| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia świń2)

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 18 pkt 1 lit. b, art. 24 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania weterynaryjne:

a) dla prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania, konserwacji, obróbki, przechowywania, prowadzenia obrotu lub wykorzystywania nasienia świń,

b) przy przywozie nasienia świń.

c) przy handlu nasieniem świń;

2) szczegółowe wymagania dla świadectw zdrowia nasienia świń w handlu, sposób ich wystawiania oraz wzór tych świadectw.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) nasienie – poddany obróbce lub rozcieńczony ejakulat knura;

2) centrum pozyskiwania nasienia – zakład, położony na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa trzeciego, w którym pozyskuje się i poddaje obróbce nasienie wykorzystywane do sztucznego unasienniania, zatwierdzony i nadzorowany przez urzędowego lekarza weterynarii;

3) lekarz weterynarii centrum – lekarz weterynarii posiadający kwalifikacje zawodowe oraz specjalizację w zakresie rozrodu zwierząt lub ukończony specjalistyczny kurs w tym zakresie, upoważniony przez powiatowego lekarza weterynarii, odpowiedzialny za przestrzeganie warunków prowadzenia centrum pozyskiwania nasienia;

4) przesyłka nasienia – ilość nasienia objęta jednym świadectwem zdrowia;

5) państwo pozyskania nasienia – państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo trzecie, w którym nasienie zostało pozyskane, poddane obróbce lub przechowywane i z którego jest wysyłane do państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

6) laboratorium diagnostyczne – laboratorium wyznaczone i zatwierdzone przez właściwą władzę państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa trzeciego, przeznaczone do wykonywania badań diagnostycznych określonych w rozporządzeniu;

7) pozyskanie – ilość nasienia uzyskana od dawcy w dowolnym czasie.

§ 3.
Szczegółowe wymagania weterynaryjne dla centrum pozyskiwania nasienia są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 4.
1. Nasienie będące przedmiotem handlu powinno:

1) spełniać wymagania określone w przepisach o kontroli weterynaryjnej w handlu oraz o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

2) być pozyskiwane, poddawane obróbce, przechowywane i transportowane zgodnie z wymaganiami weterynaryjnymi określonymi w rozdziale 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

3) spełniać wymagania weterynaryjne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

4) być pozyskiwane od świń:

a) spełniających wymagania weterynaryjne określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

b) które są zaopatrzone w orzeczenie lekarsko-weterynaryjne o zdrowiu i przydatności do rozrodu, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

5) być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii, którego wzór jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

2. Świadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, powinno:

1) w oryginale towarzyszyć przesyłce nasienia do miejsca przeznaczenia;

2) być sporządzone co najmniej w jednym z języków urzędowych państwa pozyskania nasienia i państwa przeznaczenia;

3) być sporządzone na pojedynczej kartce papieru;

4) być wystawione na jednego odbiorcę.

§ 5.
1. Nasienie przywożone z państw trzecich powinno:

1) spełniać wymagania określone w § 3 i § 4 ust. 1;

2) spełniać wymagania określone w przepisach o weterynaryjnej kontroli granicznej;

3) pochodzić od świń, które przez okres 3 miesięcy przed dniem pozyskania nasienia pozostawały na terytorium państwa trzeciego;

4) być zaopatrzone w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, którego wzór określa decyzja 2002/613/WE z dnia 19 lipca 2002 r. ustanawiająca warunki importu nasienia zwierząt domowych z trzody chlewnej (Dz. Urz. WE L196 z 25.07.2002).

2. Świadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinno:

1) w oryginale towarzyszyć przesyłce nasienia do miejsca przeznaczenia;

2) być sporządzone co najmniej w jednym z języków urzędowych państwa przeznaczenia nasienia i państwa, w którym przeprowadzana jest kontrola graniczna zarodków;

3) być sporządzone na pojedynczej kartce papieru;

4) być wystawione na jednego odbiorcę.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

 

1)Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2)Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 90/429/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. ustalającej wymagania w zakresie zdrowia zwierząt mające zastosowanie w handlu w obrębie wspólnoty europejskiej i w imporcie nasienia trzody chlewnej (Dz. Urz. WE L 224 z 18.08.1990).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA CENTRUM POZYSKIWANIA NASIENIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 27 kwietnia 2004 r. (poz. 1017)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA CENTRUM POZYSKIWANIA NASIENIA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA NASIENIA, KTÓRE MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM HANDLU]

Załącznik nr 2

WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA NASIENIA, KTÓRE MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM HANDLU

infoRgrafika

Załącznik 3. [WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA ŚWIŃ, KTÓRYCH NASIENIE MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM HANDLU]

Załącznik nr 3

WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA ŚWIŃ, KTÓRYCH NASIENIE MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM HANDLU

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Saliński

Ekspert rynku nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »