REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 243 poz. 2441

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 listopada 2004 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o miarach

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) i art. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. Nr 141, poz. 1493) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800),

2) ustawą z dnia 29 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. Nr 155, poz. 1286),

3) ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360),

4) ustawą z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1652),

5) ustawą z dnia 19 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 49, poz. 465),

6) ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896),

7) ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. Nr 141, poz. 1493) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 4 listopada 2004 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 30 i 31 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636), które stanowią:

„Art. 30. W ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r. – Prawo probiercze (Dz. U. Nr 55, poz. 249 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Dyrektorów okręgowych urzędów probierczych powołuje i odwołuje Prezes Urzędu.

4. Naczelników obwodowych urzędów probierczych powołuje i odwołuje Prezes Urzędu na wniosek właściwych dyrektorów okręgowych urzędów probierczych.”;

2) dodaje się art. 1a w brzmieniu:

„Art. 1a. 1. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres działania organów i urzędów administracji probierczej.

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi okręgowe i obwodowe urzędy probiercze, a także określa ich obszar działania i siedziby, przy uwzględnieniu lokalnych potrzeb oraz tradycji poszczególnych województw i powiatów, jak również warunków ekonomicznych działania tych urzędów.

3. Organizację okręgowych urzędów probierczych określają regulaminy nadane przez Prezesa Urzędu, przy uwzględnieniu możliwości kadrowych i finansowych urzędów.”

Art. 31.W ustawie z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w pkt 9 po wyrazie „ministra” dodaje się wyrazy „lub kierownika urzędu centralnego,”;

2) w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Notyfikacji udziela, odpowiednio, minister lub kierownik urzędu centralnego właściwy ze względu na przedmiot oceny zgodności, zwany dalej Ministrem, w drodze decyzji administracyjnej.””;

2) art. 53 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800), który stanowi:

„Art. 53. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem:

1) art. 14 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2002 r.,

2) art. 32 pkt 1 i art. 41, które wchodzą w życie z dniem 6 kwietnia 2002 r.,

3) art. 2 pkt 1 lit. b) i pkt 6, art. 5, art. 28 oraz art. 39, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,

4) art. 12 pkt 2 oraz art. 37 pkt 1–4, pkt 5 w zakresie art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 2 i art. 13, oraz pkt 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

5) art. 25 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.”;

3) art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. Nr 155, poz. 1286), który stanowi:

„Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 września 2002 r.”;

4) art. 68 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360), który stanowi:

„Art. 68. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., z wyjątkiem art. 52, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

5) art. 12 i 13 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1652), które stanowią:

„Art. 12. Przepis art. 2a ustawy wymienionej w art. 8 stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Art. 13. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 7, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r.”;

6) art. 4 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 49, poz. 465), który stanowi:

„Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.”;

7) art. 106 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896). który stanowi:

„Art. 106. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.”;

8) art. 2–5 i 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. Nr 141, poz. 1493), które stanowią:

„Art. 2. 1. Okres ważności decyzji zatwierdzenia typu, wydanych od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wynosi 10 lat.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, mogą być zmieniane i przedłużane na zasadach określonych w art. 8f ust. 4 i art. 8h ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 3. Przyrządy pomiarowe – ciepłomierze do wody i ich elementy wprowadzone do użytkowania:

1) w okresie od dnia 1 stycznia 1994 r. do dnia 30 czerwca 2000 r. – mogą być użytkowane bez dowodu legalizacji nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2005 r. i mogą być legalizowane, jeżeli spełniają wymagania obowiązujące w czasie wydania decyzji zatwierdzenia typu;

2) przed dniem 1 stycznia 1994 r. – mogą być użytkowane bez dowodu legalizacji nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2005 r. i nie mogą być legalizowane.

Art. 4. 1. Upoważnienia do legalizacji ponownej określonych przyrządów pomiarowych wydane na podstawie art. 16 pkt 9 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do dnia upływu terminu określonego w upoważnieniu.

2. Upoważnienia wydane na podstawie art. 16 pkt 10 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do dnia upływu terminu określonego w upoważnieniu, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2005 r.

Art. 5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 2, art. 9 i art. 14 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 6, art. 9, art. 9a i art. 14 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”

„Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Marszałek Sejmu: J. Oleksy

Załącznik 1. [USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 4 listopada 2004 r. (poz. 2441)

USTAWA

z dnia 11 maja 2001 r.

Prawo o miarach

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA