reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 maja 2004 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych

Na podstawie art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb korzystania z prawa do bezpłatnego przejazdu przez:

a) żołnierza zawodowego oraz jego małżonka i dzieci pozostających na jego utrzymaniu – raz w roku do wybranej miejscowości w kraju i z powrotem,

b) żołnierza zawodowego korzystającego z zakwaterowania tymczasowego posiadającego rodzinę – raz w miesiącu do miejsca zamieszkania tej rodziny i z powrotem;

2) rodzaj i zakres świadczeń socjalno-bytowych, które mogą być przyznane żołnierzowi zawodowemu, jego małżonkowi i dzieciom pozostającym na jego utrzymaniu:

a) dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierza zawodowego w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym połączonego z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym,

b) dopłata do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierza zawodowego,

c) dopłata do wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy",

d) pełne pokrycie kosztów wypoczynku dziecka żołnierza zawodowego.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Rozdział 2

Przejazd raz w roku do wybranej miejscowości w kraju i z powrotem

§ 3.

1. Żołnierzowi zawodowemu oraz jego małżonkowi i dzieciom pozostającym na jego utrzymaniu przysługuje prawo do przejazdu raz w roku z miejscowości stałego zamieszkania lub pełnienia służby wojskowej do wybranej miejscowości w kraju i z powrotem, zwane dalej „prawem do przejazdu", publicznym transportem zbiorowym wykonywanym przez:

1) uprawnionych przewoźników kolejowych;

2) uprawnionych przewoźników autobusowych, jeżeli brak jest połączenia kolejowego, o którym mowa w pkt 1, albo gdy przejazd autobusem nie jest droższy.

2. Przejazd środkami publicznego transportu zbiorowego wykonywany przez przewoźników kolejowych przysługuje:

1) w pierwszej klasie pociągu ekspresowego – oficerom zajmującym stanowiska służbowe o stopniu etatowym od generała brygady (kontradmirała) i wyższych;

2) w pierwszej klasie pociągu pospiesznego lub w drugiej klasie pociągu ekspresowego – oficerom starszym;

3) w drugiej klasie pociągu pospiesznego lub w pierwszej klasie pociągu osobowego – pozostałym żołnierzom zawodowym.

3. Małżonkowi żołnierza zawodowego oraz dzieciom pozostającym na jego utrzymaniu przysługuje prawo do przejazdu tą samą klasą i rodzajem pociągu, co żołnierzowi zawodowemu, zgodnie z uprawnieniami, o których mowa w ust. 2.

4. W razie odbycia przejazdu innym środkiem transportu niż określono w ust. 1, żołnierzowi zawodowemu wypłaca się ekwiwalent pieniężny w wysokości równej cenie biletu za przejazd, o którym mowa w ust. 2.

5. Podstawę wypłaty ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w ust. 4, stanowi pisemne oświadczenie żołnierza zawodowego, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4.
Żołnierzowi zawodowemu – absolwentowi szkoły wojskowej prawo do przejazdu, o którym mowa w § 3 ust. 1, przysługuje z miejsca siedziby szkoły do wybranej miejscowości w kraju, a z niej do miejscowości pełnienia służby.
§ 5.
1. Małżonkowi żołnierza zawodowego oraz dzieciom pozostającym na jego utrzymaniu przysługuje prawo do przejazdu na zasadach określonych w § 3 ust. 1 i 3.

2. Przepisy § 3 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

§ 6.
Za dzieci żołnierza zawodowego posiadające prawo do przejazdu uważa się dzieci własne żołnierza, dzieci jego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej do ukończenia szesnastu lat życia albo dwudziestu pięciu lat życia, jeżeli:

1) uczą się w gimnazjum, szkole zasadniczej, liceum, technikum lub szkole pomaturalnej, studiach wyższych; w przypadku gdy ukończenie dwudziestego piątego roku życia przypada na ostatni rok nauki – do czasu ukończenia tego roku nauki;

2) uprawnione są do zasiłku pielęgnacyjnego określonego w przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz.1001).

Rozdział 3

Przejazd do miejsca zamieszkania małżonka lub dzieci

§ 7.

1. Żołnierzowi zawodowemu, korzystającemu z zakwaterowania tymczasowego i posiadającemu małżonka lub dzieci pozostające na jego utrzymaniu, przysługuje raz w miesiącu prawo do przejazdu publicznym transportem zbiorowym wykonywanym przez:

1) uprawnionych przewoźników kolejowych;

2) uprawnionych przewoźników autobusowych, jeżeli brak jest połączenia kolejowego pomiędzy miejscowością stałego pełnienia służby wojskowej przez żołnierza zawodowego a miejscem zamieszkania jego rodziny albo gdy przejazd autobusem nie jest droższy.

2. Przejazd, o którym mowa w ust. 1, przysługuje z miejscowości, w której żołnierz zawodowy pełni służbę wojskową, do miejscowości stałego zamieszkania jego małżonka lub dzieci pozostających na jego utrzymaniu oraz z powrotem.

3. Przejazd, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w klasie drugiej pociągu pospiesznego albo autobusem zwykłym lub pospiesznym. Jeżeli lokalne warunki odbycia przejazdu to uzasadniają, właściwy dowódca jednostki wojskowej może wyrazić zgodę na przejazd w klasie drugiej pociągu ekspresowego.

§ 8.
1. Żołnierz zawodowy może odbyć przejazd w celu odwiedzenia małżonka lub dzieci pozostających na jego utrzymaniu innym środkiem transportu niż określony w § 7 ust. 1.

2. W przypadku określonym w ust. 1 żołnierzowi zawodowemu przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości równej cenie biletu za przejazd według cennika spółek przewozów pasażerskich „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna", według zasad określonych w § 7 ust. 2 i 3.

Rozdział 4

Realizacja przejazdów

§ 9.

1. Termin wykorzystania przejazdu raz w roku do wybranej miejscowości w kraju i z powrotem upływa z dniem 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

2. W razie niewykorzystania przysługującego prawa do bezpłatnego przejazdu żołnierzowi zawodowemu wypłaca się zryczałtowany ekwiwalent pieniężny. Wypłata zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego następuje po złożeniu w jednostce wojskowej, na której zaopatrzeniu finansowym lub logistycznym żołnierz zawodowy pozostaje, pisemnego oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 5.

3. W przypadku gdy żołnierz zawodowy nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, za dany rok kalendarzowy do dnia 31 lipca tego roku, zryczałtowany ekwiwalent pieniężny wypłaca się z urzędu w grudniu za dany rok, z tym że żołnierzowi zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej zryczałtowany ekwiwalent pieniężny wypłaca się w ostatnim dniu pełnienia służby.

4. Liczbę osób uprawnionych do przejazdu ustala się według stanu rodzinnego żołnierza zawodowego w dniu realizacji świadczenia, przy czym uwzględnia się również dziecko, które w roku kalendarzowym, za który przysługuje świadczenie, ukończy wiek uprawniający do bezpłatnego przejazdu.

5. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w:

1) § 3 ust. 4 – ustala się według cen obowiązujących w dniu przejazdu;

2) § 9 ust. 2 – ustala się według cen obowiązujących w dniu złożenia pisemnego oświadczenia;

3) § 9 ust. 3 – ustala się według cen obowiązujących w dniu 1 grudnia, z wyłączeniem żołnierzy zawodowych zwalnianych z zawodowej służby wojskowej.

§ 10.
1. Prawo do bezpłatnego przejazdu nie obejmuje opłat dodatkowych.

2. Przejazd, o którym mowa w § 3 i 7, odbywa się najkrótszą trasą kolejową lub autobusową albo łącznie transportem kolejowym i autobusowym.

3. Prawo do bezpłatnego przejazdu, o którym mowa w § 3 i 7, realizuje jednostka wojskowa, na której zaopatrzeniu finansowym lub logistycznym żołnierz zawodowy pozostaje, przez:

1) wypłacenie równowartości pieniężnej ceny biletu Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna za przejazd innym środkiem transportu;

2) zwrot kosztów przejazdu pociągiem (autobusem) zgodnie z załączonymi biletami;

3) wypłacenie zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego w kwocie, o której mowa w art. 68 ust. 2 ustawy.

4. Przy realizacji prawa do bezpłatnego przejazdu, o którym mowa w § 3 i 7, uwzględnia się posiadane przez żołnierza zawodowego, małżonka oraz dzieci pozostające na jego utrzymaniu uprawnienia, w tym wykupione, do ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym.

5. Należności pieniężne, o których mowa w ust. 3, wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym żołnierz zawodowy złożył oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 5.

Rozdział 5

Inne świadczenia socjalno-bytowe

§ 11.

Żołnierzowi zawodowemu oraz jego małżonkowi i dzieciom pozostającym na jego utrzymaniu przysługuje prawo do korzystania z następujących rodzajów świadczeń socjalno-bytowych:

1) dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym;

2) dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierzy zawodowych;

3) dopłaty do wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy"

4) pełnego pokrycia kosztów wypoczynku dziecka żołnierza zawodowego.

§ 12.
1. Wysokość dofinansowania, o którym mowa w § 11 pkt 1, ustala się w zależności od średniego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie żołnierza zawodowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień wniesienia opłaty według kryteriów określonych w poniższej tabeli:

 

Średni miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie żołnierza ustalany w procentach od najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego

Wysokość dofinansowania ustalona od ceny w procentach, skierowania

na pierwsze dziecko

na drugie i następne dziecko

do 30

80

90

powyżej 30 do 45

60

70

powyżej 45 do 65

40

50

powyżej 65

nie przysługuje

 

2. Średni miesięczny dochód, o którym mowa w ust. 1, określa się, uwzględniając dochody żołnierza zawodowego, jego małżonka oraz dzieci, wymienione w ust. 4, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszony o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki z tytułu ubezpieczeń: zdrowotnego, emerytalnego, rentowych i chorobowego, kwotę alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób, jednorazowe pieniężne świadczenia socjalne, kwotę świadczeń rodzinnych, zasiłku pogrzebowego. W odniesieniu do osób prowadzących działalność pozarolniczą oraz osób z nimi współpracujących za dochód przyjmuje się wysokość dochodu na podstawie zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego o formie opodatkowania oraz: oświadczenia o dochodzie od płatników opłacających podatek w formie ryczałtu (karty podatkowej) lub oświadczenia, potwierdzonego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, od podatników opłacających podatek na zasadach ogólnych.

3. Cena skierowania przyjęta dla celów ustalenia wysokości dofinansowania nie może być wyższa niż 100% kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego w dniu rozpoczęcia turnusu.

4. Świadczenie, o którym mowa w § 11 pkt 1, może być przyznane nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2, na każde dziecko własne żołnierza zawodowego, dziecko jego małżonka, dziecko przysposobione lub dziecko przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, które w dniu 1 stycznia danego roku kalendarzowego nie przekroczyło 18. roku życia albo przed osiągnięciem pełnoletności stało się niepełnosprawne w stopniu znacznym.

5. Wypłata dofinansowania, o którym mowa w § 11 pkt 1, następuje na wniosek żołnierza zawodowego, do którego załącza się dowód wniesionej opłaty, potwierdzenie pobytu dziecka przez organizatora na wypoczynku lub leczeniu oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w rodzinie, z tym że dochodów uzyskanych w jednostce wojskowej dokonującej wypłaty nie dokumentuje się.

6. Na wniosek żołnierza zawodowego, umotywowany trudną sytuacją materialną rodziny, należna kwota dofinansowania może zostać wypłacona zaliczkowo przed wniesieniem opłaty. W takim przypadku żołnierz zobowiązany jest po zakończeniu wypoczynku przedstawić dowód wniesienia opłaty oraz zaświadczenie organizatora o pobycie dziecka na wypoczynku lub leczeniu. W razie rezygnacji z wypoczynku zaliczka podlega zwrotowi.

7. Dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku, o którym mowa w ust. 5, przyznaje i wypłaca dowódca jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu finansowym pozostaje żołnierz w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek o dofinansowanie składa dowódca jednostki wojskowej, decyzję podejmuje jego bezpośredni przełożony.

8. Żołnierzowi wyznaczonemu na stanowisko służbowe w instytucji cywilnej, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oraz w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych niebędących jednostkami budżetowymi, przedsiębiorstwach państwowych, dla których jest on organem założycielskim, świadczenia, o których mowa w § 11 pkt 1, wypłaca dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pozostaje na zaopatrzeniu logistycznym, w terminie, o którym mowa w ust. 7.

§ 13.
1. Dopłatę do turnusów rehabilitacyjnych przyznaje się na dziecko wymienione w § 12 ust. 4, które posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej albo przyznany zasiłek pielęgnacyjny, nie częściej niż dwa razy w roku. Do wypłacenia dopłaty stosuje się odpowiednio przepisy § 12 ust. 5–8.

2. Wysokość dopłaty wynosi 80% poniesionych kosztów, z tym że dopłata nie może być wyższa niż 130% kwoty, o której mowa w § 12 ust. 3.

§ 14.
1. Dla żołnierza zawodowego oraz jego małżonka i dzieci pozostających na jego utrzymaniu przysługuje dopłata w ramach programu osłonowego „Tanie wczasy", realizowanego w formie wypoczynku rodzinnego poza sezonem w całorocznych wojskowych ośrodkach wypoczynkowych, wojskowych domach (zespołach) wypoczynkowych – zakładach budżetowych.

2. Z dopłaty w ramach programu, o którym mowa w ust. 1, mogą korzystać rodziny żołnierzy zawodowych, w których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie – z okresu trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczyna się wypoczynek – nie przekracza 50% kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Jego wysokość ustalana jest zgodnie z zasadami, o których mowa w § 12 ust. 2.

3. Pierwszeństwo korzystania z programu, o którym mowa w ust. 1, posiadają żołnierze zawodowi, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 30% kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

4. Dopłata do wypoczynku w ramach programu, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wyżywienie i zakwaterowanie. Finansowana jest przez jednostkę wojskową, w której żołnierz zawodowy pozostaje na zaopatrzeniu, na podstawie faktury wystawionej przez wojskowy ośrodek wypoczynkowy. Przepisy § 12 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.

§ 15.
1. Minister Obrony Narodowej może podjąć decyzję o pełnym pokryciu kosztów wypoczynku dziecka w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie żołnierza zawodowego nie przekracza 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

2. Pełne pokrycie kosztów wypoczynku przysługuje raz w roku i następuje na wniosek żołnierza, udokumentowany wysokością dochodów osiąganych w jego rodzinie. Dochodów uzyskanych przez żołnierza w jednostce wojskowej pokrywającej koszty wypoczynku nie dokumentuje się.

3. Dochód, o którym mowa w ust. 1, ustalany jest zgodnie z zasadami, o których mowa w § 12 ust. 2. Przepisy § 12 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.

§ 16.
1. Dzieci żołnierzy zawodowych mogą w danym roku kalendarzowym skorzystać z programu „Tanie wczasy" lub z pełnego pokrycia kosztów wypoczynku.

2. W razie skorzystania z jednego ze świadczeń, o których mowa w ust. 1, dzieci żołnierzy zawodowych mogą skorzystać w danym roku kalendarzowym tylko raz z dofinansowania określonego w § 11 pkt 1.

§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.1)

Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke

 

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 1997 r. w sprawie zasad i warunków korzystania przez żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin z prawa do przejazdu na koszt wojska (Dz. U. Nr 153, poz. 1005), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 maja 2004 r. (poz. 1452)

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wierzbowski Eversheds

Usługi prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama