| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych

Na podstawie art. 23 ust. 2b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie stosuje się do następujących podmiotów uczestniczących w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych:

1) banki, oddziały banków zagranicznych oraz oddziały instytucji kredytowych utworzonych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

2) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa;

3) izby rozliczeniowe w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.3));

4) przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania i pośrednictwa w realizowaniu przekazów pieniężnych w obrocie krajowym i z zagranicą;

5) przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicznej Poczta Polska;

6) przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w przyjmowaniu wpłat na rachunki bankowe, inni niż wymienieni w pkt 1–5.

§ 2.
Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 1, przekazują do Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej „NBP”, dane o liczbie i wartości transakcji dokonywanych w ramach danego podmiotu przez jego klientów przy użyciu:

1) poleceń przelewu i wpłat gotówkowych na rachunki bankowe;

2) poleceń zapłaty;

3) czeków rozrachunkowych;

4) innych form rozliczeń bezgotówkowych.

§ 3.
1. Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 2, przekazują do NBP dane o:

1) liczbie prowadzonych rachunków;

2) liczbie i wartości transakcji dokonywanych przy użyciu:

a) poleceń przelewu i wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,

b) innych form rozliczeń bezgotówkowych;

3) liczbie i wartości transakcji mających na celu naruszenie bądź obejście przepisów prawa.

2. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe przekazują do NBP dane, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

§ 4.
Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 3, przekazują do NBP dane o transakcjach rozliczonych w swoich systemach w podziale na:

1) polecenia przelewu i wpłaty gotówkowe;

2) polecenia zapłaty;

3) czeki;

4) inne formy rozliczeń pieniężnych.

§ 5.
Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 4, przekazują do NBP dane o:

1) liczbie i wartości przekazów pieniężnych w podziale na zrealizowane w obrocie krajowym i z zagranicą;

2) liczbie i wartości transakcji mających na celu naruszenie lub obejście przepisów prawa.

§ 6.
Podmiot, o którym mowa w § 1 pkt 5, przekazuje do NBP dane o liczbie i wartości:

1) przekazów pocztowych w podziale na zrealizowane w obrocie krajowym i z zagranicą;

2) wpłat na rachunki bankowe.

§ 7.
Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 6, przekazują do NBP dane o:

1) liczbie punktów handlowych lub usługowych, w których można dokonywać wpłat na rachunki bankowe;

2) liczbie i wartości przyjętych wpłat na rachunki bankowe;

3) liczbie i wartości transakcji mających na celu naruszenie lub obejście przepisów prawa związanych z realizowaniem wpłat na rachunki bankowe.

§ 8.
Dane, o których mowa w § 4, są przekazywane na żądanie NBP kwartalnie, za okres kwartału, w terminie do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie kwartału, którego dotyczą.
§ 9.
Dane, o których mowa w § 2, 3 i 5–7, są przekazywane na żądanie NBP co pół roku, według stanu za okres półrocza, w terminie do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczą.
§ 10.
1. Dane, o których mowa w § 2–7 są, przekazywane pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.

2. Przekazywane dane opatrzone są imieniem i nazwiskiem oraz, jeżeli są składane pisemnie, podpisem osoby je sporządzającej.

§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594, Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035 i Nr 228, poz. 2260.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »