| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 16 kwietnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 25, poz. 132, z późn. zm.3)) po § 1 dodaje się § 1a i 1b w brzmieniu:

„§ 1a. 1. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 149 z 5.7.1971, z późn. zm.), ustala marszałek województwa na podstawie odpowiednich zaświadczeń oraz zaświadczenia powiatowego urzędu pracy o rejestracji, przedstawionych przez zainteresowaną osobę.

2. Marszałek województwa przekazuje decyzje o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych do powiatowego urzędu pracy, w którym bezrobotny jest zarejestrowany, w terminie 7 dni od dnia jej wydania.

§ 1b.
1. Bezrobotnemu, o którym mowa w § 1a ust. 1, decyzję w sprawie zachowania prawa do zasiłku dla bezrobotnych wydaje marszałek województwa na podstawie zaświadczenia przedłożonego przez zainteresowanego.

2. Marszałek województwa przekazuje powiatowemu urzędowi pracy decyzję, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia jej wydania.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

 

1)Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593 i Nr 69, poz. 624.

3)Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 166, poz. 1237, z 2000 r. Nr 6, poz. 76 oraz z 2001 r. Nr 145, poz. 1636.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »