reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Ojcowskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Ojcowskiego Parku Narodowego na 2004 r.
§ 2.
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Środowiska: Cz. Śleziak

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 26 listopada 2003 r. (poz. 2104)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Lp.

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Sposoby eliminacji zagrożeń

1

2

3

1

Uszkadzanie i niszczenie nacieków oraz namulisk w jaskiniach, zaśmiecanie wnętrz jaskiń, niszczenie krat zabezpieczających otwory wejściowe.

Zakładanie i konserwacja krat i zamknięć, sprzątanie jaskiń, okresowa kontrola jaskiń.

 

1

2

3

2

Wydeptywanie i niszczenie roślinności przez pieszych i rowerzystów.

Wyznaczenie szlaków i wykonanie zabezpieczeń technicznych (bariery, zastawki z leżącego drewna).

3

Niezgodny z siedliskiem skład gatunkowy drzewostanów.

Przebudowa drzewostanów przez wprowadzanie gatunków drzew zgodnych z siedliskiem.

4

Zmiana składu gatunkowego łąk, zubożenie zespołów roślinnych i zwierzęcych, degradacja walorów krajobrazowych.

Koszenie łąk ze zbiorem biomasy.

5

Zarastanie skał drzewami i krzewami, powodujące zanik gatunków kserotermicznych oraz naskalnych roślin i zwierząt i w konsekwencji zubożenie tych zbiorowisk, utrata walorów krajobrazowych.

Usuwanie drzew i krzewów.

6

Zmniejszanie się populacji pstrąga tęczowego odbywającego wiosenne tarło, zagrożenie tradycyjnej, kilkudziesięcioletniej działalności hodowlanej, tkwiącej w krajobrazie Doliny Prądnika.

Prowadzenie hodowli pstrągów tęczowych mającej na celu zachowanie stada podstawowego.

7

Zanikanie stanowisk gatunków roślin: zawilca wielkokwiatowego, chabra miękkowłosego, macierzanki wczesnej, astra gawędka i ostnicy Jana.

Usuwanie niepożądanych gatunków roślin ze stanowisk gatunków zagrożonych. Reintrodukcja zawilca wielkokwiatowego na stanowisku Młynnik oraz utworzenie nowego stanowiska w płacie murawy kserotermicznej koło Skamieniałego Wędrowca.

8

Śmiertelność płazów na drodze w czasie ich wiosennych wędrówek do miejsc rozrodu.

Zakładanie siatek ochronnych i wiader, ustawienie tablic informacyjnych w widocznych miejscach. Czyszczenie przepustów, pogłębianie stawów i utrzymanie odpowiedniego poziomu wody. Wykonanie projektu przepustów pod drogą w Pieskowej Skale.

9

Szkody w uprawach rolnych wyrządzane przez dziki.

Prowadzenie odstrzałów redukcyjnych.

10

Niepokojenie nietoperzy podczas snu zimowego w jaskiniach.

Konserwacja krat i zamknięć w jaskiniach Doliny Sąspowskiej i Wąwozu Jamki oraz w jaskiniach Łokietka i Ciemnej.

11

Zmniejszanie się ilości miejsc gniazdowania żądłówek.

Odsłanianie wybranych skarp ziemnych. Wykonanie drewnianych ram wypełnionych gliną i wystawienie ich w terenie.

12

Nadmierny rozwój drzew i krzewów oraz roślinności zielnej powodujący zasłanianie ruin zamku w Ojcowie oraz innych miejsc o dużych walorach widokowych.

Wycinka odrośli drzew i krzewów oraz wykaszanie roślin zielnych w miejscach o dużych walorach widokowych.

13

Zagrożenie szlaków turystycznych, dróg, budynków i budowli przez nadmierny rozrost drzew.

Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi, budynków i budowli.

 

Załącznik 2. [SPOSOBY l ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ]

Załącznik nr 2

SPOSOBY l ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

Cele

Sposoby i zakres

Lokalizacja*

1

2

3

1. Ochrona przyrody nieożywionej.

Remont krat – 4 sztuki.

(27i, 31a, b)1, 30h.

 

Wykonanie drewnianych barierek wzdłuż szlaków turystycznych, na długości 300 m.

(8d, 24b, c, 29h, 30a, 36c)1.

2. Ochrona ekosystemów leśnych.

Hodowla sadzonek drzew i krzewów w szkółce leśnej, na powierzchni 1,00 ha.

(20n)1.

 

Założenie uprawy podokapowej na powierzchni poddanej zabiegom usunięcia z drzewostanu dęba czerwonego, na powierzchni 0,70 ha.

35h.

 

Sadzenie pożądanych gatunków drzew w uprawach leśnych na gruntach rolnych (poprawki), na powierzchni 1,00 ha.

Uprawa założona w 1996 r. na gruntach rolnych wykupionych w Pieskowej Skale, częściowo spalona w 2003 r.

 

Pielęgnacja upraw leśnych przez wykaszanie roślinności zielnej, na powierzchni 2,00 ha.

Uprawa założona w 2002 r. na gruntach rolnych wykupionych w Pieskowej Skale.

 

Regulacja składu gatunkowego oraz rozluźnienie przegęszczonych części drzewostanu (czyszczenia późne), na powierzchni 8,94 ha.

6h, 18j, 18k. Uprawa założona w 1995 r. na gruntach rolnych wykupionych w Pieskowej Skale.

 

Kontrolne poszukiwania owadów, na 7 powierzchniach próbnych.

(20n, 26f, 33a)1.

 

Kontrolne odłowy owadów za pomocą pułapek zapachowych (feromonowych), w ilości 20 sztuk.

(3a,26p, 26r, 28a, 33a, 33d, 41d)1.

 

Kontrolne odłowy owadów za pomocą drzew pułapkowych, w ilości 2 sztuk.

(26p, 33a)1.

 

Zabezpieczanie upraw leśnych środkami zapachowymi (repelentami) przed szkodami od sarny, na powierzchni 4,00 ha.

(3f, 3k, 19a, 23i, 25o, 26a, 28b)1, fragmenty upraw założonych w 2001 r. na gruntach rolnych wykupionych w Pieskowej Skale.

 

Usunięcie dęba czerwonego jako gatunku obcego, zagrażającego gatunkom rodzimym, na powierzchni 0,70 ha.

35 h.

 

Usuwanie drzew opanowanych przez owady oraz grzyby (posusz czynny), wywróconych i złamanych, z pozostawieniem części drzew niezagrażających zdrowotności drzewostanów (wywroty i złomy), na powierzchni 895 ha.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Usuwanie drzew uszkodzonych zagrażających budynkom i budowlom oraz bezpieczeństwu osób poruszających się po drogach i szlakach turystycznych.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

1

2

3

3. Ochrona ekosystemów nieleśnych.

Koszenie łąk:

5d, 5h, 6i, 8h, 9d, 9k, 10d, 11a,12d, 17c, 17d, 17i, 18b, 18o,18w, 20ax, 20p, 21b, 21r, 21t, 21w, 24b, 24c.

– jednokrotne, na powierzchni 11,72 ha;

1) Ochrona łąk.

– dwukrotne, na powierzchni 42,10 ha.

24f, 24g, 24i, 24k, 25y, 26bx, 27a, 28h, 28l, 28m, 28n, 29a, 29bx, 29c, 29cx, 29d, 29f, 29o, 36c, 36f, 36h, 36i, 37a, 37l, 38b, 40a, 40b,43k)1 37d, 39h.

2) Ochrona zbiorowisk kserotermicznych i naskalnych.

Usuwanie odrostów drzew i krzewów oraz wykaszanie łąk ziołoroślowych na zboczach, na powierzchni 22,80 ha.

(5c, 5h, 8n, 12a, 12f, 12g, 17f, 17l, 21b, 28i, 29h, 36c, 39c, 39o)1 oraz Skały Ciche, Łamańce, Pochylce, masyw ze skałą Baszta, kamieniołom (własność gminy), grunty Kurii Biskupiej w Grodzisku, zbocze w Kamieniołomie (własność gminy). Skała Kocica (własność prywatna).

3) Ochrona gruntów rolnych.

Odstrzał dzików – 5 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową i krajobrazową.

4. Ochrona ekosystemów wodnych. Zachowawcza hodowla pstrąga tęczowego.

Prowadzenie zachowawczej hodowli pstrąga tęczowego.

(Stawy hodowlane pstrąga tęczowego w Ojcowie.

5. Ochrona roślin.

Usuwanie drzew i krzewów w celu ochrony wybranych gatunków roślin: chabra miękkowłosego, zawilca wielkokwiatowego i macierzanki wczesnej, astra gawędka i ostnicy Jana, na powierzchni 1,00 ha.

(5c, 6, 12g, 28i, 28k, 29h, 36c)1.

 

Reintrodukcja zawilca wielkokwiatowego na stanowisku Młynnik oraz utworzenie nowego stanowiska w płacie murawy kserotermicznej koło Skamieniałego Wędrowca.

6, 12g.

6. Ochrona zwierząt.

Zakładanie siatek ochronnych, utrzymanie stawów i przepustów, ustawienie tablic informacyjnych, na powierzchni 0,50 ha.

(8f, 9k,24h)1.

 

Wykonanie projektu przepustów pod drogą w Pieskowej Skale.

8f, 9k.

 

Naprawa krat i zamknięć w jaskiniach Doliny Sąspowskiej i Wąwozu Jamki, na 3 stanowiskach.

(27h, 31a, b)1.

 

Wykonanie i wystawienie w terenie drewnianych ram wypełnionych gliną, w ilości 20 sztuk.

(2d, 12b, g, n, r, 23c, 36c, 40x, 40z, 43d)2.

 

Odsłanianie wybranych skarp.

(5c, 7, 15d, 21x,24w, 40I)2.

7. Ochrona walorów krajobrazowych.

Wycinka odrośli drzew i krzewów oraz wykaszanie roślinności zielnej, na powierzchni 1,60 ha.

(24a)1, 24b.

 

1

2

3

8. Ochrona przeciwpożarowa.

Konserwacja dróg leśnych przez przycięcie gałęzi i odrośli utrudniających przejazd oraz poprawę nawierzchni dróg.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Objaśnienia:

* Ekosystemy leśne i nieleśne parku narodowego podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział ten wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego (Dz. U. Nr 55, poz. 495).

1) Zadania kontynuowane z 2003 r.

2) Zadanie niewykonane w 2003 r. z braku środków finansowych i przeniesione w całości na 2004 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Kędzia

Przemysław Kędzia, prezes Business Media Software Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama