reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 1 marca 2004 r.

w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych

Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki dotyczące:

1) prowadzenia składów podatkowych;

2) miejsca, w którym wyroby akcyzowe zharmonizowane, zwane dalej „wyrobami”, będą magazynowane.

§ 2.
1. Miejsce magazynowania wyrobów w składzie podatkowym powinno:

1) być właściwie dostosowane do bezpiecznego składowania tych wyrobów;

2) spełniać warunki gwarantujące w szczególności zapewnienie nienaruszalności i tożsamości znajdujących się w nim wyrobów oraz warunki techniczne zapewniające możliwość wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego na podstawie przepisów dotyczących szczególnego nadzoru podatkowego;

3) być odpowiednio oznaczone i oddzielone od pozostałej części terenu lub pomieszczenia w szczególności za pomocą ogrodzenia lub innego trwałego oznaczenia.

2. W przypadku paliw silnikowych, olejów opałowych lub gazu za miejsce magazynowania uznaje się zbiorniki naziemne i podziemne, podlegające prawnej kontroli metrologicznej na podstawie odrębnych przepisów.

3. Rurociąg dalekosiężny przeznaczony do transportu paliw silnikowych, olejów opałowych lub gazu, wychodzący ze składu podatkowego, stanowi środek transportu. Przekazywanie paliw silnikowych, olejów opałowych lub gazu rurociągiem dalekosiężnym odbywa się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na warunkach określonych w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym.

4. W przypadku podmiotu prowadzącego działalność polegającą na produkcji i przetwarzaniu wyrobów, w miejscu magazynowania mogą znajdować się wyłącznie wyroby z jednego grupowania wyrobów w układzie odpowiadającym zastosowanym w ustawie klasyfikacjom.

5. W przypadku magazynów znajdujących się na terenie składu podatkowego, gdy warunki tego składu nie pozwalają na wyodrębnienie magazynu przeznaczonego wyłącznie dla zharmonizowanych wyrobów akcyzowych, naczelnik urzędu celnego może dopuścić magazynowanie wyrobów bezpośrednio służących do produkcji finalnej, określonych w regulaminie funkcjonowania składu podatkowego, pod warunkiem możliwości każdorazowej kontroli i weryfikacji co do ilości i sposobu wykorzystania przechowywanych towarów.

§ 3.
Szczegółowe warunki dotyczące składu podatkowego określa regulamin funkcjonowania składu podatkowego, zawierający:

1) zasady funkcjonowania składu podatkowego;

2) rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej w składzie podatkowym;

3) wykaz wyposażenia składu podatkowego niezbędnego do:

a) prowadzenia działalności gospodarczej,

b) sprawowania szczególnego nadzoru podatkowego,

c) wykonywania prac magazynowych oraz przeładunkowych;

4) opis stosowanych zabezpieczeń technicznych;

5) opis urządzeń służących do produkcji, przetwarzania i magazynowania wyrobów oraz technologii stosowanych w składzie podatkowym;

6) opis infrastruktury technicznej, sanitarnej i komunikacyjnej;

7) wskazanie wyrobów bezpośrednio służących do produkcji finalnej, o których mowa w § 2 ust. 5.

§ 4.
Szczegółowy zakres przygotowania oraz oznaczania pomieszczeń i urządzeń do produkcji, przetwarzania wyrobów podlegających szczególnemu nadzorowi podatkowemu jest określony na podstawie przepisów dotyczących szczególnego nadzoru podatkowego.
§ 5.
Szczegółowe warunki dotyczące przyjmowania, magazynowania i wysyłania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, objętych szczególnym nadzorem podatkowym, określają przepisy, o których mowa w § 4.
§ 6.
1. Prowadzący skład podatkowy ewidencjonuje wyroby znajdujące się w składzie podatkowym w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 7 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym.

2. W przypadku magazynowania w składzie podatkowym wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy i wyrobów z zapłaconą akcyzą powinny być one magazynowane oddzielnie, w sposób umożliwiający ich każdorazowe wyodrębnienie. W takich przypadkach prowadzi się odrębną ewidencję i dokumentację.

3. Ewidencja i dokumentacja, o której mowa w ust. 2, powinna być prowadzona w sposób umożliwiający identyfikację czynności związanych z obrotem wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi.

§ 7.
Prowadzący skład podatkowy, w przypadku wystąpienia braków ilościowych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, informuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni od momentu ujawnienia braków, właściwego naczelnika urzędu celnego.
§ 8.
1. Powiadomienie o przerwaniu działalności składu podatkowego na okres dłuższy niż trzy miesiące powinno być złożone przez prowadzącego skład podatkowy w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem przerwania działalności.

2. W powiadomieniu należy określić przewidywany okres, na jaki zostaje przerwana działalność składu podatkowego.

§ 9.
Prowadzący skład podatkowy jest obowiązany oznaczyć skład podatkowy przez umieszczenie tablicy zawierającej wyrazy „Skład podatkowy” oraz imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego skład podatkowy.
§ 10.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 5 marca 2004 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama