| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 19 lipca 2004 r.

w sprawie wykazu dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, które są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 12c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się wykaz dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, zwanych dalej „dokumentami”, wydawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznawanych w Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
W Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się także dokumenty:

1) uzyskane poza terytorium państw, o których mowa w § 1, w przypadku gdy dokumenty te oraz wykształcenie i kwalifikacje zawodowe zostały uznane w państwie, o którym mowa w § 1;

2) jeżeli właściwe organy lub upoważnione instytucje w państwie, o którym mowa w § 1, wydały takie dokumenty i są one ważne na terytorium tego państwa.

§ 3.
Jeżeli dokumenty, o których mowa w § 1 i 2, nie są sporządzone w języku polskim, przedkłada się je wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959.

Załącznik 1. [WYKAZ DYPLOMÓW, CERTYFIKATÓW I INNYCH DOKUMENTÓW ORAZ TYTUŁÓW NAUKOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W DZIEDZINIE ARCHITEKTURY, WYDAWANYCH W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) - STRONACH UMOWY O EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM, KTÓRE SĄ UZNAWANE W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 19 lipca 2004 r. (poz. 1848)

WYKAZ DYPLOMÓW, CERTYFIKATÓW I INNYCH DOKUMENTÓW ORAZ TYTUŁÓW NAUKOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W DZIEDZINIE ARCHITEKTURY, WYDAWANYCH W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) – STRONACH UMOWY O EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM, KTÓRE SĄ UZNAWANE W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »