REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 230 poz. 2298

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 23 grudnia 2003 r.

w sprawie sposobu wyznaczania stacji paliwowych, w których dokonywana będzie kontrola, oraz wzorów raportów2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 10 stycznia 2003 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych (Dz. U. Nr 17, poz. 154 i Nr 199, poz. 1934) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób wyznaczania stacji paliwowych, w których dokonywana będzie kontrola, w tym minimalną liczbę tych stacji;

2) okresy monitorowania jakości paliw ciekłych;

3) sposób podziału terytorium kraju do celów monitorowania jakości paliw ciekłych;

4) wzór rocznego zbiorczego raportu dotyczącego jakości paliw ciekłych wprowadzonych do obrotu. przedstawianego Radzie Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego „rocznym zbiorczym raportem”;

5) wzór zbiorczego raportu dotyczącego jakości paliw ciekłych wprowadzonych do obrotu, przekazywanego Komisji Europejskiej, zwanego „zbiorczym raportem”.

§ 2.
Stacje paliwowe, w których dokonywana będzie kontrola jakości danego gatunku paliwa ciekłego, wyznacza się losowo z listy stacji zlokalizowanych na obszarach określonych w § 5 ust. 1.
§ 3.
1. Dla każdego gatunku paliwa ciekłego – benzyn silnikowych i samochodowego oleju napędowego, którego udział w rynku wynosi co najmniej 10%, rozpatrując benzyny silnikowe i samochodowy olej napędowy oddzielnie, minimalna liczba stacji paliwowych, w których dokonywana będzie kontrola, w każdym z okresów monitorowania wynosi 110.

2. Dla każdego gatunku benzyn silnikowych, z wyjątkiem benzyny typu regular o minimalnej badawczej liczbie oktanowej RON 91, którego procentowy udział w rynku benzyn silnikowych wynosi poniżej 10 %, minimalną liczbę stacji paliwowych, w których dokonywana będzie kontrola, w każdym z okresów monitorowania oblicza się zgodnie z wzorem:

N =

Procentowy udział danego gatunku benzyny w rynku benzyn silnikowych

x 110

Procentowy udział benzyny bezołowiowej o badawczej liczbie oktanowej RON 95 w rynku benzyn silnikowych

gdzie:

N – minimalna liczba stacji paliwowych, dla danego gatunku benzyny, w których dokonywana będzie kontrola.

3. Dla benzyny silnikowej typu regular o minimalnej badawczej liczbie oktanowej RON 91 minimalna liczba stacji paliwowych, w których dokonywana będzie kontrola, wynosi 110.

4. W przypadku gdy liczba stacji paliwowych dokonujących obrotu benzyną silnikową, o której mowa w ust. 3, jest mniejsza niż 110, wówczas próbki pobiera się ze wszystkich stacji paliwowych dokonujących obrotu tym paliwem.

§ 4.
Ustala się okresy monitorowania jakości:

1) benzyn silnikowych w ciągu roku:

a) letni – od dnia 1 maja do dnia 30 września,

b) zimowy – od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia;

2) samochodowego oleju napędowego w ciągu roku:

a) letni – od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września,

b) zimowy – od dnia 1 października do dnia 15 kwietnia.

§ 5.
1. Do celów monitorowania jakości paliw ciekłych terytorium kraju dzieli się na obszary odpowiadające województwom, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju, zwane dalej „województwami”.

2. Dla danego gatunku paliwa ciekłego liczbę stacji paliwowych, w których dokonywana będzie kontrola na obszarze województwa, wyznacza się, mnożąc liczbę stacji paliwowych przyjętych do kontroli na terytorium całego kraju dla danego gatunku paliwa przez udział sprzedaży tego gatunku paliwa w danym województwie w jego sprzedaży na terytorium całego kraju.

3. Jeżeli liczba stacji paliwowych obliczona zgodnie z ust. 2 dla danego województwa nie przekracza liczby 1, wówczas przyjmuje się, że jest wyznaczona jedna stacja paliwowa.

§ 6.
1. Roczny zbiorczy raport oraz zbiorczy raport zawierają:

1) informacje dotyczące instytucji sporządzającej raport;

2) opis krajowego systemu monitorowania jakości paliw ciekłych wraz z przyjętym sposobem podziału terytorium kraju oraz okresami monitorowania;

3) informacje dotyczące gatunków paliw wprowadzonych do obrotu na terytorium kraju;

4) informacje dotyczące całkowitej sprzedaży benzyn i samochodowego oleju napędowego na terytorium kraju;

5) informacje dotyczące geograficznej dostępności benzyn i samochodowego oleju napędowego o zawartości siarki nieprzekraczającej 10 mg/kg;

6) informacje dotyczące wyników monitorowania poszczególnych gatunków benzyn i samochodowego oleju napędowego, wprowadzonych do obrotu na terytorium kraju.

2. Wzór rocznego zbiorczego raportu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzór zbiorczego raportu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: w z. J. Piechota

 

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia art. 8 Dyrektywy 98/70/WE (Dz. Urz. WE L 350 z 28/12/1998, str. 58) zmienionej Dyrektywą 2003/17/WE w sprawie jakości benzyny i paliw do silników Diesla (Dz. Urz. WE L 076 z 22/03/2003, str. 10).

Załącznik 1. [WZÓR ROCZNEGO ZBIORCZEGO RAPORTU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. (poz. 2298)

Załącznik nr 1

WZÓR ROCZNEGO ZBIORCZEGO RAPORTU

infoRgrafika

infoRgrafika


 

infoRgrafika

infoRgrafika


 

Załącznik 2. [WZÓR ZBIORCZEGO RAPORTU]

Załącznik nr 2

WZÓR ZBIORCZEGO RAPORTU

infoRgrafika

infoRgrafika


 

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-12-31
  • Data wejścia w życie: 2004-01-01
  • Data obowiązywania: 2004-01-01
  • Dokument traci ważność: 2004-09-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA