REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2016 poz. 266

USTAWA

z dnia 11 lutego 2016 r.

o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ustawa o działach administracji rządowej]
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 812, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7a dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister właściwy do spraw energii sprawuje nadzór nad Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.”;

2) w art. 11a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dział gospodarka złożami kopalin obejmuje sprawy:

1) prowadzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, racjonalnej gospodarki złożami węglowodorów, węgla brunatnego, węgla kamiennego, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-magnezowej, w obszarze objętym wydobyciem;

2) uzgadniania koncesji na wydobywanie udzielanych przez ministra właściwego do spraw środowiska, w zakresie kopalin objętych własnością górniczą Skarbu Państwa;

3) współpracy w nadzorze nad wydobywaniem kopalin, o których mowa w pkt 1;

4) kwalifikacji w zakresie górnictwa.”,

b) uchyla się ust. 2.

Art. 2. [Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej]
W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014 oraz z 2015 r. poz. 1642) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane po zaopiniowaniu wniosku o wydanie tego pozwolenia przez ministrów właściwych do spraw: energii, gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, gospodarki wodnej, wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej.”;

2) w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej jest dozwolone, jeśli nie utrudnia to wykonywania praw Rzeczypospolitej Polskiej i pod warunkiem uzgodnienia ich lokalizacji oraz sposobów utrzymywania z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej wydaje decyzję w tym zakresie po zasięgnięciu opinii ministrów właściwych do spraw: energii, gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, gospodarki wodnej, wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej.”.

Art. 3. [Prawo energetyczne]
W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa określone w art. 2 pkt 5 lit. a, art. 5a oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154) w stosunku do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazowego oraz Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń S.A.”.”;

2) art. 12b otrzymuje brzmienie:

„Art. 12b. Minister właściwy do spraw energii wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa określone w art. 2 pkt 5 i 6, art. 5a oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w stosunku do spółek:

1) Enea S.A., Energa S.A., Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A.,

2) Grupa LOTOS S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o. oraz SIARKOPOL Gdańsk S.A.,

3) Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.

– oraz spółek zależnych od tych spółek lub spółek powstałych w wyniku łączenia, podziału lub przekształcenia tych spółek, w których Skarbowi Państwa przysługują prawa z akcji lub udziałów.”.

Art. 4. [Prawo o ruchu drogowym]
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.4)) w art. 20 w ust. 5a wyrazy „ministra właściwego do spraw gospodarki” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw energii”.
Art. 5. [Ustawa o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki]
W ustawie z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. poz. 856 oraz z 2003 r. poz. 1693) w art. 7 w ust. 1 wyrazy „Minister właściwy do spraw gospodarki” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin”.
Art. 6. [Prawo atomowe]
W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 33 w ust. 1, 6, 8, 10 i w ust. 21 w pkt 2, w art. 39n w ust. 9, w art. 57b w ust. 2 i 3, w art. 57c w ust. 1, w art. 57d w ust. 1, w art. 57e, w art. 57f, w art. 57g, w art. 103 w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 108a we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 108b w ust. 2, w art. 108d w ust. 1 i 3, w art. 108e, w art. 116, w art. 117 w ust. 2, w art. 119 w ust. 3 oraz w art. 121 w ust. 3 użyte w różnych przypadkach wyrazy „minister właściwy do spraw gospodarki” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw energii”;

2) w art. 73 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stacje i placówki, o których mowa w art. 72 ust. 2 pkt 1, działają w Państwowej Agencji Atomistyki, w jednostkach Polskiej Akademii Nauk i w jednostkach ministrów właściwych do spraw wewnętrznych, środowiska, energii, szkolnictwa wyższego, rolnictwa, zdrowia oraz Ministra Obrony Narodowej.”;

3) w art. 74 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) współdziała z ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych, środowiska, energii, szkolnictwa wyższego, rolnictwa, zdrowia i Ministrem Obrony Narodowej oraz z Prezesem Polskiej Akademii Nauk;”.

Art. 7. [Prawo ochrony środowiska]
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 146 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 146h we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 146i wyrazy „ministrem właściwym do spraw gospodarki” zastępuje się wyrazami „ministrem właściwym do spraw energii”;

2) w art. 400d w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przedstawiciela ministra właściwego do spraw energii;”;

3) w art. 400k w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opracowywanie projektów wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy oraz projektów strategii Narodowego Funduszu, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz ministra właściwego do spraw energii co do zawartych w nich ustaleń;”;

4) w art. 401c w ust. 5 w pkt 5 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6–8 w brzmieniu:

„6) realizacji zadań ministra właściwego do spraw energii służących zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju i kształtowaniu warunków prawidłowego funkcjonowania i rozwoju sektora energetycznego, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnych z polityką energetyczną państwa;

7) projektów w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym bezpieczeństwa dostaw energii, surowców energetycznych i paliw;

8) przedsięwzięć związanych z rozwojem infrastruktury energetycznej, w tym z funkcjonowaniem systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju.”;

5) w art. 411 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przeznaczenie środków na finansowanie potrzeb geologii wymaga zasięgnięcia opinii ministra właściwego do spraw środowiska, a na finansowanie potrzeb górnictwa – opinii ministra właściwego do spraw energii oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.”.

Art. 8. [Ustawa o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych]
W ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych (Dz. U. poz. 449) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. 1. Stopień generalnego dyrektora górnictwa przysługuje:

1) ministrowi właściwemu do spraw energii;

2) sekretarzowi stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw energii odpowiedzialnemu za sprawy górnictwa;

3) Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego;

4) Głównemu Geologowi Kraju;

5) podsekretarzom stanu w urzędach obsługujących organy administracji rządowej odpowiedzialnym za sprawy górnictwa.

2. Stopień generalnego dyrektora górnictwa jest nadawany przez Prezesa Rady Ministrów.

3. W przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3–5, Prezes Rady Ministrów stopień generalnego dyrektora górnictwa nadaje na wniosek ministra właściwego do spraw energii.”;

2) w art. 7 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia użyte w różnych przypadkach wyrazy „minister właściwy do spraw gospodarki” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw energii”.

Art. 9. [Ustawa o Banku Gospodarstwa Krajowego]
W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 510 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1513) w art. 8 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw energii;”.

Art. 10. [Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw]
W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728 oraz z 2015 r. poz. 1361) w art. 3 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 3a w ust. 2, w art. 4 w ust. 2, w art. 5 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 6, w art. 8 w ust. 3, w art. 9b w ust. 4, w art. 19 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 19a we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 19b, w art. 26 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 26a we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 26b, w art. 30 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 30g w ust. 4, w art. 30h we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 30i w ust. 3 użyte w różnych przypadkach wyrazy „minister właściwy do spraw gospodarki” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw energii”.
Art. 11. [Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych]
W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 775) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 22 w ust. 4–6, w art. 23 w ust. 3 i 4c, w art. 25 w ust. 3, w art. 28h w ust. 2, w art. 30 w ust. 2d oraz w art. 37a w ust. 1 i 3 użyte w różnych przypadkach wyrazy „minister właściwy do spraw gospodarki” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw energii”;

2) w art. 30 ust. 4 i 4a otrzymują brzmienie:

„4. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie sprawozdań kwartalnych, o których mowa w ust. 2 i 3, sporządza zbiorczy raport kwartalny dotyczący rynku paliw ciekłych i biopaliw ciekłych i przekazuje go ministrom właściwym do spraw: finansów publicznych, energii, rynków rolnych, środowiska oraz Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, w terminie do 75 dni po zakończeniu kwartału.

4a. Prezes Agencji Rynku Rolnego, na podstawie sprawozdań kwartalnych, o których mowa w ust. 1, 1b i 2b, sporządza zbiorczy raport kwartalny dotyczący rynku biokomponentów i przekazuje go ministrom właściwym do spraw: finansów publicznych, energii, rynków rolnych oraz środowiska, w terminie do 75 dni po zakończeniu kwartału.”;

3) w art. 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zbiorczy raport roczny, o którym mowa w ust. 2, Prezes Agencji Rynku Rolnego przekazuje ministrom właściwym do spraw: finansów publicznych, energii, rynków rolnych oraz środowiska, do dnia 15 marca następnego roku.”.

Art. 12. [Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym]
W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695) w art. 3 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 5 w ust. 6a, w art. 11a w ust. 8 i w ust. 9 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 13 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 17 w ust. 2, w art. 21b w ust. 9, w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 11 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 14, w art. 21e w ust. 1, 2, 4, 6 i 8, w art. 22 w ust. 2, w art. 22a, w art. 23, w art. 24 w ust. 5, w ust. 5c w pkt 1, w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 26 w ust. 1, 2 i 4, w art. 27 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2, w art. 28d w ust. 3 i 4, w art. 28e we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 28f, w art. 29b w ust. 2, w art. 31 w ust. 2 w pkt 3 i 4, w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 5 i w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 33 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 34 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 35 w ust. 1 i 4, w art. 36, w art. 37 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 38 w ust. 2, w art. 39 w ust. 1, w art. 40 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 41 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 44 w ust. 2, w art. 44a, w art. 46 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 47 w ust. 1 i 3, w art. 48 w ust. 1, w art. 48a w ust. 1–3, w art. 52 w ust. 7, w art. 53, w art. 55 w ust. 3, w art. 56, w art. 61 w ust. 1 i w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 64 w ust. 1 w pkt 7 i w ust. 2 użyte w różnych przypadkach wyrazy „minister właściwy do spraw gospodarki” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw energii”.
Art. 13. [Ustawa o zarządzaniu kryzysowym]
W ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 oraz z 2015 r. poz. 1485) w art. 8 w ust. 3 w pkt 1 w lit. s średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. t i u w brzmieniu:

„t) energia,

u) gospodarka złożami kopalin;”.

Art. 14. [Ustawa o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej]
W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. poz. 905, z 2008 r. poz. 357, z 2009 r. poz. 817 oraz z 2011 r. poz. 551 i 1381) w art. 21 w ust. 2–4, w art. 29 w ust. 1 i 3, w art. 49 w ust. 1 w pkt 4 w lit. b, w art. 55 w ust. 1 w pkt 2 oraz w art. 57 użyte w różnych przypadkach wyrazy „minister właściwy do spraw gospodarki” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw energii”.
Art. 15. [Ustawa o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych]
W ustawie z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1797) w art. 5 w ust. 3, w art. 11 w ust. 3 i 4 oraz w art. 12 użyte w różnych przypadkach wyrazy „minister właściwy do spraw gospodarki” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin”.
Art. 16. [Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego]
W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2015 r. poz. 410, 1960 i 2300) art. 20a otrzymuje brzmienie:

„Art. 20a. Kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa określone w art. 2 pkt 5 i 6, art. 5a oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154) w odniesieniu do:

1) przedsiębiorstw górniczych, z wyjątkiem Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., oraz spółek zależnych od tych przedsiębiorstw,

2) CZW „Węglozbyt” S.A. w Katowicach, „Węglokoks” S.A. w Katowicach, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. oraz spółek zależnych od tych spółek

– w których Skarbowi Państwa przysługują uprawnienia z akcji lub udziałów, wykonuje minister właściwy do spraw energii.”.

Art. 17. [Ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu]
W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2014 r. poz. 1501 oraz z 2015 r. poz. 1045 i 1777) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 4 i 7 oraz w art. 3 użyte w różnych przypadkach wyrazy „minister właściwy do spraw Skarbu Państwa” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej”;

2) w art. 6 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ministrów właściwych do spraw gospodarki morskiej, energii, kultury i dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014, z 2015 r. poz. 1642 oraz z 2016 r. poz. 266).”.

Art. 18. [Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji]
W ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2015 r. poz. 2273 i 2278) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy Rada Ministrów przyjmie Krajowy plan redukcji emisji, minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: energii, gospodarki, transportu, rolnictwa, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz gospodarki morskiej, z każdym w zakresie jego właściwości, określi, w drodze rozporządzenia, sektorowe plany redukcji emisji, kierując się ustaleniami Krajowego planu redukcji emisji oraz potrzebą zapewnienia ograniczania emisji, a także nieprzekraczania w przyszłości krajowych pułapów emisji dla poszczególnych sektorów gospodarki.”;

2) w art. 24 w ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) ministra właściwego do spraw energii;”.

Art. 19. [Ustawa o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych]
W ustawie z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. Nr 65, poz. 404) w art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wykonywanie przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa uprawnień, o których mowa w ustawie, nie narusza kompetencji ministra właściwego do spraw energii.”.

Art. 20. [Ustawa o rezerwach strategicznych]
W ustawie z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1229 i 1926) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7, w art. 8 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 9 w ust. 3, w art. 10, w art. 12 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 13 w ust. 1, w art. 14 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 18 w ust. 1, w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w ust. 5–7, w art. 20 w ust. 1, w art. 21, w art. 22 w ust. 1 i 2, w art. 24, w art. 25 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 26 w ust. 5, w art. 27 w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 28 w ust. 2, w art. 29 w ust. 2 i 5, w art. 30 w ust. 4 i 7, w art. 37 w ust. 6, w art. 38 w ust. 2 i 5, w art. 39 w ust. 1 oraz w art. 42 w ust. 1 w pkt 2 użyte w różnych przypadkach wyrazy „minister właściwy do spraw gospodarki” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw energii”;

2) w art. 8 w ust. 2 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) ministrem właściwym do spraw gospodarki;”;

3) w art. 38 w ust. 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Agencja dokonuje wpłaty nadwyżki tych środków na rachunek bieżący dochodów urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw energii, nie później niż do dnia 30 czerwca za rok poprzedni.”.

Art. 21. [Ustawa o efektywności energetycznej]
W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167 i 2359) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 1 i 3, w art. 7 w ust. 2, w art. 8, w art. 9, w art. 11, w art. 15, w art. 17 w ust. 2, w art. 19 w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 20 w ust. 1 i 4 oraz w art. 28 w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia użyte w różnych przypadkach wyrazy „minister właściwy do spraw gospodarki” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw energii”;

2) w art. 11 w ust. 2 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw energii:”.

Art. 22. [Prawo geologiczne i górnicze]
W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, 1272 i 1505) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 23 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydobywanie kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin;”;

2) w art. 120 w ust. 1 i 2 oraz w art. 124 we wprowadzeniu do wyliczenia użyte w różnych przypadkach wyrazy „minister właściwy do spraw gospodarki” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw energii”;

3) w art. 165 w ust. 1, 2, 6, 9 i 13, w art. 166 w ust. 4 oraz w art. 167 w ust. 7 użyte w różnych przypadkach wyrazy „minister właściwy do spraw środowiska” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw energii”.

Art. 23. [Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących]
W ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. poz. 789, z późn. zm.6)) w art. 5 w ust. 1 w pkt 12 w lit. b, w art. 22 w ust. 2, w art. 52 w ust. 1 oraz w art. 58 w ust. 2 i 4 użyte w różnych przypadkach wyrazy „minister właściwy do spraw gospodarki” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw energii”.
Art. 24. [Ustawa o współpracy rozwojowej]
W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2012) w art. 17:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada składa się z 23 członków.”;

2) w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

„2a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw energii;

2b) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin;”.

Art. 25. [Ustawa o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych]
W ustawie z dnia 14 września 2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2015 r. poz. 1069) w art. 2 w ust. 2 oraz w art. 8 użyte w różnych przypadkach wyrazy „minister właściwy do spraw gospodarki” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw energii”.
Art. 26. [Ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów]
W ustawie z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. poz. 1160) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 1 w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2 i 3, w art. 6 w ust. 1, w art. 9 w ust. 1, w art. 10 w ust. 1, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 4, w art. 11 oraz w art. 12 użyte w różnych przypadkach wyrazy „minister właściwy do spraw gospodarki” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw energii”;

2) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

„Art. 12a. Minister właściwy do spraw energii wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa określone w art. 2 pkt 5 i 6, art. 5a oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154) w odniesieniu do spółki Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Soli „Bochnia” z siedzibą w Bochni oraz Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna w Wieliczce.”.

Art. 27. [Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych]
W ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera listę instalacji wytwarzających energię elektryczną, które kwalifikują się do przydziału uprawnień do emisji, wraz z liczbą uprawnień do emisji planowanych do przydzielenia danej instalacji na każdy rok okresu rozliczeniowego 2013–2020, ustaloną przez ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii, zgodnie z decyzją Komisji nr K (2011) 1983 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie metodologii przejściowego przydziału instalacjom wytwarzającym energię elektryczną bezpłatnych uprawnień do emisji na mocy art. 10c ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE oraz z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Komunikacie Komisji – Wytyczne w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c dyrektywy 2003/87/WE (2011/C 99/03) (Dz. Urz. UE C 99 z 31.03.2011, str. 9), zwanym dalej „Komunikatem Komisji nr 2011/C 99/03”, na podstawie:

1) zweryfikowanych emisji w latach 2005–2007 lub

2) wskaźnika wydajności ex ante.”;

2) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” krajowy plan inwestycyjny sporządzony przez ministra właściwego do spraw energii na podstawie informacji przekazanych przez podmioty realizujące zadania inwestycyjne z uwzględnieniem potrzeby modernizacji i poprawy infrastruktury, wspierania czystych technologii, a także dywersyfikacji struktury energetycznej i źródeł dostaw, zatwierdzony przez Komisję Europejską w decyzjach, o których mowa w art. 29 ust. 1, niezwłocznie po jego zatwierdzeniu przez Komisję Europejską, uwzględniając poufność informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. zm.7)).”;

3) w art. 36 w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór:”;

4) w art. 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii zatwierdza raport z realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w krajowym planie inwestycyjnym.”.

Art. 28. [Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych]
W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. poz. 1265 i 1753) w art. 4 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014, z 2015 r. poz. 1642 oraz z 2016 r. poz. 266);”.

Art. 29. [Ustawa o kontroli niektórych inwestycji]
W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. poz. 1272 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 149) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) organie kontroli – rozumie się przez to:

a) ministra właściwego do spraw energii – w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–5, 8–10 oraz 12,

b) ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa – w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 6, 7, 11, 13 i 14.”;

2) w art. 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Członków Komitetu Konsultacyjnego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, wskazując jednocześnie Przewodniczącego Komitetu Konsultacyjnego.”;

3) w art. 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Obsługę organizacyjną Komitetu Konsultacyjnego zapewnia minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.”.

Art. 30. [Dotychczasowe przepisy wykonawcze dotyczące ustawy - Prawo atomowe]
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 39n ust. 9 ustawy, o której mowa w art. 6, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 39n ust. 9 ustawy, o której mowa w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 31. [Dotychczasowe przepisy wykonawcze dotyczące ustawy - Prawo ochrony środowiska]
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 146 ust. 3, art. 146h i art. 146i ustawy, o której mowa w art. 7, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 146 ust. 3, art. 146h i art. 146i ustawy, o której mowa w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 32. [Dotychczasowe przepisy wykonawcze dotyczące ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw]
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 3, art. 9b ust. 4, art. 19, art. 26 oraz art. 30 ustawy, o której mowa w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 3, art. 9b ust. 4, art. 19, art. 26 oraz art. 30 ustawy, o której mowa w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 33. [Dotychczasowe przepisy wykonawcze dotyczące ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych]
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 4, 5 i 6, art. 23 ust. 3, art. 25 ust. 3, art. 28h ust. 2, art. 30 ust. 2d oraz art. 37a ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 11, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 22 ust. 4, 5 i 6, art. 23 ust. 3, art. 25 ust. 3, art. 28h ust. 2, art. 30 ust. 2d oraz art. 37a ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 11, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 34. [Dotychczasowe przepisy wykonawcze dotyczące ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym]
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3 ust. 5, art. 5 ust. 6a, art. 13 ust. 5, art. 21b ust. 9, art. 37 oraz art. 46 ustawy, o której mowa w art. 12, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 3 ust. 5, art. 5 ust. 6a, art. 13 ust. 5, art. 21b ust. 9, art. 37 oraz art. 46 ustawy, o której mowa w art. 12, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 35. [Dotychczasowe przepisy wykonawcze dotyczące ustawy -Prawo geologicznego i górnicze]
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 120 ust. 1 i 2 oraz art. 124 ustawy, o której mowa w art. 22, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 120 ust. 1 i 2 oraz art. 124 ustawy, o której mowa w art. 22, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 36. [Dotychczasowe przepisy wykonawcze dotyczące ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych]
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 27, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 27, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 37. [Czynności ministra zachowane w mocy]
Zachowują moc czynności ministra właściwego do spraw gospodarki związane z udzielaniem dotacji, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 119 ust. 1 i 1a ustawy, o której mowa w art. 6, dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 38. [Zarządzenia zachowane w mocy]
Zachowuje moc zarządzenie wydane na podstawie art. 121 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 6, w brzmieniu dotychczasowym, zarządzenie wydane na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 20, w brzmieniu dotychczasowym, oraz zarządzenie wydane na podstawie art. 166 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 22, w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 39. [Przedstawiciele ministra właściwego do spraw gospodarki]
Przedstawiciele ministra właściwego do spraw gospodarki powołani na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 14, w brzmieniu dotychczasowym, stają się przedstawicielami ministra właściwego do spraw energii.
Art. 40. [Organy kontroli]
1. Organem kontroli w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 29, w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 12b pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 31 marca 2016 r. jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

2. Organem kontroli w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 29, w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 12b pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 30 czerwca 2016 r. jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

Art. 41. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 15 i art. 26, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2) art. 3 pkt 2, w zakresie art. 12b pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.;

3) art. 3 pkt 2, w zakresie art. 12b pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki, ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych, ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego, ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, ustawę z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych, ustawę z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, ustawę z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, ustawę z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, ustawę z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej, ustawę z dnia 14 września 2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych, ustawę z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów, ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, 1269, 1960, 2184 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 34, 64 i 65.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 151, 478, 942, 1618, 1893, 1960 i 2365.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970 oraz z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1830, 1844, 1893, 2183 i 2281.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688, 1936 i 2278.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045, 1777, 1893 i 1936.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1693 i Nr 172, poz. 1804, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, z 2007 r. Nr 171, poz. 1206 oraz z 2009 r. Nr 201, poz. 1540.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-02
  • Data wejścia w życie: 2016-03-17
  • Data obowiązywania: 2016-04-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA