| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

PROTOKÓŁ

podpisany w Warszawie dnia 27 czerwca 1997 r.

miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael zmieniający Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisaną w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 27 czerwca 1997 r. został podpisany w Warszawie Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael zmieniający Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisaną dnia 22 maja 1991 r., w następującym brzmieniu:

PROTOKÓŁ

miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael zmieniający Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Państwa Izrael (zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”),

pragnąc zawrzeć Protokół zmieniający Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael, podpisaną w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r.,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł l

Skreśla się artykuł 6 i nadaje mu się następujące brzmienie:

1. Każda Umawiająca się Strona, na terytorium której dokonane zostały inwestycje przez inwestorów drugiej Umawiającej się Strony, gwarantuje takim inwestorom swobodny transfer w wolnowymienialnej walucie płatności związanych z takimi inwestycjami, a w szczególności, lecz nie wyłącznie:

a) kapitału i kwot dodatkowych niezbędnych dla utrzymania i rozszerzenia inwestycji;

b) przychodów, w tym, lecz nieograniczonych do: dywidend, zysków, odsetek, zysków ze zbycia majątku, należności licencyjnych i honorariów;

c) kwot na spłaty pożyczek legalnie zaciągniętych, udokumentowanych i związanych bezpośrednio z daną inwestycją;

d) wpływów z całkowitej lub częściowej likwidacji inwestycji;

e) odszkodowań przewidzianych w artykułach 4 i 5;

f) zarobków obywateli jednej z Umawiających się Stron dopuszczonych do pracy w związku z inwestycją na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, zgodnie z jej ustawodawstwem i przepisami.

2. Transfery będą dokonywane bez zbędnej zwłoki w walucie wymienialnej, w której kapitał został pierwotnie zainwestowany, lub w każdej innej walucie wymienialnej uzgodnionej między inwestorem a zainteresowaną Umawiającą się Stroną według przeważającego kursu wymiany w dniu transferu, pod warunkiem że inwestor spełni wszystkie zobowiązania podatkowe i że transfer będzie dokonywany zgodnie z procedurą ustaloną przez Umawiającą się Stronę, na której inwestycja została dokonana.

W przypadku zmiany przepisów dewizowych jednej z Umawiających się Stron, dana Umawiająca się Strona gwarantuje, że takie zmiany nie naruszą prawa do transferu inwestycji i przychodów, jakie istniało w czasie dokonania inwestycji. Jeżeli jednak takie zmiany będą gwarantować nowym inwestycjom i przychodom bardziej korzystne warunki niż te, które obowiązywały w czasie dokonywania inwestycji, to będą miały zastosowanie warunki bardziej korzystne.

3. Umawiające się Strony zobowiązują się przyznać transferom, o których mowa w ustępach 1 i 2 tego artykułu, traktowanie nie mniej korzystne niż przyznane transferom pochodzącym z inwestycji dokonanych przez inwestorów jakiegokolwiek państwa trzeciego.

Artykuł II

1. Każda Umawiająca się Strona poinformuje pisemnie w drodze dyplomatycznej drugą Umawiającą się Stronę, że jej wewnętrzne procedury prawne wymagane dla wejścia w życie niniejszego protokołu zostały spełnione.

2. Niniejszy protokół, który stanowi integralną część umowy, wejdzie w życie w dniu otrzymania późniejszej notyfikacji, o której mowa w ustępie 1.

3. Niniejszy protokół pozostanie w mocy w zakresie postanowień artykułu l niniejszego protokołu tak długo, jak długo pozostanie w mocy Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji.

Artykuł III

Sporządzono w dwóch egzemplarzach w Warszawie, dnia 27 czerwca 1997 r., co odpowiada 22 sivan 5757 roku, każdy w językach polskim, hebrajskim i angielskim, przy czym wszystkie trzy teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności przy interpretacji przeważa język angielski.

 

Za Rząd
Rzeczypospolitej Polskiej

Za Rząd
Państwa Izrael

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

PROTOCOL

between the Government of the Republic of Poland and the Government of the State of Israel to amend the agreement for the reciprocal promotion and protection of Investments

The Government of the Republic of Poland and the Government of the State of Israel (hereinafter referred to as the „Contracting Parties"),

Desiring to conclude a Protocol to amend the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the State of Israel, for the Reciprocal Promotion and Protection of Investments, signed in Jerusalem on May 22, 1991,

Have agreed as follows:

Article l

Article 6 shall be deleted and replaced by the following wording:

1. Each Contracting Party in whose territory investments have been made by investors of the other Contracting Party shall grant those investors the free transfer of the payments in freely convertible currency relating to these investments, in particular, though not exclusively:

a) the capital and additional sums necessary for the maintenance and development of the investment;

b) returns, including but not limited to: dividends, profits, interests, capital gains, royalties and fees;

c) funds in repayment of loans regularly contracted and documented and directly related to a specific investment;

d) the proceeds from a total or partial liquidation of an investment;

e) compensations provided for in Articles 4 and 5;

f) the earnings of nationals of one Contracting Party who are allowed to work in conformity with the existing laws and regulations – in connection with an investment in the territory of the Contracting Party.

2. Transfers shall be effected without undue delay in the convertible currency in which the capital was originally invested or in any other convertible currency agreed by the investor and the Contracting Party concerned at the prevailing market exchange rate at the date of transfer, provided that the investor has complied with all his fiscal obligations and that the repatriation is in accordance with the exchange procedures established by the Contracting Party in whose territory the investment was made.

In the event the exchange control procedures of one Contracting Party are modified, that Contracting Party guarantees that such modifications shall not adversely affect the rights to repatriate investments and returns, as were in force at the time the investment was made. However, if the said modifications grant new investments and returns more favourable terms than were in force at the time the investment was made, the more favourable terms shall apply.

3. The Contracting Parties undertake to accord to transfers referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article a treatment no less favourable than that accorded to transfers originating from investments made by investors of any third State.

Article II

1. Each Contracting Party shall notify the other Contracting Party in writing through diplomatic channels of the completion of its internal legal procedures required for the entry into force of this Protocol.

2. This Protocol, which shall form an integral part of the Agreement, shall enter into force on the date of the later notification referred to in paragraph 1.

3. This Protocol shall – with respect to the provisions named in Article l of this Protocol – remain in force as long as the Agreement for the Reciprocal Promotion and Protection of Investments is in force.

Article III

Done in duplicate in Warsaw this 27th day of June 1997, which corresponds to the 22th day of Sivan 5757, each in the Polish, Hebrew and English languages, all three texts being equally authentic. In case of differences in interpretation, the English text shall prevail.

 

For the Government
of the Republic of Poland

For the Government
of the State of Israel

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,

– będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 8 października 1999 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »