| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego,

sporządzona w Štiřinie dnia 9 czerwca 2000 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 9 czerwca 2000 r. w Štiřinie została sporządzona Umowa o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, w następującym brzmieniu:

Przekład

UMOWA

o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Rząd Republiki Czeskiej, Rząd Republiki Węgierskiej, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Słowackiej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

kierując się postanowieniami Deklaracji Wyszehradzkiej podpisanej dnia 14 maja 1999 r. w Bratysławie,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Niniejszym tworzy się Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (zwany dalej „Funduszem”) z siedzibą w Bratysławie.

Artykuł 2

Przyjmuje się Statut Funduszu, stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

Artykuł 3

Niniejsza umowa podlega przyjęciu zgodnie z odpowiednim prawem wewnętrznym każdej z Umawiających się Stron i wejdzie w życie w dniu, w którym ostatni dokument jej przyjęcia zostanie przekazany do depozytu Rządowi Republiki Słowackiej, działającemu jako depozytariusz.

Artykuł 4

Niniejsza umowa będzie stosowana tymczasowo od dnia jej podpisania do czasu jej wejścia w życie w takim zakresie, na jaki zezwala prawo wewnętrzne Umawiających się Stron.

Artykuł 5

Rząd Republiki Słowackiej, działając w charakterze depozytariusza, powiadomi wszystkie Umawiające się Strony o zdeponowaniu wszystkich dokumentów przyjęcia, o dacie wejścia w życie niniejszej umowy, jak również o wszelkich innych faktach odnoszących się do niniejszej umowy.

Artykuł 6

Wystąpienie każdej z Umawiających się Stron z Funduszu lub rozwiązanie Funduszu zgodnie ze Statutem Funduszu oznacza odpowiednio odstąpienie tej strony od niniejszej umowy lub wypowiedzenie jej przez Umawiające się Strony.

Sporządzono w Štiřinie dnia 9 czerwca 2000 r. w języku angielskim w jednym oryginalnym egzemplarzu, który zostanie zdeponowany przy Rządzie Republiki Słowackiej.

Depozytariusz przekaże uwierzytelnione kopie umowy wszystkim Umawiającym się Stronom.

W imieniu Rządu Republiki Czeskiej:

Miloš Zeman

W imieniu Rządu Republiki Węgierskiej:

Viktor Orbán

W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej:

Jerzy Buzek

W imieniu Rządu Republiki Słowackiej:

Mikuláš Dzurinda

 

Załącznik do umowy

STATUT MIĘDZYNARODOWEGO FUNDUSZU WYSZEHRADZKIEGO

Rozdział pierwszy

Cele i zadania

Artykuł 1

Celem Funduszu jest przyczynianie się do:

– rozwoju bliższej współpracy między Umawiającymi się Stronami;

– umacniania więzi między Państwami Umawiających się Stron;

– integracji Państw Umawiających się Stron z Unią Europejską.

Artykuł 2

Cele Funduszu są realizowane poprzez finansowe wspieranie działań, zwłaszcza w następujących dziedzinach:

– popierania i rozwoju współpracy kulturalnej,

– popierania i rozwoju wymiany naukowej, badań i współpracy w dziedzinie edukacji między Umawiającymi się Stronami,

– popierania i rozwoju wymiany młodzieży,

– popierania i rozwoju współpracy przygranicznej.

Współpraca w tych dziedzinach pomiędzy Umawiającymi się Stronami regulowana innymi umowami międzynarodowymi pozostaje bez zmian.

Rozdział drugi

Siedziba i członkostwo

Artykuł 3

Umawiające się Strony niniejszej umowy są członkami założycielami Funduszu. Siedzibą Funduszu jest Bratysława w Republice Słowackiej.

Rozdział trzeci

Struktura organizacyjna

Artykuł 4

Organami zarządzającymi Funduszu są:

– Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych,

– Rada Ambasadorów. 

Organem wykonawczym Funduszu jest Dyrektor Wykonawczy.

Organem administracyjnym Funduszu jest Sekretariat.

Rozdział czwarty

Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych

Artykuł 5

Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych jest naczelnym organem Funduszu.

Artykuł 6

Konferencję Ministrów Spraw Zagranicznych stanowią ministrowie spraw zagranicznych Państw Umawiających się Stron bądź ich odpowiednio upoważnieni przedstawiciele.

Artykuł 7

Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych wyznacza spośród swych członków przewodniczącego. Zmiany przewodnictwa odbywają się zgodnie z porządkiem alfabetycznym nazw Państw Umawiających się Stron w języku angielskim.

Artykuł 8

Kadencja Przewodniczącego Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych trwa jeden rok i nie może być przedłużona.

Artykuł 9

Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych określa wysokość rocznych składek i terminy ich uiszczania przez każdą Umawiającą się Stronę.

Artykuł 10

Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych zatwierdza roczne i długoterminowe plany dotyczące działalności Funduszu.

Artykuł 11

Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych zatwierdza budżet Funduszu, sprawozdania roczne i rozliczenia budżetowe przedstawiane przez Radę Ambasadorów.

Artykuł 12

Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych zatwierdza zasady działania Sekretariatu i może decydować o dokonaniu w nich zmian.

Artykuł 13

Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych podejmuje uchwały jednomyślnie.

Artykuł 14

Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych zbiera się co najmniej raz w roku w celu oceny realizacji zadań wynikających z niniejszego statutu. Przewodniczący Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych określa miejsce i czas odbycia jej sesji.

Rozdział piąty

Rada Ambasadorów

Artykuł 15

Radę Ambasadorów tworzą:

– ambasadorzy Państw Umawiających się Stron, akredytowani przy głowie Państwa, którego przedstawiciel aktualnie sprawuje funkcję Przewodniczącego Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych albo ich chargé d'affairs a.i. oraz

– pełnomocnik Umawiającej się Strony, której przedstawiciel sprawuje funkcję Przewodniczącego Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych.

Artykuł 16

Obradom Rady Ambasadorów przewodniczy pełnomocnik Umawiającej się Strony, której przedstawiciel aktualnie sprawuje funkcję Przewodniczącego Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych.

Artykuł 17

Rada Ambasadorów przygotowuje programy działalności Funduszu oraz sprawozdania z ich wykonania za rok poprzedni i przedstawia je Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych do akceptacji.

Artykuł 18

Rada Ambasadorów opracowuje projekt budżetu Funduszu oraz sprawozdanie z jego wykonania za rok poprzedni, a następnie przedstawia Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych do akceptacji.

Artykuł 19

Rada Ambasadorów ustala wiążące wytyczne dla działalności Dyrektora Wykonawczego oraz określa zasady opracowywania, przyjmowania i realizowania projektów zgłaszanych do Funduszu, biorąc pod uwagę zasady regulujące prawa i obowiązki Dyrektora Wykonawczego określone przez Konferencję Ministrów Spraw Zagranicznych.

Artykuł 20

Rada Ambasadorów przygotowuje projekty programów i dokumentów na sesje Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych.

Artykuł 21

Rada Ambasadorów podejmuje uchwały jednomyślnie.

Artykuł 22

Rada Ambasadorów zbiera się co najmniej raz na sześć miesięcy, a także między tymi terminami, o ile tylko uzna to za właściwe dla realizacji zadań określonych w rozdziale pierwszym. Przewodniczący Rady Ambasadorów określa miejsce i czas odbycia jej sesji.

Artykuł 23

Rada Ambasadorów uchwala swój regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez Konferencję Ministrów Spraw Zagranicznych.

Artykuł 24

Rada Ambasadorów może zgłaszać Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych propozycje zmian do zasad działania Sekretariatu, do zatwierdzenia zgodnie z artykułem 12.

Rozdział szósty

Dyrektor Wykonawczy i Sekretariat

Artykuł 25

1. Dyrektor Wykonawczy jest odpowiedzialny za realizację celów Funduszu i jego sprawne działanie.

Dyrektor Wykonawczy jest upoważniony do występowania w imieniu Funduszu. W imieniu Funduszu Dyrektor Wykonawczy jest upoważniony przez Konferencję Ministrów Spraw Zagranicznych do podpisania Umowy pomiędzy Republiką Słowacką a Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim.

2. Dyrektor Wykonawczy kieruje Sekretariatem.

Artykuł 26

Każda z Umawiających się Stron ma prawo do wyznaczenia swego własnego kandydata na stanowisko Dyrektora Wykonawczego. Dyrektora Wykonawczego powołuje Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych. Kadencja Dyrektora Wykonawczego trwa trzy lata i można ją odnowić tylko raz.

Artykuł 27

Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych ustala zasady regulujące uprawnienia i obowiązki Dyrektora Wykonawczego oraz tryb ich wykonywania, jak również warunki jego zatrudnienia.

Artykuł 28

Dyrektor Wykonawczy uczestniczy w obradach Rady Ambasadorów z głosem doradczym.

Artykuł 29

Dyrektor Wykonawczy odpowiada za działalność Sekretariatu oraz, zgodnie z ustawodawstwem państwa, na którego terytorium Fundusz ma swoją siedzibę, określa czas i warunki zatrudnienia personelu Sekretariatu według zasad przyjętych przez Konferencję Ministrów Spraw Zagranicznych.

Artykuł 30

Dyrektor Wykonawczy na bieżąco informuje Przewodniczącego Rady Ambasadorów o sposobie, w jaki jest realizowany program działalności Funduszu, przygotowuje sprawozdania roczne oraz rozliczenia budżetu Funduszu.

Artykuł 31

Do zadań Sekretariatu należy obsługa posiedzeń Rady Ambasadorów i pomoc przy organizowaniu sesji Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych, jak również inne usługi niezbędne dla funkcjonowania Funduszu.

Artykuł 32

Obowiązki Dyrektora Wykonawczego mają charakter ściśle międzynarodowy. Wypełniając swoje obowiązki, Dyrektor Wykonawczy kieruje się zasadami określonymi przez Konferencję Ministrów Spraw Zagranicznych i nie może przyjmować żadnych instrukcji spoza władz Funduszu.

Artykuł 33

Językiem urzędowym Funduszu jest język angielski.

Rozdział siódmy

Status prawny Funduszu

Artykuł 34

Fundusz posiada osobowość prawną niezbędną do wypełniania zadań związanych z realizacją swoich celów.

Rozdział ósmy

Finanse

Artykuł 35

Działalność Funduszu jest finansowana ze składek Umawiających się Stron i środków finansowych pochodzących z innych źródeł zaakceptowanych przez Radę Ambasadorów.

Artykuł 36

Każda Umawiająca się Strona zobowiązuje się do uiszczania rocznej składki do Funduszu w terminie określonym przez Konferencję Ministrów Spraw Zagranicznych. Wysokość pierwszej składki do Funduszu, wniesionej w równych częściach przez Umawiające się Strony, wynosi jeden milion euro. Wysokość kolejnych składek rocznych jest określana przez Konferencję Ministrów Spraw Zagranicznych.

Artykuł 37

Zasady rządzące wykorzystywaniem środków finansowych Funduszu są określane przez Konferencję Ministrów Spraw Zagranicznych.

Artykuł 38

Fundusz przechowuje swoje środki finansowe na rachunku w banku działającym w Państwie, na którego terytorium ma swoją siedzibę. Środkami zarządza Dyrektor Wykonawczy.

Rozdział dziewiąty

Ustanie członkostwa

Artykuł 39

Każda Umawiająca się Strona może w każdym czasie wystąpić z Funduszu, składając depozytariuszowi dokument notyfikujący wystąpienie. Jej członkostwo wygasa po upływie dwunastu miesięcy od otrzymania powyższej notyfikacji przez depozytariusza.

Artykuł 40

W razie wystąpienia Umawiającej się Strony z Funduszu, na najbliższej sesji Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych zostaje przeprowadzone ostateczne rozliczenie między występującą Umawiającą się Stroną a Funduszem, w drodze wzajemnego porozumienia.

Rozdział dziesiąty

Rozwiązanie Funduszu

Artykuł 41

Fundusz może być rozwiązany tylko na podstawie jednomyślnej decyzji Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych, po uprzedniej zgodzie Umawiających się Stron.

Artykuł 42

W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w artykule 41, Dyrektor Wykonawczy niezwłocznie zaprzestaje wszelkich działań, z wyjątkiem czynności związanych z należytym ściąganiem i likwidacją aktywów oraz regulowaniem zobowiązań.

Artykuł 43

Przy podziale aktywów realizacja zobowiązań Funduszu ma pierwszeństwo przed zwrotem składek.

AGREEMENT

concerning the establishment of the International Visegrad Fund

The Government of the Czech Republic, the Government of the Republic of Hungary, the Government of the Republic of Poland and the Government of the Slovak Republic (hereinafter referred to as the "Contracting Parties”)

guided by the provisions of the Visegrad Joint Statement signed on May 14, 1999 in Bratislava,

hereby agree as follows:

Article 1

The International Visegrad Fund (hereinafter referred to as the "Fund”) with its seat in Bratislava is hereby established.

Article 2

The Statute of the Fund is hereby adopted and shall constitute an annex hereto.

Article 3

This Agreement shall be adopted pursuant to the relevant national legislation of the States of each Contracting Party and shall enter into force as of the day on which the last instrument certifying adoption hereof is deposited with the Government of the Slovak Republic, acting as the Depositary.

Article 4

This Agreement shall apply provisionally from the date of its signing until the date of its entry into force in accordance with relevant national legislation of the States of the Contracting Parties.

Article 5

The Government of the Slovak Republic, acting as the Depositary, shall notify all Contracting Parties of the deposit of all instruments certifying adoption, the entry into force hereof, as well as of any other facts connected with this Agreement.

Article 6

The withdrawal of any Contracting Party from the Fund or the dissolution of the Fund in accordance with the Fund Statute shall constitute the withdrawal of that Party from this Agreement or termination of this Agreement in its relations with all other Contracting Parties.

Done at Štiřin on the ninth day of June in the year two tousand in a single original in the English language to be deposited with the Government of the Slovak Republic.

The Depositary shall provide all Contracting Parties with certified copies hereof.

For the Government of the Czech Republic:

Miloš Zeman

For the Government of the Republic of Hungary:

Viktor Orbán

For the Government of the Republic of Poland:

Jerzy Buzek

For the Government of the Slovak Republic

Mikuláš Dzurinda

 

Annex to the Agreement

STATUTE OF THE INTERNATIONAL VISEGRAD FUND

Chapter one

Purpose and objectives

Article 1

The purpose of the Fund shall be to promote:

– the development of closer cooperation between the Contracting Parties;

– the strengthening of ties between the States of the Contracting Parties;

– the integration of the States of the Contracting Parties into the European Union.

Article 2

The objectives of the Fund shall be pursued through financial support of activities, in particular in the following areas:

– promotion and development of cultural cooperation;

– promotion and development of scientific exchanges, research and cooperation in the field of education between the Contracting Parties;

– promotion and development of exchanges between young people;

– promotion and development of cross-border cooperation.

Cooperation between the Contracting Parties in these fields regulated under other international treaties shall not be affected.

Chapter two

Seat and membership

Article 3

The Contracting Parties to the present Agreement shall be the founding Members of the Fund. The seat of the Fund shall be in Bratislava, Slovak Republic.

Chapter three

Organisational structure

Article 4

The governing bodies of the Fund shall be:

the Conference of Ministers of Foreign Affairs;

the CounciI of Ambassadors.

The executive body of the Fund shall be the Executive Director.

The administrative body of the Fund shall be the Secretariat.

Chapter four

Conference of Ministers of Foreign Affairs

Article 5

The Conference of Ministers of Foreign Affairs shall be the supreme body of the Fund.

Article 6

The Conference of Ministers of Foreign Affairs shall be composed of the Ministers of Foreign Affairs of the Contracting Parties or their duly authorised representatives.

Article 7

The Conference of Ministers of Foreign Affairs shall designate from among its members its President, with the Presidency rotating in the English alphabetical order of the names of the States of the Contracting Parties.

Article 8

The term of office of the President of the Conference of Ministers of Foreign Affairs shall be one year and not renewable.

Article 9

The Conference of Ministers of Foreign Affairs shall determine the amounts of annual contributions and their due dates for each Contracting Party.

Article 10

The Conference of Ministers of Foreign Affairs shall approve the annual and long-term plans regarding activities of the Fund.

Article 11

The Conference of Ministers of Foreign Affairs shall approve budget of the Fund, annual statements and clearance of budget presented by the CounciI of Ambassadors.

Article 12

The Conference of Ministers of Foreign Affairs shall approve the Rules of Procedure of the Secretariat and may decide on amendments thereto.

Article 13

The Conference of Ministers of Foreign Affairs shall adopt resolutions unanimously.

Article 14

The Conference of Ministers of Foreign Affairs shall meet at least once a year in order to estimate the implementation of the tasks set forth in the present Statute. The President of the Conference of Ministers of Foreign Affairs shall schedule the place and date of its session.

Chapter five

CounciI of Ambassadors

Article 15

The CounciI of Ambassadors shall consist of:

– ambassadors of the Contracting Parties accredited to the Head of the State whose plenipotentiary currently holds the post of President of the Conference of Ministers of Foreign Affairs, or of chargé d'affairs a.i.; and

– the plenipotentiary of the Contracting Party whose representative holds the post of President of the Conference of Ministers of Foreign Affairs.

Article 16

Sessions of the CounciI of Ambassadors shall be chaired by the plenipotentiary of the Contracting Party whose representative holds the post of President of the Conference of Ministers of Foreign Affairs.

Article 17

The CounciI of Ambassadors shall prepare programmes of activities of the Fund and reports on their implementation in the preceding year and submit them for approval to the Conference of Ministers of Foreign Affairs.

Article 18

The CounciI of Ambassadors shall prepare draft budgets of the Fund and reports on their utilisation in the preceding year and submit them for approval to the Conference of Ministers of Foreign Affairs.

Article 19

The CounciI of Ambassadors shall lay down binding guidelines for the activities of the Executive Director and rules governing the preparation, acceptance and implementation of projects submitted to the Fund, taking into account the rules regulating the rights and duties of the Executive Director set forth by the Conference of Ministers of Foreign Affairs.

Article 20

The CounciI of Ambassadors shall draft programmes and documents for sessions of the Conference of Ministers of Foreign Affairs.

Article 21

The CounciI of Ambassadors shall adopt resolutions unanimously.

Article 22

The CounciI of Ambassadors shall meet at least once every six months and in between these periods whenever it shall deem it appropriate for the implementation of the objectives defined in Chapter One. The Chairperson of the CounciI of Ambassadors shall schedule the place and date of its session.

Article 23

The CounciI of Ambassadors shall adopt its Rules of Procedure which shall be subject to approval by the Conference of Ministers of Foreign Affairs.

Article 24

The CounciI of Ambassadors may propose to the Conference of Ministers of Foreign Affairs amendments to the Rules of Procedure of the Secretariat, to be approved in pursuant to Article 12.

Chapter six

Executive Director and the Secretariat

Article 25

1. The Executive Director shall be responsible for the implementation of the objectives of the Fund and its smooth performance.

The Executive Director shall be empowered to make representations on behalf of the Fund. On behalf of the Fund the Executive Director shall be empowered by the Conference of Ministers of Foreign Affairs to sign the Agreement between the Slovak Republic and the International Visegrad Fund.

2. The Executive Director shall head the Secretariat.

Article 26

Each Contracting Party of the present Agreement has the right to nominate its own candidate for the position of the Executive Director. The Executive Director shall be appointed by the Conference of Ministers of Foreign Affairs. The term of office of the Executive Director shall be three years and may be renewed for one additional term.

Article 27

The Conference of Ministers of Foreign Affairs shall lay down rules regulating the rights and duties of the Executive Director, the manner in which they are to be performed as well as the terms of office of the Executive Director.

Article 28

The Executive Director shall participate in the sessions of the CounciI of Ambassadors in an advisory capacity.

Article 29

The Executive Director shall be responsible for the functioning of the Secretariat and, in conformity with the legislation of the State in the territory of which the Fund has its seat, shall determine the terms and conditions of employment for the staff of the Secretariat pursuant to the rules adopted by the Conference of Ministers of Foreign Affairs.

Article 30

The Executive Director shall regularly inform the Chairperson of the CounciI of Ambassadors on the manner in which the programme of activities of the Fund is implemented, prepare annual statements and clearance of the budget of the Fund.

Article 31

The Secretariat shall be responsible for services provided during sessions of the CounciI of Ambassadors and services provided in connection with the sessions of the Conference of Ministers of Foreign Affairs as well as other services related to the functioning of the Fund.

Article 32

The responsibilities of the Executive Director shall be of an exclusively international character. In the performance of his duties the Executive Director shall follow the rules defined by the Conference of Ministers of Foreign Affairs and shall not receive instructions from the third parties.

Article 33

The official language of the Fund shall be the English.

Chapter seven

Legal status of the Fund

Article 34

The Fund has full legal personality necessary for the fulfilment of the aims associated with its activities.

Chapter eight

Finances

Article 35

Activities of the Fund shall be financed from contributions made by the Contracting Parties and financial contributions from other resources approved by the CounciI of Ambassadors.

Article 36

Each Contracting Party shall undertake to provide an annual contribution to the Fund by the due date specified by the Conference of Ministers of Foreign Affairs. The first annual contribution to the Fund shall be one million euro to be paid by the Contracting Parties in equal shares. The amount of further annual contribution shall be determined by the Conference of Ministers of Foreign Affairs.

Article 37

The rules governing the use of the financial means of the Fund shall be determined by the Conference of Ministers of Foreign Affairs.

Article 38

The Fund shall open its bank account in the State providing the seat of the Fund. Financial means of the Fund shall be kept in this bank account. The funds shall be administered by the Executive Director.

Chapter nine

Termination of membership

Article 39

Each Contracting Party may at any time withdraw from the Fund by giving an instrument of denouncement to the Depositary Government. Its membership shall be terminated twelve months following the receipt of such instrument by the Depositary Government.

Article 40

When a Contracting Party withdraws from the Fund, a final settlement shall be made between such Contracting Party and the Fund on the basis of mutual agreement at the earliest session of the Conference of Ministers of Foreign Affairs.

Chapter ten

Dissolution of the Fund

Article 41

The Fund may be dissolved exclusively by an unanimous decision of the Conference of Ministers of Foreign Affairs, subject to a prior consent of the Contracting Parties.

Article 42

Following a decision under Article 41 of the present Statute, the Executive Director shall forthwith terminate any and all activities except for activities related to the due collection and liquidation of assets and payment of liabilities.

Article 43

Within the disbursement of assets, the liabilities of the Fund shall have priority over the refund of the contributions.

Po zapoznaniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 4 kwietnia 2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »