reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 24 lutego 2004 r.

w sprawie komisji wojewódzkich do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb działania komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej, zwanej dalej „komisją wojewódzką”, i komisji do spraw służby zastępczej, zwanej dalej „komisją”;

2) sposób dokumentowania działalności komisji wojewódzkiej i komisji;

3) wzory orzeczeń w sprawach przeznaczenia do służby zastępczej.

§ 2.
1. Przewodniczący komisji wojewódzkiej i komisji zwołują posiedzenia tych komisji, w miarę potrzeby, kierując się liczbą lub pilnością spraw podlegających rozpatrzeniu.

2. O terminie i miejscu posiedzenia komisji wojewódzkiej i komisji ich członkowie oraz poborowi, podlegający wezwaniu, są powiadamiani co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym posiedzeniem.

3. W przypadku nieobecności przewodniczącego posiedzeniem komisji wojewódzkiej i komisji kieruje jej członek wyznaczony przez przewodniczącego.

§ 3.
1. Komisja wojewódzka i komisja orzekają większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

2. Wzór orzeczenia komisji wojewódzkiej w sprawie przeznaczenia do służby zastępczej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzór orzeczenia komisji w sprawie przeznaczenia do służby zastępczej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Przewodniczący komisji wojewódzkiej:

1) przewodniczy posiedzeniom komisji wojewódzkiej;

2) reprezentuje komisję wojewódzką na zewnątrz;

3) organizuje i nadzoruje pracę członków komisji wojewódzkiej;

4) kieruje do marszałka województwa wniosek o odwołanie członka komisji wojewódzkiej;

5) formułuje propozycje orzeczeń komisji wojewódzkiej;

6) składa marszałkowi województwa miesięczne sprawozdania z działalności komisji wojewódzkiej.

2. Członkowie komisji wojewódzkiej:

1) analizują dokumentację związaną z wnioskami w sprawach przeznaczania do służby zastępczej;

2) referują sprawy na polecenie przewodniczącego;

3) wyrażają opinie i stanowiska w rozpatrywanych sprawach.

§ 5.
1. Obsługę organizacyjną i administracyjną komisji wojewódzkiej wykonują pracownicy wojewódzkiego urzędu pracy zajmujący się, zgodnie z przydzielonymi obowiązkami na zajmowanych stanowiskach pracy, sprawami służby zastępczej.

2. Pracownicy wojewódzkiego urzędu pracy:

1) prowadzą dokumentację związaną z działalnością komisji wojewódzkiej;

2) zawiadamiają członków komisji wojewódzkiej i zainteresowanych poborowych o terminie i miejscu posiedzenia komisji wojewódzkiej;

3) prowadzą listy obecności osób biorących udział w posiedzeniach komisji wojewódzkiej;

4) sporządzają sprawozdania z prac komisji wojewódzkiej;

5) przekazują poborowym oraz wojskowym komendantom uzupełnień orzeczenia komisji wojewódzkiej;

6) załatwiają sprawy związane ze zwrotem należności, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej.

§ 6.
1. Przewodniczący komisji:

1) kieruje do ministra właściwego do spraw pracy wnioski o odwołanie członków komisji;

2) składa ministrowi właściwemu do spraw pracy sprawozdania z działalności komisji.

2. Przepisy § 4 ust. 1 pkt 1–3 i 5 stosuje się odpowiednio.

3. W odniesieniu do członków komisji przepis § 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 7.
1. Wszystkie czynności związane z działalnością komisji wojewódzkich i komisji są utrwalane na piśmie.

2. Z posiedzeń komisji wojewódzkich i komisji są sporządzane protokoły. Posiedzenia wymienionych komisji mogą być rejestrowane przy użyciu urządzeń nagrywających i odtwarzających dźwięk.

3. Protokół posiedzenia podpisują wszystkie osoby biorące w nim udział.

4. Skreśleń i poprawek w protokole należy tak dokonywać, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne. Skreślenia i poprawki powinny być stwierdzone w protokole przed jego podpisaniem.

§ 8.
1. Wszystkie zawiadomienia, wezwania i inna korespondencja dotycząca postępowania przed komisją wojewódzką i komisją są doręczane adresatom przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

2. Potwierdzenia odbioru są włączane do dokumentacji sprawy prowadzonej przez wojewódzkie urzędy pracy dla właściwych komisji wojewódzkich i przez komórkę do spraw obronnych podległą ministrowi właściwemu do spraw pracy – dla komisji.

3. Dokumentacja prowadzonej sprawy zawiera całość korespondencji złożonej przez poborowego, pisma marszałka województwa, protokoły z posiedzeń komisji wojewódzkich i komisji, kopie orzeczeń, a także inne dokumenty mogące mieć wpływ na sposób rozstrzygnięcia sprawy.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 24 lutego 2004 r. (poz. 307)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama