| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Wigierskiego Parku Narodowego na 2004 r.
§ 2.
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Środowiska: Cz. Śleziak

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 26 listopada 2003 r. (poz. 2113)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Lp.

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Sposoby eliminacji zagrożeń

1

2

3

1

Zmiany powierzchni ziemi spowodowane budową sieci wodno-kanalizacyjnej.

Rekultywacja powierzchni ziemi (zasypanie wykopów i wyrównanie).

2

Niezgodność z siedliskiem składu gatunkowego drzewostanów. Uproszczona struktura przestrzenna i wiekowa drzewostanów.

Kształtowanie struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów. Przygotowanie gleby pod odnowienia. Sadzenie gatunków zgodnych z siedliskiem. Pielęgnacja upraw leśnych.

3

Zagrożenie drzewostanów ze strony owadów.

Poszukiwania owadów w glebie. Wykładanie pułapek na owady. Korowanie surowca drzewnego. Pocięcie na kawałki (zrębkowanie) gałęzi. Usuwanie drzew opanowanych przez owady, zagrażających trwałości drzewostanów.

4

Zagrożenie drzewostanów sosnowych na gruntach rolnych przez grzyby chorobotwórcze.

Zwalczanie huby korzeniowej przez zabezpieczanie pniaków preparatem biologicznym.

5

Szkody wyrządzane w drzewostanach i uprawach rolnych przez zwierzynę.

Zabezpieczanie mechaniczne i środkami zapachowymi (repelentami) upraw leśnych. Wykonanie nowych i naprawa starych ogrodzeń. Redukcja jeleni, saren i dzików. Uprawa poletek zaporowych.

6

Uszkodzenia drzew w drzewostanach w wyniku działania wiatru, śniegu i lodu.

Usuwanie części drzew połamanych i wywróconych, których pozostawienie groziłoby zasiedleniem przez owady.

7

Deficyt rozkładającego się drewna w ekosystemach leśnych.

Pozostawienie zamierających i martwych drzew lub ich części, które nie niosą ryzyka zasiedlenia przez owady zagrażające trwałości drzewostanów.

8

Zagrożenie pożarowe lasów.

Wykonanie pasów przeciwpożarowych, utrzymanie dróg umożliwiających dojazd do pożarów.

9

Pojawianie się niepożądanych gatunków roślin zielnych, drzew i krzewów (sukcesja), w lądowych ekosystemach nieleśnych.

Koszenie łąk oraz usuwanie drzew i krzewów, celem zachowania nieleśnych zbiorowisk roślinnych.

10

Spadek różnorodności gatunkowej ryb w ekosystemach wodnych Parku.

Zarybianie wód gatunkami ryb zagrożonych wyginięciem: sielawą, sieją, szczupakiem, trocią jeziorową, sumem i linem. Odłowy tarlaków. Odłowy regulacyjne.

11

Pogarszanie się warunków sanitarnych i tlenowych w strefie trzcinowisk jeziora Wigry, spowodowane akumulacją materii organicznej, pochodzącej z rozkładu roślinności wynurzonej, oraz osiadaniem glonów nitkowatych.

Zimowe koszenie roślinności wynurzonej.

12

Zagrożenie rodzimej flory Parku spowodowane występowaniem barszczu Sosnowskiego.

Zapobieganie przed rozsiewaniem się nasion i niszczenie roślin.

 

1

2

3

13

Zagrożenie populacji dwóch storczyków: miodokwiata krzyżowego i kukuczki kapturkowatej.

Przenoszenie osobników na nowe stanowiska.

14

Zagrożenie populacji gadów.

Budowa w terenie schronień w postaci kamienisk.

15

Zagrożenie miejsc rozrodu płazów (głównie rzekotki drzewnej i kumaka nizinnego), spowodowane zbyt wczesnym wysychaniem zbiorników wodnych.

Odtwarzanie i pogłębienie naturalnych zbiorników wodnych.

16

Spadek liczebności populacji ptaków, spowodowany brakiem naturalnych miejsc do gniazdowania.

Rozmieszczenie w terenie budek lęgowych. Pozostawienie drzew dziuplastych.

17

Wypadki i zranienia zwierząt dziko żyjących.

Hodowla i leczenie rannych zwierząt w wolierze, zlokalizowanej w Maćkowej Rudzie.

18

Zagrożenie populacji motyla – mszarnika jutta, występującego na jednym stanowisku w Polsce.

Przenoszenie motyli na nowe stanowiska.

19

Niszczenie kapliczek nadrzewnych.

Wykonanie nowych oraz renowacja istniejących kapliczek nadrzewnych.

20

Dewastacja obiektów zabytkowych.

Rewaloryzacja mogiły żołnierzy z pierwszej wojny światowej.

21

Dewastacja urządzeń turystycznych.

Remonty istniejących urządzeń turystycznych.

 

Załącznik 2. [SPOSOBY I ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ]

Załącznik nr 2

SPOSOBY I ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

 

Cele

Sposoby i zakres

Lokalizacja*

1

2

3

1. Ochrona przyrody nieożywionej.

Rekultywacja powierzchni ziemi po budowie sieci wodno-kanalizacyjnej, przebiegającej po drogach leśnych. Zasypanie wykopów i wyrównanie powierzchni ziemi, na długości 8 292 m.

Obwód Ochronny Krzywe (Dźwilowa Droga, wsie: Krzywe, Leszczewek, Stary Folwark, Tartak, Cimochowizna)1).

2. Ochrona ekosystemów leśnych.

Sadzenie pożądanych gatunków drzew i krzewów w lukach oraz przerzedzonych fragmentach drzewostanów (podsadzenia), na powierzchni 8,70 ha.

(23d)1), 37a, 37g, 55a, 58c, 69a, (71b)1), 80a, 88a, (93b)1), 122f, 135l, 138b, 143a, 228b, 272a, 272c, 288f, 351c, 353g, 356h.

 

Sadzenie pożądanych gatunków drzew w drzewostanie (poprawki, uzupełnienia), na powierzchni 0,86 ha.

23d, 39h, 39n, (58c)1), 69a, 71b, 82d, 82f, 93a, 93b, (115d2)1), 115d3, (121g)1), 122f, 129m, 138i, (142d)1), 153b, 269c.

 

Przygotowanie gleby pod odnowienia lasu, na powierzchni 3,15 ha.

20m, 58b, 59b, 67a, 67g, (69a)1), 79a, 103f, (129)1) .

 

Porządkowanie powierzchni pod odnowienia lasu, na powierzchni 3,55 ha.

20m, 50d, 58b, 59b, 67a, 67g, (69a)1), 79a, 103f, (129m)1), 145f, 146d.

 

Pielęgnowanie gleby, wykaszanie roślinności zielnej na uprawach leśnych, na powierzchni 59,37 ha.

(4b, 7b, 18i, 20k, 20m, 21h, 22d, 23d, 26I, 30I, 31f)1), 37a, 37g, (39n, 44h, 52c, 52f)1), 55a, 58b, (58c)1), 59b, 67a, (67g, 69a, 71b, 77g)1), 79a, 80a, (80b, 80g, 82d, 82f, 85h, 88a, 93a, 93b, 93d, 111m3, 115d1,

 

1

2

3

 

 

115d2)1), 115d3, (116d, 121g)1), 122f, (122r, 127j1)1), 129m, 135l, (137a, 138b, 138i, 142d)1), 143a, 144a, (153b, 156b, 159g, 160c, 224f, 224h, 225d, 260a, 261d)1), 269c, (338f, 355g)1).

 

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia wczesne i późne), na powierzchni 99,70 ha.

12j, 12k, 18i, 32c, 38k, 39p, 44g, 52c, 53d, 53i, 62d, 67d, 68g, 70d, 73f, 76h, 77c, 77d, 77h, 79f, 80i, 81h, 83d, 88b, 92c, 92g, 111m, 114g, 115d1, 122g, 123f, 135i, 142d, 159g, 209c, 210d, 211g, 244g, 261b, 311c, 327b, 340b, 342d, 345a, 356c, 356d, 365b, 366b, 368b, 380c, 383b1, 388d, 390a.

 

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież wczesna), na powierzchni 147,41 ha.

23i, 24j, 24s, 24w, 25f, 26j, 26k, 32i, 38b, 43o, 44d, 44i, 50c, 58a, 59d, 60c, 69g, 76c, 76g, 78o, 93Af, 93Ah, 94f, 97b, 97d, 104b, 106a, 106b, 119d, 119i, 120g, 129h, 146c, 160f, 223g, 223k, 250c, 303b, 305d, 306c, 319c, 327a, 357f, 368d, 380h, 380j, 385c, 389d, 398d.

 

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież późna), na powierzchni 81,95 ha.

24i, 24r, 26c, 65h, 66h, 68d, 95b, 106h, 160i, 205b, 211d, 224a, 224j, 233f, 250b, 266a, 312b, 312c, 380f, 389g, 390d, 395f, 396d.

*

Kontrolne poszukiwania szkodliwych owadów i prognozowanie ich występowania, w ilości 203 prób.

(2g)1), 31, (4c)1), 5g, (7g, 8k, 10d, 11b, 11 j, 14j, 16b, 18c)1), 19h, (20c)1), 21d, 23d, (23g, 25f, 30h, 33a, 33b, 34a, 37c, 44d, 48k, 51a, 53k, 55b, 60a, 64a, 66a, 68b, 76f, 84b, 87z, 92a, 95b, 96f, 98a, 108b, 109i, 109j, 110a, 112d, 113b, 114c, 116a, 118j, 120b, 121a, 126a)1), 126b, (130a, 138g, 145c, d, 148a, 148f, 152a, 153b, 157i, 161b, 164a, 166a, 168b, 169h, 203a)1), 203k, (208g, 210i, 211a, 221c, 222a, 224a, 227g, 228b)1), 228i, (233c, 234a, 237a, 238i, 239k, 240y, 241c, 242b, 243m, 245c, 248a, 254b, 255a)1), 256a, (258a, 262c, 264b, 265h, 267d, 268b, 269a, 270a, 271a, 272i, 274d, 275a, 276f, 278a, 283i, 284j, 285f, 286a, 287a, 289a)1), 289c, (290b)1), 291a, (291b, 292a, 293c, 294b)1), 295a, (295c, 296a, 297d, 298b, 303a, 304d, 305g, 310a, 311a, 312a, 313f, 314c, 315b, 316a, 317a, 319b, 321d, 323b, 324a, 326a, 328a, 329c, 330a, 331a, 332b, 334j, 335b, 336h, 339a, 341d, 342a, 344a, 345a, 346a, 348g, 350b, k, 351a)1), 352a, (352b, 353g, 354n, 355c, 356g, h, 357a, 359g, 360b, 364a, 365c, 367d, 368c, 368f, 369f, 371b, 372h, 373f, 374a, 376h, 378g, 381a)1), 381c, (385a)1), 385b, (387c, 388h)1), 390b, (390c, 391a)1), 391b, (394h, 396a)1).

 

Wykładanie drzew pułapkowych na owady, w ilości 15 sztuk.

Obwody Ochronne: (Krzywe, Leszczewek, Gawarzec, Słupie)1).

 

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) do odłowu korników świerka, w ilości 268 sztuk.

(16b, 18i, 23d, 24h, 26d, 26I, 30I, 37g, 39g, 50d, 52c, 68g, 69a, 71b, 72c, 73f, 74c, 77d, 78b, 79a, 80i, 81h, 82d, 89a, 90a, 93b, 96b, 103f, 104d, 108h, 112c, 114g, 117b, 121a, 122g, 127j, 130f, 135h, 136a, 138b, 144a, 146d, 151b, 156b, 157c, 160b, 160c, 204g, 209d, 235f, 244g, 248c, 249f, 259c, 260b, 260d, 262b, 263a, 264a,

 

1

2

3

 

 

265a, 268g, 269c, 284b, 284d, 288f, 302d, 304d, 345a, 355g, 362f, 367b, 374c, 375d, 380b, 383c, 388d, 388f, 389c, 389d)1).

Korowanie surowca drzewnego opanowanego przez korniki świerka.

Obszar objęty ochroną częściową.

Rozdrabnianie (zrębkowanie) gałęzi i resztek po wyróbce drewna opanowanego przez korniki świerka.

Obszar objęty ochroną częściową.

Smarowanie pniaków po ściętych drzewach biologicznym preparatem przeciwgrzybowym, w ilości 1 500 sztuk.

(220k, 228j, 239c)1).

Zabezpieczanie spiralami i osłonkami sadzonek drzew na uprawach leśnych przed jeleniami i sarnami, w ilości 69 250 sztuk.

18i, 21h, 26d, 37a, 37g, 55a, 58c, 71b, 72c, (73f)1) , 80i, 81h, 82d, 88a, 93b, 96b, 108h, (111m, 114d, g)1), 121a, (127j, k)1), 129m, (131d, 134b, 138b, 142j)1), 143a, (156b, 224f, h)1), 288f.

Zabezpieczanie upraw leśnych środkami zapachowymi (repelentami) przed jeleniami i sarnami, na powierzchni 91,33 ha.

(4b, 6c, f, 7b, 12g, 18i, 19k, 20i)1) 20k, m, (21h)1), 22d, 23d, (26d, l, 30l, m)1), 31f, (36a)1), 37a, g, (38k, 39h, n)1), 40m, 41c, 44g, h, (45b, 46k, 47k, 50d, 52c, f, 55a)1), 58c, 59c (64a)1), 66f, (67a)1), 67g, (68g, 69a, 71b, j, 72a, c, 73f, 74c, d, 77d)1), 77g, (79a, c, f, g, k, 80b, g, 81b, h, 82d, f, 85h, 87i, 88b, 89a, 90a, b, 91d, 92d)1), 93a, (93b, d)1), 93i, (94a, b, 95b, 96b, 103f, 104d, 105d, 106f, 108h, f, 112b, 114g, 115d, 116d, 117a, b, 118h, 119f)1), 122f, (122r, 123a, 126c, 127b, k, 129i)1), 129m, (130f, h, 133b, 135f, 136a, 137a, b, 138b)1),138i, 142a, (142d)1),142f, (142j, 143a, 144a, 145f, 147d)1), 151a, (151b)1), 151c, (153b, 156b, 157c, 160b, c, 169c)1), 204p, (209d, 224f, h, 235f, 239m, 241b)1), 248b, c, 249b, (249f)1), 259b, 260b, d, (261d, 262b, 266m, 284b, 302d, g, 303f, 304c, 320d)1), 351c, (351l, 352h)1), 353g, (380a, 384a1, 388d, 389c, g, 390b, 395i)1).

Wykonanie nowych oraz naprawa starych ogrodzeń, na długości 2 300 m.

23d)1), 26I, 58c, (69a)1), 122r , 228b, 262b, 272a, b, (338c, f)1), 345a, 353g, (355g)1), 356h, 370g.

Redukcja nadmiernej liczebności zwierząt: 30 jeleni, 33 sarny i 60 dzików.

Obszar objęty ochroną częściową.

Uprawa istniejących poletek zaporowych dla zwierząt, na powierzchni 4,85 ha w celu ograniczenia szkód w uprawach rolnych.

(84k, 106f, 138f, 307b, 338b, 366b, 393b)1) .

Usuwanie z drzewostanów drzew opanowanych przez owady i grzyby, wywróconych oraz złamanych, zagrażających stanowi sanitarnemu lasu, z pozostawieniem części drzew niezagrażających zdrowotności lasu (cięcia sanitarne i przygodne), na powierzchni 8 499,09 ha.

(1–36, 36A, 37–77, 77A, 78–93, 93A, 94–98, 98A, 99–183, 183A, 201, 201A, 202, 202A, 203–215, 216–221, 221A, 222–232, 232A, 233– 401)1).

Spulchnianie gleby na istniejących pasach przeciwpożarowych: mechaniczne, ręczne i zaprzęgiem konnym (mineralizacja gleby), na długości 14,2 km.

Obwody Ochronne: (Krusznik, Mikołajewo, Wysoki Most)1).

 

1

2

3

 

Powiększanie prześwitów dróg umożliwiających dojazd do pożarów, bieżące naprawy nawierzchni dróg, na łącznej długości 17,6 km.

Obwody Ochronne: (Lipniak)1), Krzywe, Leszczewek, (Gawarzec, Słupie, Lipowe, Mikołajewo)1).

Usuwanie gałęzi i resztek drzew z pasa, o szerokości 30 m, przylegającego do skraju dróg publicznych, na powierzchni 80,61 ha.

Obwody Ochronne: (Lipniak, Krzywe, Leszczewek, Słupie, Powały, Krusznik, Lipowe, Mikołajewo, Wysoki Most)1).

3. Ochrona ekosystemów nieleśnych.

Koszenie łąk oraz usuwanie krzewów, na powierzchni 7,88 ha.

8i, h, 21c, m, n, 23b, 29k (206c, f, o)1), 206s.

Utrzymanie zespołów roślin uprawnych na gruntach rolnych, na powierzchni 20,09 ha.

(62i, j, k, l)1), 201o, (214i)1), 214j, 235k, (243k)1), 266i, 362f, 366f, (376c, 393d)1).

4. Ochrona ekosystemów wodnych.

Zarybianie sielawą do:

21 000 000 sztuk,

(Jezioro Wigry)1),

5 000 000 sztuk.

(Jezioro Pierty)1),

500 000 sztuk.**

(Jezioro Mulaczysko)1).

Zarybianie sieją do:

2 100 000 sztuk,

(Jezioro Wigry)1),

500 000 sztuk.

(Jezioro Pierty)1),

200 000 sztuk.**

(Jezioro Mulaczysko)1).

Zarybianie szczupakiem do:

2 100 000 sztuk,

(Jezioro Wigry)1),

230 000 sztuk,

(Jezioro Pierty)1),

30 000 sztuk.

(Jezioro Mulaczysko)1),

30 000 sztuk,

(Jezioro Leszczewek)1),

30 000 sztuk.**

(Jezioro Omułówek)1).

Zarybianie sumem do:

4 000 sztuk.

(Jezioro Wigry)1),

1 000 sztuk,

(Jezioro Pierty)1),

500 sztuk.**

(Jezioro Mulaczysko)1).

Zarybianie linem do:

400 kg.

(Jezioro Wigry)1),

100 kg.**

(Jezioro Pierty)1).

Zarybianie trocią jeziorową do:

1 000 sztuk,

(Jezioro Wigry)1),

500 sztuk.

(Jezioro Pierty)1).

Zarybianie pstrągiem potokowym:

do 4 000 sztuk.

(Rzeka Czarna Hańcza)1).

Odłowy tartaków – do 4 900 kg, w tym:

(Jezioro Wigry)1).

szczupak

– do 1 200 kg,

sielawa

– do 3 000 kg,

sieja

– do 700 kg,

Odłowy regulacyjne, do łącznej ilości 24 500 kg, w tym:

(Jezioro Wigry)1).

sielawa

– do 15 000 kg,

sieja

– do 500 kg,

węgorz

– do 200 kg,

(Jezioro Wigry – Zatoka Zadworze)1),

szczupak

– do 800 kg

lin

– do 500 kg,

okoń

– do 500 kg,

leszcz

– do 3 000 kg,

płoć

– do 4 000 kg,

 

1

2

3

 

Zimowe koszenie roślinności wynurzonej na brzegu, o długości 1 800 metrów, na powierzchni 9,00 ha.

Jezioro Wigry – Zatoka Północna.

Odłowy kontrolne ryb w jeziorach objętych ochroną ścisłą. Wszystkie ryby, oprócz sielawy, zostaną wypuszczone w miejscu złowienia. Konieczność zabrania złowionej sielawy wynika z faktu, iż gatunek ten jest bardzo wrażliwy na wszelkie manipulacje, związane z odłowem i nie przeżywa po wypuszczeniu do wody.

Jezioro Długie

Jezioro Okrągłe

Jezioro Muliczne

Jezioro Białe Wigierskie

5. Ochrona roślin.

Zwalczanie barszczu Sosnowskiego.

(W miejscach występowania wzdłuż dróg na obszarze parku, zwłaszcza wzdłuż Piotrowiańskiego Gościńca)1).

Przeniesienie niewielkiej części populacji (do 10%) storczyków: miodokwiat krzyżowy, kukuczka kapturkowata spoza Parku, na nowe stanowiska w Parku.

(Dolina Czarnej Hańczy, Dolina Wiatrołuży, okolice Jeziora Białego)1).

6. Ochrona zwierząt.

Odtwarzanie naturalnych zbiorników wodnych dla płazów, w ilości 2 sztuk.

Wieś Królówek i Lipniak.

Rozmieszczenie w terenie niewielkich stosów kamieni jako miejsc schronienia dla gadów, w ilości 10 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

Rozmieszczenie w terenie budek lęgo­wych dla ptaków, w ilości 65 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

Leczenie rannych, dziko żyjących zwierząt oraz ich rekonwalescencja w wolierze.

Wieś Maćkowa Ruda.

Przeniesienie niewielkiej części populacji mszarnika jutta na nowe stanowiska.

Torfowiska.

7. Ochrona wartości kulturowych.

Renowacja kapliczek nadrzewnych, w ilości 3 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

Rewaloryzacja mogiły żołnierzy z pierwszej wojny światowej.

79i.

8. Udostępnienie Parku dla turystyki.

Remonty istniejących urządzeń turystycznych, w ilości 10 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

Ustawienie nowych urządzeń turystycznych, w ilości 10 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Objaśnienia:

* Podział na oddziały oznaczone liczbą lub liczbą i dużą literą, pododdziały oznaczone małą literą oraz obwody ochronne przyjęto zgodnie z mapami przeglądowymi obrębów ochronnych Wigry i Maćkowa Ruda, sporządzonymi przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie w skali 1:20 000, według stanu na dzień 1.01.1996 r. Podział na obszary objęte ochroną częściową przyjęto zgodnie z mapą pod tytułem „Kierunki ochrony", sporządzoną przez Wigierski Park Narodowy w skali 1:25 000, według stanu na dzień 1.01.2001 r. Mapy znajdują się w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w miejscowości Krzywe.

** Zarybianie powinno być dokonane w oparciu o materiał zarybieniowy o cechach właściwych lokalnym populacjom ryb, w celu stabilizacji składów jakościowych i ilościowych populacji ryb występujących na terenie parku narodowego.

1)Zadania kontynuowane z 2003 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »