REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 230 poz. 2294

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY l POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 17 grudnia 2003 r.

w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Węglowego w Katowicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Jednostka badawczo-rozwojowa o nazwie: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Węglowego w Katowicach, utworzona zarządzeniem nr 22 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 6 czerwca 1974 r. w sprawie utworzenia ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą „Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Węglowego", zwana dalej „jednostką", podlega likwidacji.

2. Termin otwarcia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 1 stycznia 2004 r.

3. Termin zakończenia działalności operatywnej jednostki upływa z dniem 31 maja 2004 r.

4. Termin zakończenia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 30 czerwca 2005 r.

§ 2.
1. Mienie jednostki zostanie zbyte w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach dotyczących państwowych osób prawnych.

2. Zobowiązania jednostki zostaną uregulowane ze środków uzyskanych w wyniku zbycia jej mienia.

3. Niezaspokojone zobowiązania likwidowanej jednostki obciążają Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

§ 3.
Likwidator przejmie od dyrektora jednostki protokołem zdawczo-odbiorczym mienie jednostki, według stanu na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji.
§ 4.
Likwidator przedstawi ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do zatwierdzenia, harmonogram likwidacji wraz z planem finansowym likwidacji, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zagospodarowania mienia likwidowanej jednostki, w terminie 45 dni od daty ostatniego ogłoszenia w prasie o otwarciu likwidacji jednostki.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-12-31
  • Data wejścia w życie: 2004-01-01
  • Data obowiązywania: 2004-01-01
  • Dokument traci ważność: 2005-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA