REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 230 poz. 2302

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 22 grudnia 2003 r.

w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

2) organie rejestrującym – rozumie się przez to odpowiednio starostę lub Wojewodę Mazowieckiego.

§ 2.
Za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z kompletem nalepek legalizacyjnych i nalepką kontrolną organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 60,50 zł, na którą składa się opłata za:

1) dowód rejestracyjny – 33,00 zł;

2) komplet nalepek legalizacyjnych – 11,00 zł;

3) nalepkę kontrolną – 16,50 zł.

§ 3.
1. Za wydanie pozwolenia czasowego dla pojazdu wraz z kompletem znaków legalizacyjnych organ rejestrujący pobiera opłatę, na którą składa się opłata za:

1) pozwolenie czasowe:

a) w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy – 16,50 zł,

b) w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 ustawy – 16,50 zł,

c) w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 3 ustawy – 363, 00 zł;

2) komplet znaków legalizacyjnych – 11,00 zł.

2. Za wydanie jednej nalepki na tablice tymczasowe organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 50 % opłaty określonej w ust. 1 pkt 2.

§ 4.
1. Za wydanie tablic rejestracyjnych organ rejestrujący pobiera opłaty, w przypadku:

1) wydania tablic samochodowych – 80,00 zł;

2) wydania tablic motocyklowych – 40,00 zł;

3) wydania tablic motorowerowych – 30,00 zł;

4) wydania tablic indywidualnych – 1 000,00 zł;

5) wydania zabytkowych tablic samochodowych – 100,00 zł;

6) wydania zabytkowych tablic motocyklowych – 50,00 zł.

2. Za wydanie jednej tablicy rejestracyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 4 oraz pkt 5, organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 50 % opłaty określonej w tym przepisie.

3. Za wydanie tablic rejestracyjnych dla motocykla lub motoroweru, o którym mowa w § 25 ust. 1a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123 i Nr 167, poz. 1379 oraz z 2003 r. Nr 161, poz. 1564), organ rejestrujący pobiera dwukrotnie zwiększoną opłatę określoną w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3.

4. Za wydanie tablic tymczasowych, z zastrzeżeniem ust. 7, organ rejestrujący pobiera opłaty, w przypadku:

1) wydania tymczasowych tablic samochodowych – 30,00 zł;

2) wydania tymczasowych tablic motocyklowych – 12,00 zł;

3) wydania tymczasowych tablic motorowerowych – 12,00 zł.

5. Za wydanie jednej tablicy tymczasowej, o której mowa w ust. 4 pkt 1, organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 50 % opłaty określonej w tym przepisie.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

7. Za wydanie na wniosek właściciela tablic tymczasowych, w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę, organ rejestrujący pobiera opłaty określone w ust. 1. Przepis ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

8. Za wydanie wtórnika tablic indywidualnych organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości określonej w ust. 1 pkt 1 albo pkt 2. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.3)

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz.1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz.1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 30, poz. 376 oraz z 2001 r. Nr 52, poz. 557), które na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1798, z 2002 r. Nr 216, poz. 1825 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1452) traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA