| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 maja 2003 r.

w sprawie mianowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu na stopnie służbowe

Na podstawie art. 78 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb mianowania na stopnie służbowe,

2) wzory wniosków o mianowanie na stopień służbowy,

3) wzory aktów mianowania na stopień służbowy – funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) „ustawa” – ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

2) „funkcjonariusz” – funkcjonariusza Agencji Wywiadu;

3) „przełożony” – Szefa Agencji Wywiadu, zastępcę Szefa Agencji Wywiadu, dyrektora administracyjnego wywiadu oraz kierownika jednostki organizacyjnej Agencji Wywiadu;

4) „bezpośredni przełożony” – przełożonego zajmującego stanowisko nie niższe niż kierownika sekcji lub inne równorzędne, któremu funkcjonariusz podlega bezpośrednio;

5) „stopień” – stopień służbowy funkcjonariusza.

§ 2.
1. Bezpośredni przełożony funkcjonariusza występuje z wnioskiem o mianowanie funkcjonariusza na stopień starszego szeregowego oraz w korpusie podoficerów do przełożonego posiadającego uprawnienia w sprawach osobowych funkcjonariuszy.

2. Przełożony funkcjonariusza występuje z wnioskiem o mianowanie funkcjonariusza na stopień w korpusie chorążych oraz oficerów do Szefa Agencji Wywiadu. Szef Agencji Wywiadu, po zaopiniowaniu, przedstawia wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień w korpusie oficerów Prezesowi Rady Ministrów.

3. Szef Agencji Wywiadu występuje z wnioskiem o mianowanie funkcjonariusza na pierwszy stopień w korpusie oficerów oraz na stopień generała brygady do Prezesa Rady Ministrów. Prezes Rady Ministrów, po zaopiniowaniu, przedstawia wniosek Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Wzór wniosku o mianowanie funkcjonariusza na stopień określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.
1. W przypadku wniosku o mianowanie na stopień osoby przyjmowanej do służby w Agencji Wywiadu i posiadającej stopień wojskowy, policyjny, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej przepisy § 2 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku osoby przyjętej do służby w Agencji Wywiadu i posiadającej stopień Urzędu Ochrony Państwa z wnioskiem o mianowanie na stopień występuje przełożony.

§ 4.
1. Mianowania funkcjonariusza na wyższy stopień dokonuje się z dniem 3 maja – Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz z dniem 11 listopada – Narodowego Święta Niepodległości.

2. Mianowania funkcjonariusza na wyższy stopień, zależnego od zdania egzaminu, dokonuje się bezpośrednio po zdaniu tego egzaminu.

3. Przedterminowego mianowania funkcjonariusza na wyższy stopień w drodze wyróżnienia, na podstawie art. 101 pkt 4 ustawy, dokonuje się z dniem udzielenia tego wyróżnienia.

4. Jeżeli w rozkazie personalnym o mianowaniu nie określono innego dnia mianowania na stopień, dniem mianowania funkcjonariusza na stopień jest dzień wydania rozkazu personalnego o mianowaniu.

§ 5.
Mianowania funkcjonariusza na kolejny wyższy stopień w trybie art. 73 ust. 2 ustawy można dokonać z dniem zwolnienia funkcjonariusza ze służby w Agencji Wywiadu.
§ 6.
1. Wnioski o mianowanie funkcjonariuszy na wyższe stopnie, do stopnia kapitana włącznie, mogą być sporządzane w formie wniosku zbiorczego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do wniosków o mianowanie funkcjonariuszy na wyższe stopnie, sporządzanych na podstawie art. 73 lub art. 101 pkt 4 ustawy.

3. Wzór wniosku zbiorczego, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Funkcjonariuszowi mianowanemu na stopień wystawia się akt mianowania.

2. Nie wystawia się aktu mianowania funkcjonariuszowi mianowanemu na stopień szeregowego.

§ 8.
Akt mianowania podpisuje:

1) Szef Agencji Wywiadu – w przypadku mianowania funkcjonariusza na pierwszy stopień w korpusie oficerów oraz na stopień generała brygady;

2) kierownik jednostki organizacyjnej Agencji Wywiadu właściwej w sprawach kadr – w przypadku mianowania funkcjonariusza na stopień inny niż określony w pkt 1.

§ 9.
1. Funkcjonariuszowi mianowanemu na stopień Szef Agencji Wywiadu wręcza, w sposób uroczysty, akt mianowania.

2. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1, wręcza się akt mianowania w połączeniu z obchodami świąt narodowych 3 maja oraz 11 listopada.

3. Wzór aktu mianowania określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Wzór aktu mianowania na pierwszy stopień w korpusie oficerów oraz na stopień generała brygady określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 10.
W przypadku ujawnienia faktu podważającego zasadność mianowania funkcjonariusza na stopień bezpośredni przełożony lub przełożony, który wystąpił z wnioskiem o mianowanie funkcjonariusza na stopień, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie właściwego przełożonego uprawnionego do mianowania tego funkcjonariusza na wnioskowany stopień.
§ 11.
1. Funkcjonariuszowi, któremu obniżono stopień, okres służby w posiadanym stopniu, wymagany do mianowania go na wyższy stopień, biegnie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą dyscyplinarną obniżenia stopnia.

2. Funkcjonariusza, któremu obniżono stopień, można mianować na kolejny wyższy stopień przed upływem okresu przewidzianego w art. 72 ust. 2 ustawy, dopiero gdy zaistnieją warunki, o których mowa w art. 73 ust. 1 ustawy.

§ 12.
1. Funkcjonariusza spełniającego warunki, o których mowa w art. 73 ust. 1 ustawy, można mianować na kolejny wyższy stopień w trybie określonym w tym przepisie, w przypadku:

1) szczególnych zasług w ochronie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa;

2) szczególnych osiągnięć w służbie;

3) dokonania czynu świadczącego o jego męstwie.

2. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 3, funkcjonariusz poniósł śmierć, mianowania dokonuje się pośmiertnie. Akt mianowania wręcza się w takim przypadku osobie uprawnionej do odprawy pośmiertnej po zmarłym funkcjonariuszu.

§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie mianowania funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa na stopnie obowiązujące w Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 133, poz. 1489), zachowanym w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 maja 2003 r. (poz. 869)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika


Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »