reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Pienińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Pienińskiego Parku Narodowego na 2004 r.
§ 2.
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Środowiska: Cz. Śleziak

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 26 listopada 2003 r. (poz. 2105)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Lp.

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Sposoby eliminacji zagrożeń

1

2

3

1

Wydeptywanie pokrywy glebowej, niszczenie roślin i powodowanie erozji gleby przez pieszych.

Wykonanie zabezpieczeń technicznych oraz biologicznych, remont nawierzchni uszkodzonych odcinków szlaków.

 

1

2

3

2

Zmniejszenie odporności drzewostanów w wyniku działania owadów oraz pasożytniczych grzybów.

Prognozowanie występowania owadów. Wykładanie pułapek na owady. Korowanie ściętych drzew. Wyszukiwanie i usuwanie drzew zasiedlonych przez owady i grzyby, zagrażających trwałości drzewostanów.

3

Uszkodzenia młodego pokolenia lasu przez jelenie i sarny.

Grodzenie upraw. Zabezpieczanie upraw środkami zapachowymi (repelentami). Ograniczenie liczebności jeleni.

4

Niezgodny z siedliskiem skład gatunkowy drzewostanów.

Hodowla materiału sadzeniowego z nasion zebranych w ekosystemach leśnych Parku; regulacja składu gatunkowego i struktury drzewostanów, zakładanie upraw leśnych oraz wprowadzanie poprawek i uzupełnień sadzonkami drzew i krzewów zgodnymi z siedliskiem. Pielęgnacja upraw, nalotów i młodników.

5

Degradacja i zanikanie bogatych ekosystemów łąkowych spowodowane zaprzestaniem użytkowania.

Koszenie łąk, usuwanie biomasy lub sporadyczne punktowe jej utylizowanie.

6

Zanikanie ekosystemów pastwiskowych.

Kulturowy wypas owiec.

7

Zanikanie terenów wilgotnych i podmokłych.

Ograniczenie poboru wody z ujęć na terenie Parku. Zabezpieczenie miejsc pojenia owiec przed wydeptywaniem.

8

Naturalne pojawienie się drzew i krzewów na cennych przyrodniczo ekosystemach nieleśnych.

Usunięcie drzew i krzewów z ekosystemów nieleśnych.

9

Niszczenie upraw rolnych przez dziki.

Ograniczanie liczebności dzików.

10

Zanikanie populacji rzadkich, zagrożonych i chronionych roślin.

Ochrona biotopów roślin (w tym na gruntach prywatnych). Hodowla zachowawcza gatunków tych roślin w szkółkach. Deponowanie materiału nasiennego w banku nasion.

11

Masowy pojaw gatunków roślin obcego pochodzenia.

Eliminacja gatunków niepożądanych (barszcz Sosnowskiego, rdestowiec ostrokończysty).

12

Zagrożenie populacji sokoła wędrownego.

Zasiedlanie na terenie Parku wyhodowanego w sztucznych warunkach sokoła wędrownego, w przypadku niewystąpienia naturalnego lęgu (program realizowany w ramach akcji ogólnopolskiej).

13

Wysoka śmiertelność płazów na drogach oraz zanikanie ich miejsc rozrodu.

Wykonanie zabezpieczeń wzdłuż drogi, w miejscu migracji płazów, oraz utrzymanie sztucznych miejsc rozrodu dla płazów.

14

Zagrożenie populacji niepylaka apollo.

Realizacja opracowanego przez Park programu odtworzenia populacji niepylaka apollo.

15

Zagrożenie dzikich gatunków pszczół.

Utrzymanie sztucznych gniazd i miejsc żerowania.

16

Zanikanie tradycyjnych form budownictwa i architektury.

Wykonanie remontu wybranych obiektów kulturowych.

17

Zagrożenie ekosystemów leśnych i nieleśnych przez pożary.

Wyposażenie Parku w podręczny sprzęt gaśniczy oraz zapewnienie dostępu do ujęć wody dla celów gaśniczych.

 

Załącznik 2. [SPOSOBY l ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ]

Załącznik nr 2

SPOSOBY l ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

Cele

Sposoby i zakres

Lokalizacja*

1

2

3

1. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb.

 

 

Remont szlaków i dróg.

Montaż krawężnika kamiennego, przepustów drewnianych i uzupełnienie nawierzchni, wykonanie zabezpieczeń przed osuwaniem się ziemi, uzupełnienie lub wymiana barier metalowych, ręczne donoszenie i ubijanie materiału na powierzchni szlaku, na odcinku 600 m.

Fragmenty szlaku niebieskiego:
– od Sokolicy w stronę przewozu1);
– od Polany Wyrobek do Polany Pieniny1).

 

Kontynuacja remontu drogi do Krasu, polegającego na podniesieniu korpusu drogi i wykonaniu nawierzchni, na długości 120 m.

Droga do Krasu na odcinku za Zerwanym Mostem 3y1).

 

Remont dróg dojazdowych do łąk, na długości 1000 m.

Fragmenty dróg: w Obwodzie Ochronnym Pieninki i Obwodzie Ochronnym Zielone Skałki.

2. Ochrona ekosystemów leśnych.

Zbiór nasion drzew liściastych i szyszek drzew iglastych, w ilości 200 kg.

(Obwód Ochronny Pieninki, Zielone Skałki – zbiór z wytypowanych drzew)1).

 

Hodowla i pielęgnacja materiału sadzeniowego w szkółce leśnej, na powierzchni 0,68 ha.

45h1).

 

Sadzenie gatunków drzew liściastych i iglastych pod koronami drzew (przebudowa drzewostanów), na powierzchni około 1,30 ha.

44 a, j, k, 45c.

 

Przygotowanie powierzchni pod uprawy leśne przez usunięcie niepożądanych krzewów i zarośli, na powierzchni 1,30 ha.

30a, 45c.

 

Sadzenie gatunków drzew liściastych w uprawach leśnych i młodnikach (poprawki), na powierzchni około 0,10 ha.

46z, 47c, g, h, i.

 

Ręczna pielęgnacja gleby w uprawach leśnych, na powierzchni 22,00 ha (zabieg wykonać dwukrotnie).

(3h1, t, 4k, l, 29b, c, 30a, f, g, j, 34h, i, j, o, r, s, 35a, c, 36d, g, 42l, 44h, l, 45b, c, d, f, i, j, 46z, 47b, c, d, f, g, h, i, l, 48a, b, d, i, j, h, 49c, d, f, 50a, b, c, k, 52a, c, d, 52f, g, h, 53c, 55c, h, j, l, 56k, Przystań)1), 44a, j, k.

 

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach, (czyszczenia wczesne i późne), na powierzchni 2,20 ha.

30a, f, g, k, l, 34j, s, o, 35a, c, 36b, d.

 

Kontrolne poszukiwanie larw zasnuj, na wyznaczonych powierzchniach, w 19 jednostkach kontrolnych.

(1i, n, o, 2b, 3f, o, 4a, 6f, 7m, 30i, 32n, 36c, 37f, 41n, 42l, 45c, 46g, 48g, 49f)1).

 

Wyłożenie drzew pułapkowych na korniki, w ilości 18 sztuk.

(Obwody Ochronne: Macelowa Góra, Pieninki, Zielone Skałki)1).

 

1

2

3

 

Wyłożenie pułapek zapachowych (feromonowych) na korniki świerka i jodły, w ilości 99 sztuk.

(Obwody Ochronne: Macelowa Góra, Pieninki, Zielone Skałki)1).

 

Wyznaczenie i usunięcie drzew zaatakowanych przez owady i grzyby, na powierzchni 504,70 ha.

(Obszar objęty ochroną częściową)1).

 

Grodzenie upraw leśnych, na powierzchni 1,50 ha.

44a, j, 45l, 48d.

 

Zabezpieczenie przed jeleniami i samami upraw leśnych środkami zapachowymi (repelentami), na powierzchni 20,00 ha.

(3h1, t, 4k, l, 29b, c, 34 j, r, 35c, 36b, d, 42i, k, l, m, 44f, g, h, j, k, l, 45a, b, c, d, f, i, j, k, 46g, p, w, 47b, d, g, h, i, l, 48a, b, d, h, i, j, 49d, f, 50a, b, c, 51d, 52c, d, h, 53w)1).

 

Usuwanie połamanych i wywróconych drzew (wiatrołomy, śniegołomy, wywroty), w ilości około 580 m3.

(29, 30, 34, 35, 36, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52)1).

 

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież wczesna), na powierzchni 0,76 ha.

47m.

 

Odstrzał redukcyjny jeleni, mający na celu dostosowanie ilości zwierząt łownych do ilości bazy żerowej, w ilości do 5 sztuk (wielkość redukcji będzie uzależniona od wielkości szkód oraz liczebności jeleni).

(Obszar objęty ochroną częściową)1).

3. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych.

Usuwanie krzewów i drzew z ekosystemów łąkowych, usuwanie maliniaków, na powierzchni 1,12 ha.

8y, 17a1, d1, 37n, 38m; (5k, 6k, l, 17m, r, t, 19c)1).

 

Koszenie na powierzchni 69,00 ha (w tym: 67,50 ha na gruntach Skarbu Państwa i 1,50 ha na gruntach prywatnych):

8a1, b1, o, r, w, 13u, 17a1, d1, 29l, o, p, u, w, 30p, 32m1, 34w, y, 35g, 36h, k, l, n, o, p, 37n, 38p, (oddział 3 – działki na Krasie, 4k, 5a, 5k, 6b, k, l, 7i, 8b, i, y, y1, 11a, 12m, 13a, d, k, 17m, r, t, 18c, h, 19c, 26a, j, 27k, 28b, h, i, 29d, 30o, 32b1, d, i1, j1, l, s, 33g, j, 37l, 41f, 44i, 45g, 46k, l, x, y, 51a, b, i, 55a, d, f, k, j, 60c3)1).

 

– mechaniczne dużych kompleksów łąkowych, z pozostawieniem części niewykoszonej (pasy ekologiczne).

 

– ręczne małych polan śródleśnych (głównie ziołoroślowych) i podmokłych miejsc na dużych polanach.

 

Usuwanie niepożądanych krzewów i drzew pojawiających się w sposób naturalny w zespole muraw ciepłolubnych (kserotermicznych), na powierzchni 0,20 ha.

51l1).

 

Tradycyjny wypas owiec na kompleksie pastwiskowym Majerz, na powierzchni 52 ha; koszenie niedojadów (miejsc niewypasionych przez owce).

(55c, g, i, 56a, f)1).

 

Uzupełnienie ogrodzenia w kompleksie pastwiskowym Majerz oraz dostosowanie źródlisk do pojenia owiec.

561).

 

Odstrzał redukcyjny dzików, w ilości do 7 sztuk (wielkość redukcji będzie uzależniona od wielkości szkód oraz liczebności dzików).

Obszar objęty ochroną częściową1).

 

1

2

3

4. Ochrona roślin.

Pozyskanie i przekazanie nasion 10 gatunków roślin zielnych do banku nasion.

Obszar całego Parku.

 

Mechaniczne zwalczanie roślin inwazyjnych:

 

 

– barszczu Sosnowskiego, występującego na żwirowiskach i brzegach rzeki,

– Rzeka Dunajec w Parku i otulinie1);

 

– rdestowca ostrokończystego, występującego na granicy Parku w Czorsztynie.

– Czorsztyn1).

5. Ochrona zwierząt.

Przygotowanie gniazda adaptacyjnego oraz wypuszczenie na wolność młodych sokołów wędrownych, w ilości do 5 sztuk, w przypadku niewystąpienia naturalnego lęgu w Pieninach.

Obszar całego Parku1).

 

Rozstawienie siatki wzdłuż drogi, o długości 1000 m (siatka rozstawiana z dwóch stron drogi, z jednej 600 m, z drugiej 400 m), z przenoszeniem płazów przez drogę.

Obwód Ochronny Macelowa Góra1).

 

Utrzymanie dwóch stawów, służących jako miejsca rozrodu płazów oraz prowadzenie obserwacji, jakie gatunki przystępują w nich do rozrodu.

Obwód Ochronny Zielone Skałki1).

 

Odkrzaczanie oraz pogłębienie oczka wodnego, o powierzchni lustra wody 10 m2.

45g.

 

Kontynuacja hodowli niepylaka apollo (uzyskanie jaj do dalszej hodowli, w ilości minimum 500 sztuk). Wypuszczenie w terenie wyhodowanych motyli.

Krościenko nad Dunajcem1).

 

Prowadzenie monitoringu populacji dzikiej niepylaka apollo metodą znakowania i powtórnych odłowów.

(Obwody Ochronne: Macelowa Góra, Zielone Skałki, Pieninki)1).

 

Usunięcie krzewów zarastających piargi, na powierzchni do 2,00 ha, na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Parku oraz na powierzchni 3,50 ha, na terenach gminnych objętych ochroną krajobrazową.

(50g, i, 38j, k, h)1) Goła Góra: oddział 4 – Sromowce Niżne.

 

Utrzymanie ogródka z roślinami żywicielskimi dla dzikich pszczół, na powierzchni 0,01 ha.

Leśniczówka w Sromowcach Niżnych1).

 

Prowadzenie monitoringu przyrodniczego.

Obszar całego Parku.

6. Ochrona wartości kulturowych.

Zabezpieczenie ruin Zamku Czorsztyn i Zamku Pieniny św. Kingi.

Zamek Czorsztyn: oddz. 511) Zamek Pieniny: 15d, 16b.

 

Remonty osad służbowych.

 

 

1

2

3

7. Ochrona przed pożarami.

Porządkowanie terenu z suchych części roślin wzdłuż szlaków turystycznych, na powierzchni 1,00 ha.

Obszar całego Parku.

 

Wykonanie punktu czerpania wody, składającego się z mostu i zapory o wysokości 1,5 m, na potoku Białym.

36b1).

 

Objaśnienia:

* Lokalizacja zbiegów jest zgodna z mapą gospodarczo-przeglądową w skali 1:10 000 wykonaną przez BULiGL w Krakowie wg stanu na dzień 1.01.1989 r., zaktualizowaną w związku z wykupami na dzień 15.07.2003 r. Podział na obszary objęte ochroną ścisłą, częściową i krajobrazową podano zgodnie z mapą przeglądową kategorii ochronności wykonaną przez BULiGL w Krakowie wg stanu na dzień 1.01.1989 r., zaktualizowaną w związku z wykupami na dzień 15.07.2003 r. Mapy znajdują się w siedzibie Pienińskiego Parku Narodowego w miejscowości Krościenko nad Dunajcem.

1) Zadania kontynuowane z 2003 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

LingoLab.pl

Internetowa Szkoła Językowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama