| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie szczegółowego sposobu przekazywania i przetwarzania danych i informacji o uzyskanych świadectwach homologacji typu pojazdu

Na podstawie art. 68 ust. 20 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób przekazywania i przetwarzania danych i informacji, o których mowa w art. 68 ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, zwanych dalej „danymi i informacjami”;

2) wysokość opłat za przekazywanie i przetwarzanie danych i informacji;

3) wzory dokumentów związanych z przekazywaniem danych i informacji.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o świadectwie homologacji typu pojazdu, należy przez to rozumieć świadectwo homologacji typu pojazdu wydane zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
§ 3.
1. Producent lub importer przekazuje ministrowi właściwemu do spraw transportu kartę zgłoszenia danych i informacji o uzyskanym świadectwie homologacji typu pojazdu, zwaną dalej „kartą zgłoszenia”, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Do karty zgłoszenia producent lub importer dołącza:

1) kopię świadectwa homologacji typu pojazdu wraz z załącznikami;

2) wykaz danych i informacji odpowiadających wyciągowi ze świadectwa homologacji dla wszystkich możliwych wariantów i wersji należących do danego typu pojazdu, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) wykaz dodatkowych danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów, o których mowa w art. 80b ustawy – Prawo o ruchu drogowym, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, sporządzone języku obcym dołącza się do karty zgłoszenia wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

4. Karta zgłoszenia wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2, może być przekazana:

1) za pośrednictwem poczty;

2) w siedzibie ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw transportu;

3) w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

§ 4.
Minister właściwy do spraw transportu zbiera karty zgłoszenia wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 2, i przekazuje do Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.
§ 5.
Instytut Transportu Samochodowego przetwarza dane i informacje, o których mowa w § 4, i zamieszcza je w katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami o szczegółowych czynnościach organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu.
§ 6.
Opłata za przetwarzanie danych i informacji wynosi równowartość średniego kursu 20 euro, przeliczanego na złote według średniego kursu walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia poprzedzającego rok wydania rozporządzenia, za każdy wariant zgłoszony w ramach jednego świadectwa homologacji typu pojazdu lub jego zmiany, o którym mowa w § 3 ust. 1, nie więcej jednak niż równowartość średniego kursu 100 euro, przeliczonego na złote według średniego kursu walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia poprzedzającego rok wydania rozporządzenia, za jedno świadectwo homologacji typu pojazdu lub jego zmianę.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535 i Nr 92, poz. 884.

Załącznik 1. [WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA DANYCH I INFORMACJI O UZYSKANYM ŚWIADECTWIE HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 30 kwietnia 2004 r. (poz.1047)

Załącznik nr 1

WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA DANYCH I INFORMACJI O UZYSKANYM ŚWIADECTWIE HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU

infoRgrafika

Załącznik 2. [WYKAZ DANYCH l INFORMACJI ODPOWIADAJĄCYCH WYCIĄGOWI ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI DLA WSZYSTKICH MOŻLIWYCH WARIANTÓW l WERSJI NALEŻĄCYCH DO DANEGO TYPU POJAZDU]

Załącznik nr 2

WYKAZ DANYCH l INFORMACJI ODPOWIADAJĄCYCH WYCIĄGOWI ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI DLA WSZYSTKICH MOŻLIWYCH WARIANTÓW l WERSJI NALEŻĄCYCH DO DANEGO TYPU POJAZDU

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WYKAZ DODATKOWYCH DANYCH l INFORMACJI O POJEŹDZIE NIEZBĘDNYCH DO REJESTRACJI l EWIDENCJI POJAZDÓW]

Załącznik nr 3

WYKAZ DODATKOWYCH DANYCH l INFORMACJI O POJEŹDZIE NIEZBĘDNYCH DO REJESTRACJI l EWIDENCJI POJAZDÓW

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Paszek

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »