reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 6 kwietnia 2004 r.

w sprawie spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) sposób sporządzenia i udostępniania spisu wyborców, zwanego dalej „spisem”, w tym:

a) wzór spisu,

b) metody aktualizacji spisu,

c) wzór wniosku o udostępnienie spisu,

d) wzory wykazów osób przebywających w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, w których utworzono obwody głosowania,

e) wzór zawiadomienia o dopisaniu lub wpisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania;

2) wzór zaświadczenia o prawie do głosowania oraz sposób jego wydawania.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego;

2) Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.2));

3) obywatelu Unii Europejskiej – należy przez to rozumieć obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim, któremu przysługuje prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) zakładzie – należy przez to rozumieć szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy, a także oddział zewnętrzny takiego zakładu lub aresztu, w których utworzono obwód głosowania;

5) kierowniku zakładu – należy przez to rozumieć dyrektora szpitala albo dyrektora lub kierownika zakładu pomocy społecznej, zakładu karnego, aresztu śledczego lub oddziału zewnętrznego takiego zakładu lub aresztu, w których utworzono obwód głosowania;

6) numerze domu – należy przez to rozumieć numer, którym oznacza się dom (budynek) zgodnie z przepisami o numeracji nieruchomości.

Rozdział 2

Sposób sporządzenia spisu i jego wzór

§ 3.

1. Spis sporządza się w urzędzie gminy na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie.

2. Spis składa się z części A i B.

3. Część A spisu obejmuje wyborców będących obywatelami polskimi, z wyjątkiem wyborców, którzy zgłosili chęć głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

4. Część B spisu obejmuje wyborców będących obywatelami Unii Europejskiej.

5. W gminie, w której do rejestru wyborców nie wpisano obywateli Unii Europejskiej, części B spisu nie sporządza się.

6. Wzór części A spisu stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

7. Wzór części B spisu stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Spis sporządza się dla każdego obwodu głosowania w dwóch egzemplarzach.

2. Formularz spisu zapisuje się dwustronnie.

§ 5.
1. Spis sporządza się pismem maszynowym lub w formie wydruku komputerowego.

2. W przypadku sporządzania spisu w formie wydruku komputerowego:

1) można przyjąć układ formularza odmienny od określonego we wzorach, o których mowa w § 3 ust. 6 i 7, pod warunkiem zamieszczenia wszystkich danych przewidzianych w tych wzorach;

2) nie stosuje się warunku określonego w § 4 ust. 2.

§ 6.
1. Spis w gminie mającej status miasta sporządza się według ulic wymienionych w porządku alfabetycznym: w obrębie ulic – według kolejnych numerów domów, a w obrębie domów – według kolejnych numerów mieszkań.

2. Spis w gminie innej niż określona w ust. 1 sporządza się według poszczególnych miejscowości wymienionych w porządku alfabetycznym, a w obrębie miejscowości – według kolejnych numerów domów i mieszkań; jeżeli w miejscowości są ulice – także według ulic wymienionych w porządku alfabetycznym oraz kolejnych numerów domów i mieszkań.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do części A i B spisu wyborców.

§ 7.
1. Spis dla obwodu utworzonego w zakładzie sporządza się w kolejności alfabetycznej nazwisk wyborców, na podstawie wykazu osób, które będą przebywać w zakładzie w dniu wyborów.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, sporządza się odrębnie dla obywateli polskich i obywateli Unii Europejskiej stale zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, sporządza kierownik zakładu i doręcza go właściwemu miejscowo, ze względu na siedzibę jednostki, urzędowi gminy – nie później niż na 10 dni przed dniem wyborów. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio.

4. Kierownik zakładu, w którym utworzono obwód głosowania, powiadamia osoby ujęte w wykazie, że zostaną skreślone ze spisu w miejscu stałego zamieszkania i będą mogły głosować w wyborach wyłącznie w obwodzie głosowania utworzonym w zakładzie, a w innym obwodzie głosowania – jedynie po uprzednim uzyskaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, na której terenie jest położony zakład.

5. W przypadku konieczności dopisania do spisu, o którym mowa w ust. 1, osób przybyłych do zakładu po sporządzeniu wykazu, ale nie później niż dwa dni przed dniem wyborów, kierownik zakładu niezwłocznie doręcza właściwemu urzędowi gminy dodatkowy wykaz tych osób. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. Wzory wykazów osób przebywających w zakładzie w dniu wyborów, o których mowa w ust. 2, stanowią odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia.

§ 8.
1. Spis, o którym mowa w § 6, sporządza się najpóźniej w 14. dniu przed dniem wyborów.

2. Spis, o którym mowa w § 7 ust. 1, sporządza się najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów.

Rozdział 3

Aktualizowanie spisu

§ 9.

1. Spis jest aktualizowany odpowiednio w części A i B do dnia przekazania go przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej, przez wpisanie wyborcy na dodatkowym formularzu spisu lub skreślenie ze spisu – odpowiednio do okoliczności.

2. Przepisy § 3–5 stosuje się.

§ 10.
1. Po sporządzeniu spisu, na dodatkowym formularzu spisu w części A wpisuje się osoby, które:

1) zostały wpisane do rejestru wyborców w trybie określonym w art. 12 ust. 2–4 lub art. 14 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu;

2) złożyły wniosek o dopisanie do spisu na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy;

3) złożyły wniosek o dopisanie do spisu na podstawie art. 19 ust. 1 lub 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu w związku z art. 35 ust. 1 ustawy;

4) złożyły wniosek o dopisanie do spisu na podstawie art. 21 ust. 1 lub 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu w związku z art. 35 ust. 4 ustawy;

5) przybyły do zakładu;

6) zostały pominięte w rejestrze wyborców lub spisie, jeżeli reklamacja w sprawie ich wpisania została uwzględniona przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), lub właściwy sąd rejonowy;

7) zostały pominięte w spisie w wyniku oczywistej omyłki.

2. Po sporządzeniu spisu wyborców, na dodatkowym formularzu spisu w części B wpisuje się obywateli Unii Europejskiej w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 5, pod warunkiem wskazania przez zainteresowanego gminy, w której został on wpisany do rejestru wyborców, oraz w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 6 i 7.

3. W przypadku wpisania wyborcy na dodatkowym formularzu spisu w części A lub B w rubryce „Uwagi” zamieszcza się adnotację określającą przyczynę wpisania. Odpowiednio do okoliczności wpisuje się: „wpis do rejestru wyborców”, „art. 34 ust. 1”, „art. 19 ust. 1”, „art. 19 ust. 2”, „art. 21 ust. 1”, „art. 21 ust. 2”, „przybycie do zakładu”, „reklamacja”, „omyłka”.

§ 11.
1. O wpisaniu osób, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 3–5, do spisu w części A lub dopisaniu ich na dodatkowym formularzu spisu w części A zawiadamia się urząd gminy właściwy odpowiednio ze względu na miejsce stałego zamieszkania tych osób lub miejsce ostatniego ich zameldowania na pobyt stały.

2. O wpisaniu osób, o których mowa w § 10 ust. 2 w związku z § 10 ust. 1 pkt 3 i 5, do spisu w części B lub dopisaniu ich na dodatkowym formularzu spisu w części B zawiadamia się urząd gminy, w którym osoby te zostały wpisane do rejestru wyborców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 12.
1. Ze spisu, odpowiednio w części A lub B, skreśla się osoby:

1) które zostały skreślone z rejestru wyborców w związku ze zmianami dokonanymi w trybie przepisów o aktach stanu cywilnego lub ewidencji ludności;

2) wobec których wójt lub burmistrz (prezydent miasta) w trybie reklamacji wydał prawomocną decyzję, a właściwy sąd rejonowy – postanowienie, o skreśleniu z rejestru wyborców lub ze spisu;

3) które zostały umieszczone w spisie w wyniku oczywistej omyłki;

4) które nie mają prawa wybierania w rozumieniu art. 7 ust. 2 albo art. 8 ust. 2 ustawy, po otrzymaniu zawiadomienia właściwego organu;

5) w odniesieniu do których otrzymano urzędowe zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców lub o wpisaniu do spisu w innym obwodzie głosowania;

6) które, na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy, wpisano do spisu w innym obwodzie głosowania;

7) którym wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, o którym mowa w art. 23 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu w związku z art. 38 ustawy;

8) które zgłosiły chęć głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

2. W przypadku skreślenia osoby ze spisu w rubryce „Uwagi” zamieszcza się adnotację określającą przyczynę skreślenia. Odpowiednio do okoliczności wpisuje się: „skreślenie z rejestru wyborców”, „reklamacja”, „omyłka”, „art. 7 ust. 2”, „art. 8 ust. 2”, „§ 11”, „art. 34 ust. 1” lub „zaświadczenie”, „UE – § 3 ust. 3”.

3. Skreśleń, o których mowa w ust. 1, dokonuje się na obydwu egzemplarzach spisu.

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do dodatkowego formularza spisu, o którym mowa w § 10.

Rozdział 4

Udostępnienie spisu

§ 13.

1. Spis jest udostępniany do wglądu w urzędzie gminy, w miejscu i czasie podanym do wiadomości publicznej przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) niezwłocznie po sporządzeniu spisu.

2. Udostępnianie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 14.
Udostępnianie do wglądu spisu polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Rozdział 5

Sposób wydawania oraz wzór zaświadczenia o prawie do głosowania

§ 15.

1. Na żądanie wyborcy zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów urząd gminy, który sporządził spis, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania, opatruje je numerem i wpisuje do odrębnej ewidencji wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania, oraz skreśla tego wyborcę ze spisu.

2. Przed sporządzeniem spisu zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, urząd gminy wydaje na podstawie rejestru wyborców. Wyborcy, który otrzymał takie zaświadczenie, nie umieszcza się w spisie.

3. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 16.
Zaświadczenie o prawie do głosowania, o którym mowa w § 15, wyborca odbiera za pokwitowaniem, osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano numer ewidencyjny PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim lub numer paszportu albo nazwę i numer innego dokumentu tożsamości wyborcy będącego obywatelem Unii Europejskiej.
§ 17.
Zaświadczenia o prawie do głosowania urząd gminy wydaje najpóźniej w drugim dniu przed dniem wyborów.

Rozdział 6

Przepis końcowy

§ 18.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Oleksy

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.

Załącznik 1. [WZÓR SPISU WYBORCÓW CZĘŚĆ A]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 6 kwietnia 2004 r. (poz. 583)

Załącznik nr 1

WZÓR SPISU WYBORCÓW CZĘŚĆ A

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR SPISU WYBORCÓW - CZĘŚĆ B]

Załącznik nr 2

WZÓR SPISU WYBORCÓW – CZĘŚĆ B

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR WYKAZU OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W SZPITALACH, ZAKŁADACH POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADACH KARNYCH I ARESZTACH ŚLEDCZYCH, W KTÓRYCH UTWORZONO OBWODY GŁOSOWANIA, BĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMI]

Załącznik nr 3

WZÓR WYKAZU OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W SZPITALACH, ZAKŁADACH POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADACH KARNYCH I ARESZTACH ŚLEDCZYCH, W KTÓRYCH UTWORZONO OBWODY GŁOSOWANIA, BĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMI

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR WYKAZU OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W SZPITALACH, ZAKŁADACH POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADACH KARNYCH I ARESZTACH ŚLEDCZYCH, W KTÓRYCH UTWORZONO OBWODY GŁOSOWANIA, BĘDĄCYCH OBYWATELAMI UNII EUROPEJSKIEJ]

Załącznik nr 4

WZÓR WYKAZU OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W SZPITALACH, ZAKŁADACH POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADACH KARNYCH I ARESZTACH ŚLEDCZYCH, W KTÓRYCH UTWORZONO OBWODY GŁOSOWANIA, BĘDĄCYCH OBYWATELAMI UNII EUROPEJSKIEJ

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR ZAWIADOMIENIA O DOPISANIU LUB WPISANIU WYBORCY DO SPISU WYBORCÓW W INNYM OBWODZIE GŁOSOWANIA]

Załącznik nr 5

WZÓR ZAWIADOMIENIA O DOPISANIU LUB WPISANIU WYBORCY DO SPISU WYBORCÓW W INNYM OBWODZIE GŁOSOWANIA

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR WIOSKU O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW]

Załącznik nr 6

WZÓR WIOSKU O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA]

Załącznik nr 7

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe ERGOTAX

Księgowi & doradcy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama