| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 16 czerwca 2004 r.

w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych2)

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku: bydło, owce i kozy zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres, numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) posiadacza zwierzęcia gospodarskiego;

2) numer identyfikacyjny zwierzęcia gospodarskiego;

3) datę urodzenia zwierzęcia gospodarskiego i numer siedziby stada, w którym to zwierzę się urodziło;

4) numery kolejnych siedzib stad, w których zwierzę gospodarskie przebywało, oraz numer siedziby stada, w którym zwierzę gospodarskie obecnie przebywa;

5) numer miejsca utylizacji zwłok zwierząt gospodarskich, jeżeli były one utylizowane;

6) numer identyfikacyjny matki zwierzęcia gospodarskiego, a w przypadku urodzenia zwierzęcia gospodarskiego w wyniku przenoszenia zarodka – numer identyfikacyjny dawczyni zarodka albo dawczyni komórki jajowej, zaś w przypadku zwierzęcia gospodarskiego przywiezionego z państwa trzeciego – numer identyfikacyjny nadany po przeprowadzeniu granicznej kontroli weterynaryjnej;

7) numer identyfikacyjny ojca zwierzęcia gospodarskiego, a w przypadku sztucznego unasiennienia – numer identyfikacyjny dawcy nasienia, jeżeli jest znany;

8) poprzedni numer identyfikacyjny zwierzęcia gospodarskiego, w przypadku jego zmiany;

9) poprzedni numer identyfikacyjny zwierzęcia gospodarskiego nadany w państwie trzecim, w przypadku zwierząt sprowadzanych z tego państwa, jeżeli jest znany;

10) płeć i rasę zwierzęcia gospodarskiego;

11) oznaczenie typu użytkowego zwierzęcia gospodarskiego: mięsny, mleczny albo kombinowany;

12) oznaczenie państwa pochodzenia;

13) w przypadku przemieszczania zwierzęcia gospodarskiego, następujące informacje:

a) przyczynę przemieszczenia tego zwierzęcia,

b) oznaczenie państwa, do którego jest przemieszczane to zwierzę,

c) datę przemieszczenia tego zwierzęcia z siedziby stada lub do siedziby stada oraz numery tych siedzib stad;

14) datę padnięcia, zabicia albo informacje dotyczące uboju zwierzęcia gospodarskiego w rzeźni obejmujące:

a) datę przyjęcia tego zwierzęcia do rzeźni,

b) datę uboju tego zwierzęcia,

c) numer partii uboju tego zwierzęcia,

d) numer siedziby stada, z którego to zwierzę przyjęto do rzeźni;

15) datę wydania paszportu bydła lub duplikatu paszportu bydła, jeżeli został on wydany;

16) potwierdzenie wydania duplikatu kolczyka, jeżeli został on wydany;

17) status epizootyczny siedziby stada;

18) informacje o nakazach lub zakazach dotyczących zwierzęcia gospodarskiego, wydanych przez Inspekcję Weterynaryjną.

§ 2.
Rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku świnie zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres, numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) posiadacza zwierzęcia;

2) numer siedziby stada, w którym zwierzę się urodziło;

3) numery kolejnych siedzib stad, w których zwierzę gospodarskie przebywało, oraz numer siedziby stada, w którym zwierzę gospodarskie obecnie przebywa;

4) numer miejsca utylizacji zwłok zwierząt gospodarskich, jeżeli były one utylizowane;

5) ogólną liczbę zwierząt gospodarskich w stadzie oraz liczbę zwierząt gospodarskich w stadzie o danym numerze identyfikacyjnym;

6) poprzedni numer identyfikacyjny zwierzęcia gospodarskiego, w przypadku jego zmiany;

7) w przypadku zwiększenia liczebności stada, informacje o:

a) dacie przybycia zwierząt gospodarskich do stada,

b) numerze siedziby stada, z którego zwierzęta gospodarskie przybyły do stada,

c) ogólnej liczbie zwierząt gospodarskich, które przybyły do stada, oraz liczbie zwierząt gospodarskich, które przybyły do stada, o danym numerze identyfikacyjnym,

d) przyczynie zmiany liczebności stada;

8) w przypadku zmniejszenia liczebności stada, informacje o:

a) dacie ubycia zwierząt gospodarskich ze stada,

b) numerze siedziby stada, do którego zwierzęta gospodarskie zostały przemieszczone,

c) ogólnej liczbie zwierząt gospodarskich, które ubyły ze stada, oraz liczbie zwierząt gospodarskich, które ubyły ze stada, o danym numerze identyfikacyjnym,

d) przyczynie zmiany liczebności stada;

9) datę padnięcia, zabicia albo następujące informacje dotyczące uboju zwierzęcia gospodarskiego w rzeźni:

a) datę przyjęcia tego zwierzęcia do rzeźni,

b) datę uboju tego zwierzęcia,

c) numer partii uboju tego zwierzęcia,

d) numer siedziby stada, z którego to zwierzę przyjęto do rzeźni;

10) potwierdzenie wydania duplikatu kolczyka, jeżeli został on wydany;

11) status epizootyczny siedziby stada;

12) informacje o nakazach lub zakazach dotyczących zwierząt gospodarskich, wydanych przez Inspekcję Weterynaryjną.

§ 3.
Jeżeli posiadacz zwierzęcia gospodarskiego nie jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, to w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, zamiast numeru ewidencyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), zamieszcza się numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość tego posiadacza.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

– dyrektywy 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (Dz. Urz. WE L 121 z 29.07.1964),

– decyzji Komisji 2000/678 z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej szczegółowe zasady rejestracji gospodarstw w krajowych bazach danych świń, przewidzianych w dyrektywie Rady 64/432/EWG (Dz. Urz. WE L 281 z 07.11.2000).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczonych w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania bydła, paszportów bydła, prowadzenia rejestru bydła i księgi rejestracji stada bydła (Dz. U. Nr 131, poz. 1114) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie oznakowania owiec, kóz oraz świń, paszportów koni, prowadzenia rejestrów i ksiąg rejestracji (Dz. U. Nr 112, poz. 1063), które na podstawie art. 40 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872) tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

FPA Group

Outsourcing księgowości, kadr i płac oraz usługi prawne i konsultingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »