopnia górniczego, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinien zawierać:

1) informacje o osobie, w stosunku do której występuje się z wnioskiem o nadanie tego stopnia, określające: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, wykształcenie, aktualne miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko, przebieg pracy w górnictwie, posiadany stopień górniczy i datę jego nadania;

2) uzasadnienie.

Art. 8. [Nadanie stopnia górniczego]
1. Nadanie stopnia górniczego następuje przez wręczenie dyplomu.

2. Dyplom, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) nazwę organu nadającego stopień górniczy;

2) imię i nazwisko oraz datę urodzenia osoby otrzymującej stopień;

3) rodzaj stopnia górniczego;

4) datę nadania i numer dyplomu;

5) podpis i pieczęć organu nadającego stopień górniczy.

Art. 9. [Utrata stopnia górniczego]
Utrata stopnia górniczego następuje w przypadku prawomocnego orzeczenia pozbawienia praw publicznych.
Art. 10. [Uprawnienia posiadającego stopień górniczy]
Osoba posiadająca stopień górniczy ma prawo noszenia:

1) uroczystego munduru górniczego wraz z odznakami stopnia górniczego oraz przyznaną honorową szpadą górniczą;

2) służbowego munduru górniczego wraz z odznakami stopnia górniczego.

Art. 11. [Mundur górniczy]
1. Mundur górniczy jest symbolem przynależności do górniczego stanu, wyrazem tradycji i szczególnego uznania dla ciężkiej i odpowiedzialnej pracy górniczej.

2. Osoby posiadające uroczysty mundur górniczy uprawnione są do jego noszenia podczas:

1) świąt państwowych;

2) Dnia Górnika;

3) uroczystości dekoracji orderami, odznaczeniami państwowymi i odznakami;

4) uroczystości nadania stopnia górniczego i wręczenia honorowej szpady górniczej;

5) innych uroczystości, ceremonii i wystąpień ważnych dla środowiska górniczego.

3. Osoby posiadające służbowy mundur górniczy są upoważnione do noszenia go podczas wykonywania czynności służbowych.

Art. 12. [Ordery, odznaczenia państwowe i odznaki]
Na uroczystych mundurach górniczych nosi się posiadane ordery, odznaczenia państwowe i odznaki, a na służbowych mundurach górniczych baretki tych orderów i odznaczeń.
Art. 13. [Zakup munduru górniczego, płaszcza oraz czaka]
1. Zakup munduru górniczego, płaszcza oraz czaka może być finansowany przez jednostkę występującą z wnioskiem o nadanie stopnia górniczego, w wysokości do 67% kosztów ich zakupu, o ile osoba posiadająca taki stopień o to wystąpi.

2. Osoba posiadająca stopień górniczy może uzyskać finansowanie, o którym mowa w ust. 1, nie częściej niż raz na 7 lat.

Art. 14. [Honorowa szpada górnicza]
1. Honorowa szpada górnicza przyznawana jest osobom zatrudnionym w przemyśle wydobywczym oraz pracownikom innych środowisk związanych z górnictwem przez kierownika jednostki działającej w dziedzinie górnictwa.

2. Honorowa szpada górnicza przyznawana jest bezpłatnie, a koszty z tym związane ponosi jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1.

Art. 15. [Delegacja]
Minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia, określi:

1) wzór wniosku, o którym mowa w art. 7;

2) wykaz stanowisk służbowych oraz związanych z nimi stopni górniczych;

3) wzór dyplomu, o którym mowa w art. 8;

4) wzory mundurów górniczych i czaka wraz z wzorami odznak stopni górniczych, wzór płaszcza oraz wzór honorowej szpady górniczej, a także sposób ich noszenia.

Art. 16. [Przepisy przejściowe]
Osoby, którym nadano stopnie górnicze oraz przyznano honorowe szpady górnicze przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują posiadane uprawnienia.
Art. 17. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-03-28
  • Data wejścia w życie: 2003-04-12
  • Data obowiązywania: 2016-03-17

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA