| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Słowińskiego Parku Narodowego na 2004 r.
§ 2.
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Środowiska: Cz. Śleziak

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 26 listopada 2003 r. (poz. 2108)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Lp.

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Sposoby eliminacji zagrożeń

1

2

3

1

Wydeptywanie pokrywy glebowej przez pieszych w otoczeniu szlaków turystycznych.

Wykonanie drewnianych barierek przy szlakach turystycznych, uniemożliwiających zejście turystów z wytyczonego szlaku.

2

Zamieranie drzewostanów iglastych na skutek masowych żerów szkodliwych owadów i nadmiernego występowania pasożytniczych grzybów.

Usuwanie opanowanych drzew. Wykładanie pułapek na owady. Poszukiwania owadów w ściółce.

3

Ekspansja niepożądanych gatunków roślin na łąkach użytkowanych w przeszłości.

Wykaszanie mechaniczne łąk.

4

Niekorzystne zmiany stosunków wodnych na łąkach (podtapianie).

Konserwacja rowów melioracyjnych.

5

Wzrost śmiertelności ptaków w okresie ekstremalnych warunków zimowych.

Dokarmianie ptaków w okresie mroźnej i śnieżnej zimy.

6

Niewłaściwy skład gatunkowy ryb, przejawiający się nadmierną liczebnością ryb karpiowatych.

Odłowy regulacyjne.

7

Zagrożenie pożarowe.

Orka pasów przeciwpożarowych, porządkowanie terenów przyległych do dróg, utrzymanie przejezdności dróg leśnych.

 

Załącznik 2. [SPOSOBY I ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ]

Załącznik nr 2

SPOSOBY I ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

Cele

Sposoby i zakres

Lokalizacja*

1

2

3

1. Ochrona przyrody nieożywionej. Ochrona powierzchni gleby przed wydeptywaniem.

Remont i wykonanie nowych barier drewnianych wzdłuż wybranych odcinków szlaków turystycznych, na długości 2 500 m.

Szlaki turystyczne na obszarze Parku.

2. Ochrona ekosystemów leśnych.

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na brudnicę mniszkę, kornika drukarza i cetyńca, w ilości 80 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Kontrolne (jesienne) poszukiwania owadów, w ilości 60 prób.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Usuwanie drzew opanowanych przez grzyby i owady oraz drzew wywróconych i złamanych, zagrażających trwałości drzewostanów.

(1–3, 23, 34–35, 38–63, 69–76, 78–84)1).

 

Orka pasów przeciwpożarowych w ekosystemach leśnych, na długości 8 100 m.

Obszar objęty ochroną częściową1).

 

Oczyszczenie terenu przyległego do pasów przeciwpożarowych i dróg na obszarach leśnych, na powierzchni 20,00 ha.

Obszar objęty ochroną częściową1).

 

Porządkowanie dróg leśnych, na długości 25 km.

Obszar objęty ochroną częściową1).

 

Ustawienie tablic informacyjnych o obowiązku ochrony przyrody w Parku, w ilości 35 sztuk.

Obszar Parku.

3. Ochrona ekosystemów nieleśnych.

Wykaszanie łąk, na powierzchni 150,00 ha.

Polder Gardna IX1) oraz łąki dawniej użytkowane w Obwodach Ochronnych: Kluki i Żarnowska.

 

Wykaszanie roślin zielnych na rowach melioracyjnych, w celu zachowania sprawności cieków, na długości 30 km.

Folder Gardna IX1).

4. Ochrona zwierząt.

Wykładanie karmy w okresie śnieżnej i mroźnej zimy, w ilości 300 kg.

Przy osadach służbowych1).

5. Ochrona ekosystemów wodnych.

Pozyskanie tarlaków siei sieciami stawnymi, w ramach restytucji gatunku, w ilości do 150 kg.

Jezioro Łebsko1).

 

Zarybianie narybkiem siei w ramach restytucji gatunku, w ilości 80 000 sztuk."

Jezioro Łebsko1).

 

Pozyskanie tarlaków szczupaka, w ilości do 200 kg.

Jezioro Gardno1).

 

Pozyskanie tarlaków troci i łososia, w ramach restytucji gatunku, w ilości:

 

– do 1 200 kg,

Jezioro Łebsko1),

– do 500 kg.

Jezioro Gardno1).

 

Zarybianie narybkiem troci wędrownej, w ramach restytucji gatunku, w ilości 50 000 sztuk."

Rzeka Łupawa1).

 

Zarybianie narybkiem szczupaka:

 

105 000 sztuk,

Jezioro Łebsko1),

105 000 sztuk.**

Jezioro Gardno1).

 

Zarybianie narybkiem sandacza:

 

120 000 sztuk,

Jezioro Łebsko1),

30 000 sztuk.**

Jezioro Gardno1).

 

1

2

3

 

Zarybienie narybkiem węgorza:

 

 

30 000 sztuk,

Jezioro Łebsko1),

 

15 000 sztuk.**

Jezioro Gardno1).

 

Zarybianie narybkiem lina:

 

 

8 000 sztuk,

Jezioro Łebsko1),

8 000 sztuk.**

Jezioro Gardno1).

 

Odłowy regulacyjne:

Jezioro Łebsko1) – odłów głównie przy ujściu Rzeki Łupawy.

troć – do 1 500 kg,

węgorz – bez ograniczeń ilości,

leszcz – powyżej 100 000 kg,

płoć – powyżej 13 000 kg,

sandacz – do 7 000 kg (przyłów),

szczupak– do 1 500 kg (przyłów),

okoń – do 7 000 kg (przyłów),

karaś – do 100 kg,

krąp, karaś srebrzysty, jazgarz, drobnica – bez ograniczeń ilości,

pozostałe – 500 kg.

 

Udostępnienie wyznaczonych akwenów do wędkowania.

Łowisko (Łebsko, Gardno)1) i Pustynka.

 

Odłowy regulacyjne:

Jezioro Gardno1).

 

troć – do 500 kg,

 

węgorz – bez ograniczeń ilości,

leszcz – powyżej 35 000 kg,

płoć – powyżej 15 000 kg,

sandacz – do 300 kg (przyłów),

szczupak – do 700 kg (przyłów),

okoń – do 3 000 kg (przyłów),

karaś – do 100 kg,

krąp, karaś srebrzysty, jazgarz, drobnica – bez ograniczeń ilości,

pozostałe – 500 kg.

 

Objaśnienia:

* Ekosystemy leśne i nieleśne parku narodowego podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział ten wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego (Dz. U. Nr 55, poz. 495).

** Zarybianie powinno być dokonane w oparciu o materiał zarybieniowy o cechach właściwych dla lokalnych populacji ryb, w celu stabilizacji składów jakościowych i ilościowych populacji ryb występujących na terenie parku narodowego.

1)Zadania kontynuowane z 2003 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »