| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 kwietnia 2004 r.

w sprawie sposobu dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków i trybu pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych w razie śmierci żołnierza zawodowego lub członka rodziny żołnierza zawodowego;

2) warunki i tryb pokrywania kosztów pogrzebu żołnierza zawodowego z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej;

3) dokumenty wymagane przy wypłacie zasiłku pogrzebowego.

§ 2.
1. Dokumentem wymaganym przy wypłacie zasiłku pogrzebowego, o którym mowa w art. 99 lub 100 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej „ustawą”, jest pisemny wniosek osoby, która poniosła koszty pogrzebu żołnierza zawodowego lub pokryła koszty pogrzebu członka rodziny żołnierza zawodowego, zwanej dalej „osobą uprawnioną”.

2. Wniosek powinien w szczególności zawierać oświadczenie o stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa między osobą uprawnioną a osobą zmarłą, lub braku takiego stopnia, a w przypadku śmierci członka rodziny żołnierza zawodowego również oświadczenie o prawie do zasiłku pogrzebowego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub innych przepisów szczególnych albo jego braku.

§ 3.
1. Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego w razie śmierci żołnierza zawodowego są:

1) w przypadku, gdy koszty pogrzebu poniosła osoba określona w art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy:

a) odpis skrócony aktu zgonu żołnierza zawodowego,

b) oryginały rachunków obejmujących zasadnicze koszty pogrzebu, w tym: zakupu trumny lub urny albo kremacji zwłok i zakupu miejsca pochowania na cmentarzu;

2) w przypadku, gdy koszty pogrzebu poniosła osoba określona w art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy:

a) dokumenty, o których mowa w pkt 1,

b) oryginały rachunków obejmujących ogół kosztów rzeczywiście poniesionych.

2. Jako dowód poniesionych kosztów pogrzebu, na równi z rachunkami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, uznaje się również dokumenty wystawione na osobę uprawnioną potwierdzające koszty poniesione w związku z przeprowadzeniem pochówku, a także inne koszty poniesione stosownie do warunków i zwyczajów przyjętych w miejscowości organizowania pochówku, obejmujące w szczególności: zakup miejsca pochowania na cmentarzu wyznaniowym, sprawienie posługi religijnej, wybudowanie nagrobka, zakup odzieży żałobnej oraz organizację poczęstunku dla osób biorących udział w pogrzebie.

§ 4.
W przypadku, o którym mowa w art. 99 ust. 3 ustawy, zasiłek pogrzebowy wypłaca się po przedłożeniu odpisu skróconego aktu zgonu żołnierza zawodowego.
§ 5.
1. Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego w razie śmierci członka rodziny żołnierza zawodowego są:

1) odpis skrócony aktu zgonu członka rodziny żołnierza zawodowego, a w przypadku pogrzebu dziecka martwo urodzonego – zaświadczenie lekarza lub położnej, że dziecko urodziło się martwe;

2) oryginały rachunków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b lub pkt 2 lit. b.

2. Przepis § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 6.
Dokumentami wymaganymi do wypłaty wyrównania zasiłku pogrzebowego, o którym mowa w art. 100 ust. 3 ustawy, są:

1) w przypadku, gdy koszty pogrzebu pokrył żołnierz zawodowy:

a) odpis, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1,

b) oryginał dokumentu stwierdzającego wysokość zasiłku pogrzebowego przyznanego żołnierzowi zawodowemu na podstawie odrębnych przepisów, przy czym na równi z tym dokumentem uznaje się również oryginał dokumentu stwierdzającego wysokość zasiłku pogrzebowego wypłaconego innej osobie, jeżeli żołnierz zawodowy udokumentuje rachunkami pokrycie kosztów pogrzebu członka rodziny;

2) w przypadku, gdy koszty pogrzebu pokryła inna osoba:

a) odpis, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1,

b) oryginał dokumentu stwierdzającego wysokość zasiłku pogrzebowego przyznanego tej osobie na podstawie odrębnych przepisów,

c) oryginały rachunków obejmujących ogół kosztów rzeczywiście poniesionych oraz uwierzytelnione kopie rachunków stanowiących podstawę wypłaty zasiłku, o którym mowa w lit. b.

§ 7.
1. Na koszty pogrzebu żołnierza zawodowego, którego śmierć nastąpiła wskutek wypadku pozostającego w związku z zawodową służbą wojskową, składają się w szczególności wydatki na:

1) zakup miejsca pochowania na cmentarzu, trumny lub urny albo kremację zwłok oraz wybudowanie nagrobka – w miejscowości wskazanej przez rodzinę, a jeżeli zmarły nie pozostawił rodziny – w miejscowości, w której zmarł, pełnił służbę lub zamieszkiwał;

2) zorganizowanie pogrzebu i przeprowadzenie pochówku zmarłego – stosownie do warunków i zwyczajów przyjętych w miejscowości organizowania pochówku;

3) zakup wieńców lub kwiatów;

4) ogłoszenie nekrologu w prasie.

2. Pogrzeb organizuje i jego koszty pokrywa dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełnił ostatnio służbę wojskową, w granicach kwoty wymienionej w art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy.

3. Niezależnie od wysokości kosztów pogrzebu, o których mowa w ust. 2, dodatkowo pokrywa się koszty związane z przewozem zwłok do miejscowości, w której zmarły żołnierz zawodowy ma być pochowany.

4. Jeżeli koszty pogrzebu żołnierza zawodowego są niższe od kwoty określonej w ust. 2, a rodzina zmarłego żołnierza zawodowego podjęła się budowy nagrobka, dowódca wypłaca rodzinie zmarłego różnicę pomiędzy wymienionymi kwotami.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.1)

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacania zasiłków pogrzebowych z tytułu śmierci członków rodziny żołnierza zawodowego (Dz. U. Nr 120, poz. 1026), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »