REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 253 poz. 2532

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 listopada 2004 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43),

2) ustawą z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954),

3) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 60, poz. 610),

4) ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811),

5) ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

6) ustawą z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441),

7) ustawą z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności (Dz. U. Nr 71, poz. 655),

8) ustawą z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1143),

9) ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178),

10) ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 141, poz. 1180),

11) ustawą z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1824),

12) ustawą z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78),

13) ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874),

14) ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154),

15) ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176),

16) ustawą z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1651),

17) ustawą z dnia 12 września 2003 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 190, poz. 1864),

18) ustawą z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574),

19) ustawą z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 49, poz. 466),

20) ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535),

21) ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 70, poz. 632),

22) ustawą z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 870),

23) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880),

24) ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959),

25) ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808),

26) ustawą z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. Nr 191, poz. 1956)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 19 listopada 2004 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 75 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43), który stanowi:

„Art. 75. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

2) art. 23 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954), który stanowi:

„Art. 23. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, z wyjątkiem art. 20, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

3) art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 60, poz. 610), który stanowi:

„Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 13 lit. b) i pkt 14 – w zakresie art. 131 ust. 1–3 i 5–10 – oraz pkt 29, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia,

2) art. 1 pkt 14 – w zakresie art. 131 ust. 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,

3) art. 1 pkt 31, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

4) art. 76 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811), który stanowi:

„Art. 76. Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 9, art. 10, art. 12 i art. 13, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.”;

5) art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), który stanowi:

„Art. 62. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2001 r., z wyjątkiem:

1) art. 46 pkt 11, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia ustawy,

2) art. 46 pkt 10, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.”;

6) art. 90 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441), który stanowi:

„Art. 90. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 45–47 i art. 76 ust. 1 pkt 11, które wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2002 r.”;

7) art. 19 ustawy z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności (Dz. U. Nr 71, poz. 655), który stanowi:

„Art. 19. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, z wyjątkiem art. 15, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

8) art. 2 i 3 ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1143), które stanowią:

„Art. 2. Przepis zawarty w załączniku do niniejszej ustawy w części IV w ust. 40 w kol. 2 i 3 stosuje się z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.”;

9) art. 63 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178), który stanowi:

„Art. 63. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2002 r.”;

10) art. 33 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 141, poz. 1180), który stanowi:

„Art. 33. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.”;

11) art. 14 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1824), który stanowi:

„Art. 14. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 3 – w zakresie dotyczącym art. 2d, art. 1 pkt 25 i 26, art. 6 pkt 2 oraz art. 8, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.”;

12) art. 12 ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78), który stanowi:

„Art. 12. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

13) art. 24 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874), który stanowi:

„Art. 24. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 3 i 4, art. 6–14, art. 16–19 oraz art. 22 i 23, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

14) art. 53 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154), który stanowi:

„Art. 53. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

15) art. 147 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176), który stanowi:

„Art. 147. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r.”;

16) art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1651), który stanowi:

„Art. 16. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 76 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r.;

2) art. 1 pkt 46, 58–60, 63, 64 oraz art. 3 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.;

3) art. 1 pkt 3 lit. b, pkt 10, 22, 34, 42, 44, 45, 49, 53 lit. b, pkt 54–57, 69–71, 73, 79, art. 3 pkt 2 oraz art. 6 i 7, które wchodzą w życie 2 dniem 1 kwietnia 2004 r.;

4) art. 1 pkt 74, 75, 76 lit. a, pkt 77 oraz 80–85, które wchodzą w życie z dniem 7 kwietnia 2004 r.;

5) art. 1 pkt 12, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.;

6) art. 1 pkt 89, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r.;

7) art. 1 pkt 78, który wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2005 r.;

8) art. 1 pkt 53 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.”;

17) art. 9 ustawy z dnia 12 września 2003 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 190, poz. 1864), który stanowi:

„Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

18) art. 73 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574), który stanowi:

„Art. 73. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.”;

19) art. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 49, poz. 466), który stanowi:

„Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 1 pkt 12 oraz pkt 13 lit. b i c, które stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.”;

20) art. 176 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), który stanowi:

„Art. 176. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że:

1) art. 23 ust. 5, 6 i 17, art. 24 ust. 4 i 5, art. 114 ust. 1 i art. 159 stosuje się od dnia ogłoszenia ustawy;

2) art. 96–98, art. 157 i art. 158 stosuje się po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy;

3) art. 1–14, art. 15 ust. 1–6, art. 16–22, art. 23 ust. 1–4 i ust. 7–16, art. 24 ust. 1–3 i ust. 6–12, art. 25–40, art. 41 ust. 1–11 i 13–16, art. 42–95, art. 99–113, art. 114 ust. 2–5, art. 115–146, art. 148–151, art. 153, art. 156 i art. 162–171 stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.;

4) art. 41 ust. 12 stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.”;

21) art. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 70, poz. 632), który stanowi:

„Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, z wyjątkiem art. 1:

– pkt 26 i 36, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.,

– pkt 61 i 62, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.”;

22) art. 22 ustawy z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 870), który stanowi:

„Art. 22. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r., z wyjątkiem art. 61, 71, 127 i art. 128 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.”;

23) art. 162 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), który stanowi:

„Art. 162. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r., z wyjątkiem art. 39 i 134 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.”;

24) art. 113 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), który stanowi:

„Art. 113. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r., z wyjątkiem:

1) art. 42, art. 44, art. 70, art. 71 pkt 10, art. 74 pkt 5 i 6, art. 94 pkt 3, art. 97, art. 100, art. 101, art. 103 pkt 17 oraz art. 112, które wchodzą w życie z dniem 30 kwietnia 2004 r.;

2) art. 85 pkt 7 w zakresie dotyczącym art. 456 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 2 maja 2004 r.”;

25) art. 90 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808), który stanowi:

„Art. 90. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 27 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.;

2) art. 15 pkt 2, art. 23 pkt 1–4, art. 69 i art. 70, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.”;

26) art. 27 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. Nr 191, poz. 1956), który stanowi:

„Art. 27. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”.

Marszałek Sejmu: J. Oleksy

Załącznik 1. [USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 19 listopada 2004 r. (poz. 2532)

USTAWA

z dnia 9 września 2000 r.

o opłacie skarbowej

Rozdział 1

Przedmiot opłaty skarbowej

Art. 1. 1. Opłacie skarbowej podlegają:

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

a) 1) podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań,

b) czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,

c) zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego,

d) zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego;

2) następujące dokumenty:

a) stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy),

b) weksle,

c) (uchylona),2)

d) 3) dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.

2. W przypadku wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej przez podmioty inne niż organy administracji rządowej i samorządowej opłacie skarbowej podlegają składane do tych podmiotów podania i załączniki do podań oraz wydawane przez nie zaświadczenia i zezwolenia.

Art. 2. 1. Nie podlegają opłacie skarbowej:

1) podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy) w sprawach:

a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,

c) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,

d) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem podań w sprawach udzielenia zgody na przyjęcie obowiązków w obcym wojsku,

e) zatrudnienia, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę,

f) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia,

g) załatwianych na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami,

h) 4) sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego w związku z realizacją roszczeń wynikających z ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na podstawie przepisów o ochronie środowiska,

i) sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym,

j) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w tym trybie,

k) 5) pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

l) 5) pobytu obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie należą do Unii Europejskiej, ale na podstawie umów zawartych z Unią Europejską korzystają ze swobody przepływu osób;

2) podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;

3) podania i załączniki do podań oraz wydawane na skutek tych podań zaświadczenia niezbędne do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w pkt 1 i 2;

4) podania i załączniki do podań, których przedmiotem są skargi i wnioski w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego; nie dotyczy to pism określonych przez strony jako skargi, lecz będących w swej istocie środkami odwoławczymi składanymi w toku instancji;

5) podania i załączniki do podań związane z rejestracją umów na usługi finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej;

6) 6) podania i załączniki do podań wnoszone przez osoby, które stan ubóstwa udokumentują organowi mającemu rozpatrzyć podanie, czynności urzędowe dokonywane na wniosek tych osób, a także wydawane im zaświadczenia;

7) 6) podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia w sprawach o przywrócenie nazwiska i imienia (imion) oraz w sprawach o ustalenie pisowni lub brzmienia imienia i nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób;

8) 6) wnioski i załączniki do wniosków w sprawach dotacji przedmiotowych na zadania w dziedzinie rolnictwa;

8a) 7) wnioski i załączniki do wniosków oraz zaświadczenia w sprawach płatności bezpośrednich dla producentów rolnych;

9) 6) zezwolenia na hodowlę lub przechowywanie organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania oraz na wprowadzenie na polski obszar celny organizmów szkodliwych, roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, których wprowadzanie jest zabronione ze względów fitosanitarnych, jeżeli są przeznaczone do celów naukowo-badawczych lub do prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin uprawnych, jak również podania i załączniki do podań o wydanie tych zezwoleń;

10) 8) wnioski składane na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług o potwierdzenie zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

2. Jeżeli niepodlegające opłacie skarbowej zaświadczenia, zezwolenia, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy) zostaną użyte w sprawach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 1–3, powstaje wówczas obowiązek zapłacenia opłaty skarbowej od tych dokumentów.

Art. 3. Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.

Rozdział 2

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej

Art. 4. 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wystawiają (sporządzają) dokumenty, składają podania i załączniki do podań albo jeżeli na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowych lub wydaje zaświadczenia lub zezwolenia.

2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na osobach lub jednostkach wymienionych w ust. 1, jeżeli składają wspólne podania i załączniki do podań albo jeżeli na ich wspólny wniosek dokonuje się czynności urzędowych lub wydaje zaświadczenia albo zezwolenia.

3. Jeżeli jedną ze stron czynności, o której mowa w ust. 2, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej zwolniona od opłaty skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie wyłącznie na pozostałych stronach tej czynności.

Art. 5. 1. Podanie wniesione przez jedną osobę lub jednostkę, o której mowa w art. 4 ust. 1, choćby dotyczyło więcej niż jednej sprawy, podlega jednokrotnej opłacie skarbowej, jeżeli organ, do którego wniesiono podanie lub któremu podanie przekazano, jest właściwy do załatwienia wszystkich spraw, których podanie dotyczy.

2. Podanie wniesione przez więcej niż jedną osobę lub jednostkę, o której mowa w art. 4 ust. 1, podlega jednokrotnej opłacie skarbowej, jeżeli zostało wniesione przez współwłaścicieli i dotyczy przedmiotu współwłasności lub jeżeli podanie opiera się na tej samej podstawie prawnej.

3. Przepis ust. 2 stosuje się również w przypadku, gdy wniesiono więcej niż jedno podanie przez osoby lub jednostki, o których mowa w art. 4 ust. 1, jeżeli podania zostały wniesione przez współwłaścicieli i dotyczą przedmiotu współwłasności lub jeżeli podania opierają się na tej samej podstawie prawnej.

4. W przypadkach niewymienionych w ust. 1–3 opłatę skarbową pobiera się odrębnie od każdego podania wniesionego przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1.

5. Jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami podanie powinno zostać rozpatrzone mimo niezapłacenia opłaty skarbowej, koszty wezwania do uiszczenia opłaty skarbowej ponosi wnoszący podanie. W razie nieuiszczenia, koszty wezwania podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 6. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

1) od podań i załączników do podań – z chwilą wniesienia podania lub złożenia załącznika;

2) od czynności urzędowych – z chwilą dokonania zgłoszenia lub wystąpienia z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej, a jeżeli w wyniku tej czynności ma być wydany dokument – z chwilą wydania tego dokumentu;

3) od zaświadczeń lub zezwoleń – z chwilą wydania zaświadczenia lub zezwolenia;

4) od dokumentów – z chwilą wystawienia (sporządzenia) dokumentu;

5) od przedmiotów opłaty określonych w art. 2 ust. 2 – z chwilą ich użycia w innych sprawach niż wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 1–3.

Art. 7. 1. Opłatę skarbową od przedmiotów określonych w art. 1 ust. 1 wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, a w przypadku, o którym mowa w art. 2 ust. 2, oraz od weksli – w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku zapłaty.

2. Jeżeli opłata skarbowa jest pobierana przez płatnika, jest on obowiązany do jej poboru z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Art. 8. Zwalnia się od opłaty skarbowej:

1) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Jednostki budżetowe;

3) 9) jednostki samorządu terytorialnego;

4) 10) organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają dokumenty – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 3

Wysokość stawek opłaty skarbowej

Art. 9. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek opłaty skarbowej od poszczególnych jej przedmiotów oraz zwolnień określa tabela stanowiąca załącznik do ustawy.

Art. 10. 1. Stawki opłaty skarbowej, określone kwotowo w załączniku do ustawy, ulegają podwyższeniu w przypadku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o ponad 15 % w stopniu odpowiadającym wzrostowi tych cen.

2. Wskaźnik wzrostu cen, o którym mowa w ust. 1, ustala się na podstawie komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.

3. Stawki kwotowe opłaty skarbowej obliczone zgodnie z ust. 1 zaokrągla się w górę do pełnych dziesiątek groszy.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, stawki kwotowe opłaty skarbowej obliczone zgodnie z ust. 1 i 3.

Rozdział 4

Pobór i zwrot opłaty skarbowej

Art. 11. 1.11) Notariusze są płatnikami opłaty skarbowej od sporządzanych przez nich dokumentów.

2. Płatnicy obowiązani są uzależnić sporządzenie dokumentu lub wydanie dokumentu od uprzedniego zapłacenia opłaty skarbowej.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposób prowadzenia rejestrów tej opłaty przez określenie:

1) szczegółowych zasad pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty;

2) przypadków, w których zapłata opłaty skarbowej następuje znakami tej opłaty lub przez nabycie urzędowego blankietu wekslowego;

3) wzorów znaków opłaty skarbowej oraz urzędowych blankietów wekslowych, a także warunków ich wymiany.

Art. 12. 1. Opłata skarbowa, z zastrzeżeniem ust. 2, podlega zwrotowi:

1) od odwołania – jeżeli odwołanie to zostało w całości uwzględnione albo decyzja, której odwołanie dotyczyło, została w innym trybie w całości uchylona lub stwierdzono jej nieważność;

2) od żądania wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji lub jej uchylenia bądź zmiany – jeżeli decyzja, której wniosek dotyczy, została uchylona, zmieniona lub stwierdzono jej nieważność;

3) od czynności urzędowych – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej.

2. Zwrot opłaty nie przysługuje, jeżeli zapłacona opłata skarbowa nie przekracza 2 zł.

Rozdział 5

Właściwość organów podatkowych

Art. 13. 1. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt lub burmistrz (prezydent miasta).

2. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:

1) od podań i załączników do podań, od czynności urzędowych, zaświadczeń lub zezwoleń – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu, który przyjął podanie, dokonał czynności urzędowych albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie;

2) od dokumentów:

a) jeżeli pobór opłaty następuje przez płatnika – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) płatnika,

b) od weksla – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) wystawcy,

c) od pełnomocnictwa – organ właściwy ze względu na miejsce złożenia pełnomocnictwa,

d) (uchylona),12)

e) 13) od dokumentu zawierającego oświadczenie woli poręczyciela – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) poręczyciela.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 14. Jeżeli złożono podanie, dokonano zgłoszenia, wystąpiono z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 15. Traci moc ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23 i Nr 74, poz. 443, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1995 r. Nr 86, poz. 433, z 1997 r. Nr 117, poz. 751 i Nr 137, poz. 926 oraz z 2000 r. Nr 68, poz. 805).

Art. 16. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Załącznik do ustawy z dnia 9 września 2000 r.14)

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI ORAZ ZWOLNIENIA

Część

Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka

Zwolnienia

1

2

3

4

I

Podania i załączniki do podań

 

Podania i załączniki do podań:

 

1. Od podania

5 zł

1) składane na żądanie organu administracji rządowej lub samorządowej,

 

 

2. Od załącznika do podania

50 gr

2) o wydanie dowodu osobistego,

 

 

 

3) o wydanie odpisów skróconych aktów stanu cywilnego w sprawach związanych z wydaniem dowodu osobistego,

 

 

 

4) składane w toku postępowania dowodowego,

 

 

 

5) składane w interesie publicznym,

 

 

 

6) o wydanie zezwoleń upoważniających do przekraczania granicy, przewidzianych w umowach międzynarodowych o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, w celach służbowych lub w związku z wykonywanymi czynnościami urzędowymi albo społecznymi,

 

 

 

7) dotyczące stwierdzenia stanu majątkowego uczącej się młodzieży, osób pobierających emerytury lub renty albo ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz inwalidów ubiegających się o szkolenie,

 

 

 

8) w sprawach poszukiwania osób zaginionych w czasie działań wojennych lub w związku z tymi działaniami, jak również o zezwolenie na ekshumację i przewóz zwłok lub szczątków zwłok ludzkich,

 

 

 

9) w sprawach mieszkaniowych,

 

 

 

10) w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

 

 

 

11) o świadczenie pomocy społecznej lub ulgi dla osób dotkniętych klęską żywiołową lub wypadkiem losowym,

 

 

 

12) dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gminnego, służebności gruntowych, rozgraniczenia nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, porządkowania własności gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją przepisów o reformie rolnej i osadnictwie,

 

 

 

13) w sprawach o przekazywanie gospodarstw rolnych na własność Skarbu Państwa za emeryturę lub rentę,

 

 

 

14) w sprawach zwrotu lub umorzenia należności celnych oraz należności, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej,

 

 

 

15) w sprawach odszkodowań,

 

 

 

16) w sprawach roszczeń z tytułu szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego,

 

 

 

17) w sprawach z zakresu prawa wynalazczego,

 

1

2

3

4

 

 

 

18) o wydanie wiz – składane przez cudzoziemców zwolnionych od opłaty skarbowej za wizę,

 

 

 

19) o wydanie kart rowerowych osobom w wieku do lat 18,

 

 

 

20) wnoszone przez zagranicznych przedsiębiorców o wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego przewozu drogowego pojazdami zarejestrowanymi za granicą – z zastrzeżeniem stosowania zasady wzajemności przez władze kraju zagranicznego przedsiębiorcy,

 

 

 

21) w sprawach należących do właściwości organów celnych, składane przez osoby przekraczające granicę państwową, związane z kontrolą celną dokonywaną u tych osób podczas przekraczania granicy,

 

 

 

22) o odroczenie terminu płatności podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na okres do 6 miesięcy,

 

 

 

23) o nadanie statusu uchodźcy,

 

 

 

24) o udzielenie azylu,

 

 

 

25) o udzielenie wizy, składane przez cudzoziemca ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy,

 

 

 

26) o wydanie Genewskiego Dokumentu Podróży.

II15)

Czynności urzędowe

 

 

 

1. Od sporządzenia aktu małżeństwa, w tym zawartego w sposób określony w art. 1 § 1 i 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

75 zł

 

 

2. Od innych czynności urzędu stanu cywilnego

10 zł

1) sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu,

 

 

 

2) przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.

 

3. Od ustalenia brzmienia albo pisowni imienia lub nazwiska

15 zł

 

 

4. Od decyzji o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

40 zł

 

 

5. Od pozostałych decyzji wydawanych przez kierownika urzędu stanu cywilnego

30 zł

 

 

6. Od protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy, sporządzonego przez osoby wymienione w art. 951 § 1 Kodeksu cywilnego

15 zł

 

 

1

2

3

4

 

7. Od decyzji o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion)

30 zł

 

 

8. Od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

100 zł

 

 

9. Od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby

50 zł

 

 

10. Od zatwierdzenia projektu budowlanego

38 zł

 

 

11. Od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby

76 zł

 

 

12. Od wydania decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z wydawanych, na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach, pozwoleń na wprowadzanie substancji i energii do środowiska:

 

 

1) w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą

1 000 zł

2) od pozostałych

250 zł

 

13. Od wymaganego przepisami o ochronie środowiska:

 

 

1) zatwierdzenia raportu o bezpieczeństwie

1 000 zł

2) zatwierdzenia zmian w raporcie o bezpieczeństwie

200 zł

 

14. Od potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego obowiązku w podatku akcyzowym

152 zł

 

 

15. Od potwierdzenia zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego

152 zł

 

 

16. Od dokonania wpisu niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej do rejestru zakładów prowadzonego przez wojewodę

190 zł

 

 

17. Od dokonania wpisu do rejestru zwierząt

20 zł

 

 

18. Od przyrzeczenia wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

83 zł

 

 

19. Od decyzji w sprawie uznania kwalifikacji:

500 zł

 

1) do wykonywania zawodu regulowanego w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

 

1

2

3

4

 

2) do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

500 zł

 

 

20. Od decyzji o uznaniu za obywatela polskiego

200 zł

 

 

21. Od decyzji o nabyciu obywatelstwa polskiego

200 zł

 

 

22. Od stwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

50 zł

 

 

23. Od dokonania wpisania zaproszenia cudzoziemca na pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej do ewidencji zaproszeń

20 zł

 

 

24. Od dokonania wpisu przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

6 000 zł

 

 

25. Od dokonania wpisu statku rybackiego do rejestru statków rybackich

160 zł

 

 

26. Od zmiany wpisu w rejestrze statków rybackich

55 zł

 

 

27. Od dokonania wpisu do rejestru osób uprawnionych do wykonywania czynności akwizycyjnych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych

100 zł

 

 

28. Od zmiany wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 27, polegającej na rozpoczęciu wykonywania czynności akwizycyjnych na rzecz innego funduszu bądź na rozpoczęciu wykonywania czynności akwizycyjnych w imieniu innego podmiotu

50 zł

 

 

29. Od dokonania wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych

100 zł

 

 

30. Od zmiany wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych

50 zł

Zmiana wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych obejmująca:

a) imiona i nazwisko, numer PESEL lub, gdy ten numer nie został nadany, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, numer w rejestrze przedsiębiorców, nazwę, pod którą wykonywana jest działalność gospodarcza, siedzibę i adres – w przypadku agenta ubezpieczeniowego będącego osobą fizyczną,

 

1

2

3

4

 

 

 

b) nazwę podmiotu lub firmę, siedzibę i adres, numer w rejestrze przedsiębiorców – w przypadku agenta ubezpieczeniowego będącego osobą prawną,

c) nazwę podmiotu lub firmę, siedzibę, adres podmiotu, numer w rejestrze przedsiębiorców – w przypadku agentów ubezpieczeniowych wykonujących działalność agencyjną jako działalność uzupełniającą do podstawowej,

d) imiona i nazwisko, numer PESEL lub, gdy ten numer nie został nadany, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania – w przypadku osób fizycznych, przy pomocy których agent wykonuje czynności agencyjne.

 

31. Od dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej:

 

 

1) podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o ruchu drogowym

400 zł

2) podmiotu wykonującego działalność w zakresie:

a) wyrobu alkoholu etylowego

11 400 zł

b) oczyszczania alkoholu etylowego

11 400 zł

c) skażania alkoholu etylowego

11 400 zł

d) odwadniania alkoholu etylowego

11 400 zł

jeżeli treścią wpisu jest więcej niż jeden rodzaj działalności, opłatę skarbową pobiera się od każdego z nich

 

3) podmiotu wykonującego działalność w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych

11 400 zł

4) podmiotu wykonującego działalność w zakresie:

 

a) wyrobu napojów spirytusowych

11 400 zł

b) rozlewu napojów spirytusowych

11 400 zł

jeżeli treścią wpisu jest więcej niż jeden rodzaj działalności, opłatę skarbową pobiera się od każdego z nich

 

5) podmiotu wykonującego działalność kantorową

1 063 zł

6) podmiotu wykonującego działalność gospodarczą na podstawie przepisów o usługach turystycznych w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych

500 zł

 

1

2

3

4

 

7) podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o nasiennictwie w zakresie obrotu materiałem siewnym

278 zł

 

8) podmiotu wykonującego działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin

1 110 zł

9) podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy – Prawo pocztowe

400 zł

10) podmiotu wykonującego działalność gospodarczą niewymienioną w niniejszym ustępie

600 zł

 

32. Od zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej:

 

 

1) jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności, o której mowa w ust. 31 pkt 1 oraz pkt 5–10 – 50 % stawek określonych od wpisu,

2) jeżeli polega ona na zwiększeniu liczby miejsc prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 31 pkt 2–4 – 50 % stawek określonych od wpisu

III

Zaświadczenia

1. Od zaświadczeń, w tym również od odpisów dokumentów, wydawanych przez urzędy stanu cywilnego oraz archiwa państwowe:

1) od zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski lub zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć małżeństwo za granicą

30 zł

1) odpisy wydawane z akt stanu cywilnego, dotyczące obywateli polskich przebywających za granicą, przeznaczone wyłącznie na potrzeby polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych,

2)16) odpisy skrócone:

a) wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość.

2) od sporządzenia odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego

25 zł

b) wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego – w liczbie 3 egzemplarzy;

3) od sporządzenia odpisu skróconego aktu stanu cywilnego

15 zł

zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub nadano status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie porozumienie.

4) od zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz od zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

18 zł

5) od pozostałych zaświadczeń

19 zł

 

2. Od pełnego odpisu przetworzonych danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

11 zł

 

 

1

2

3

4

 

3. Od zaświadczeń wydawanych przez wojskowych komendantów uzupełnień, stwierdzających odbycie służby wojskowej przez osoby stale przebywające za granicą

38 zł

 

 

4. Opłata skarbowa od duplikatu książeczki wojskowej

21 zł

 

 

5. Opłata skarbowa od poświadczeń zgodności duplikatów, odpisów, wyciągów, wypisów lub kopii, dokonanych przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy

3 zł

1) poświadczenia zgodności odpisów lub wyciągów z pełnomocnictw niepodlegających opłacie skarbowej lub od niej zwolnionych.

 

6. Opłata skarbowa od legalizacji dokumentu

19 zł

 

 

7. Opłata skarbowa od poświadczenia własnoręczności podpisów – od każdego podpisu

4 zł

 

 

8. Opłata skarbowa od zaświadczenia w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych

15 zł

 

 

9. Opłata skarbowa od świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych i świadectwa dla środków transportu przeznaczonych do przewozu szybko psujących się materiałów spożywczych

114 zł

 

 

10. Za wystawienie świadectwa fitosanitarnego dla wywożonych roślin, produktów oraz przedmiotów

14 zł

 

 

10a.17) Opłata skarbowa od zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

150 zł

 

 

11. Od pozostałych zaświadczeń

11 zł

1) zaświadczenia wydawane w sprawach wymienionych w tabeli w cz. l kol. 4 pkt 5, 6, 8 i 10–14,

2) zaświadczenia wydawane na podstawie przepisów o hodowli zwierząt gospodarskich.

 

1

2

3

4

 

 

 

3) potwierdzenia złożenia podania oraz innych dokumentów składanych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

4) zaświadczenia o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego,

5) zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego.

IV15)

Zezwolenia

 

 

 

1. Od zezwolenia na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

30 zł

 

 

2. Od zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

300 zł

1) zezwolenie na zamieszkanie cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy.

2) pierwsze zezwolenie na zamieszkanie cudzoziemca będącego członkiem najbliższej rodziny repatrianta w rozumieniu przepisów o repatriacji.

 

3. Od zezwolenia na osiedlenie się

600 zł

 

 

4. Od przepustki w małym ruchu granicznym:

1) jednorazowej

7 zł

 

2) stałej

19 zł

 

5. Od wizy:

1) wydawanej przez komendanta granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej

300 zł

 

2) pobytowej wydawanej przez wojewodę w przypadku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, ze zm.):

 

a) w pkt 1

50 zł

b) w pkt 2

200 zł

c) w pkt 3

200 zł

d) w pkt 4

50 zł

3) pobytowej wydawanej przez wojewodę małoletniemu cudzoziemcowi urodzonemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) krótkoterminowej

100 zł

b) długoterminowej

200 zł

 

6. Od przedłużenia wizy pobytowej:

1) krótkoterminowej

200 zł

 

2) długoterminowej

400 zł

 

7. Od zezwoleń wydanych na podstawie przepisów o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców:

1 400 zł

 

1) na nabycie przez cudzoziemca nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego

 

1

2

3

4

 

2) na nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także na każdą inną czynność prawną dotyczącą udziałów lub akcji, jeżeli w ich wyniku spółka handlowa, będąca właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanie się spółką kontrolowaną przez cudzoziemca lub cudzoziemców oraz na nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spółka ta jest spółką kontrolowaną, a udziały lub akcje nabywa lub obejmuje cudzoziemiec niebędący udziałowcem lub akcjonariuszem spółki

1 400 zł

 

 

8. Od pozwoleń wydawanych na podstawie przepisów prawa budowlanego:

1) na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:

a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:

 

Pozwolenia na budowę:

1) wydawane na skutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

2) budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

– za każdy m2 powierzchni użytkowej

1 zł

– nie więcej niż

500 zł

b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym

8 zł

c) innego budynku

40 zł

d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków

14 zł

e) budowli związanych z produkcją rolną

100 zł

f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi

2 000 zł

g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych o długości do 1 kilometra

14 zł

h) innych budowli

140 zł

 

1

2

3

4

 

i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym

80 zł

 

W razie wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku

2) na rozbudowę, przebudowę, nadbudowę, odbudowę obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych – 50 % stawek określonych w pkt 1

 

9. Od pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego:

1) od pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego – 75 % stawek określonych w ust. 8 pkt 1,

2) wybudowanego bez pozwolenia na budowę – 150 % stawek określonych w ust. 8 pkt 1,

3) w pozostałych wypadkach – 25 % stawek określonych w ust. 8 pkt 1

 

Pozwolenia na użytkowanie:

1) wydawane wskutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

2) budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

 

10. Od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego

28 zł

 

 

11. Od pozwolenia na broń (świadectwa broni) udzielonego:

 

1) pozwolenia na broń wydawaną dla ochrony osobistej w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi lub w interesie publicznym, a także na broń pamiątkową pozbawioną na stałe cech używalności oraz na broń otrzymywaną przez żołnierzy w formie wyróżnienia przewidzianego w przepisach o dyscyplinie wojskowej,

1) osobie fizycznej

212 zł

2) osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

1 063 zł

2) pozwolenia na broń wydawane szkołom

 

12. Od zezwoleń oraz upoważnień wydawanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym:

 

 

1) w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą

400 zł

2) od pozostałych

40 zł

 

13. Od decyzji w sprawie:

 

 

1) wydania świadectwa homologacji typu pojazdu

1 370 zł

2) zmiany lub rozszerzenia świadectwa homologacji typu pojazdu

380 zł

3) zwolnienia z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu

1 370 zł

 

14. Od zezwoleń na utworzenie banku spółdzielczego – od funduszu udziałowego banku

0,1 %

 

 

15. Od zezwoleń na utworzenie banku w formie spółki akcyjnej – od kapitału zakładowego banku

0,1 %

 

 

1

2

3

4

 

16. Od zezwoleń na utworzenie za granicą banku z kapitałem polskim lub udziałem kapitału polskiego

11 400zł

 

 

17. Od zezwoleń na otwarcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziału lub przedstawicielstwa zagranicznego banku, przedłużenia terminu ważności lub zmiany warunków wydanego zezwolenia:

 

 

1) na otwarcie oddziału banku

11 400zł

2) na otwarcie przedstawicielstwa banku

1 140 zł

 

18. Od zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i zmiany wydanego zezwolenia

11 400zł

 

 

19. Od zezwolenia na utworzenie przez fundację zagraniczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa

760 zł

 

 

20. Od licencji połowowych wydawanych:

570 zł

 

1) na statek rybacki o długości całkowitej mniejszej lub równej 10 m

2) na statek rybacki o długości całkowitej powyżej 10 m

1 140 zł

 

21. Od sportowych zezwoleń połowowych wydawanych:

11 zł

 

1) na okres jednego miesiąca

2) na okres jednego roku:

25 zł

a) emerytom, rencistom oraz młodzieży szkolnej w wieku do 24 lat

b) od pozostałych

42 zł

3) na okres zawodów sportowych

10 zł

 

22. Od pozwoleń albo zezwoleń na:

10 zł

 

1) połowy organizmów morskich w celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych

2) prowadzenie chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich

400 zł

3) prowadzenie zarybiania

10 zł

 

23. Od pozwoleń wodnoprawnych

190 zł

 

 

24. Od zezwoleń wydawanych na podstawie przepisów o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki:

100 zł

 

1) na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna morza

2) na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji

200 zł

 

25. Od zezwoleń wydawanych na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego, dopuszczających wyroby do stosowania w zakładach górniczych:

 

 

 

1

2

3

4

 

1) od dopuszczenia elementów górniczych wyciągów szybowych:

638 zł

 

a) maszyn wyciągowych

b) naczyń wyciągowych

212 zł

c) kół linowych

212 zł

d) zawieszeń lin wyciągowych wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych

212 zł

e) zawieszeń nośnych naczyń wyciągowych

212 zł

f) wyciągarek wolnobieżnych

638 zł

g) urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej

638 zł

h) wyodrębnionych zespołów elementów wymienionych w lit. a–g

212 zł

2) od dopuszczenia głowic eksploatacyjnych (wydobywczych) wraz z systemami sterowania, z wyłączeniem głowic podmorskich, stosowanych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

425 zł

3) od dopuszczenia wyrobów stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych:

425 zł

a) urządzeń transportu linowego, kolejek podwieszonych, kolejek spągowych oraz ich podzespołów

b) wozów do przewozu osób i wozów specjalnych oraz pojazdów z napędem spalinowym do przewozu osób

638 zł

c) maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury łączeniowej na napięcie powyżej 1 kV prądu przemiennego lub powyżej 1,5 kV prądu stałego

638 zł

d) systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz zintegrowanych systemów sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych

638 zł

e) taśm przenośnikowych

212 zł

4) od dopuszczenia sprzętu strzałowego:

638 zł

a) urządzeń do mechanicznego wytwarzania i ładowania materiałów wybuchowych

b) wozów i pojazdów do przewożenia lub przechowywania środków strzałowych

638 zł

 

26. Od wydanych na podstawie przepisów o ochronie roślin zezwoleń na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania:

1 000 zł

 

1) na okres 10 lat

2) na okres do 3 lat

600 zł

3) jednorazowego zezwolenia na dopuszczenie do obrotu i stosowania środka ochrony roślin

400 zł

 

27. Od zezwoleń wydawanych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii:

 

 

 

1

2

3

4

 

1) na uprawę maku lub konopi włóknistych

25 zł

 

2) na prowadzenie kontraktacji upraw maku lub konopi włóknistych

120 zł

 

28. Od zezwoleń na wywóz za granicę dobra kultury:

38 zł

 

1) na wywóz czasowy

2) na wywóz stały – od wartości dobra ustalonej przez biegłych

25 %

 

29. Od indywidualnych zezwoleń dewizowych

106 zł

 

 

30. Od pozwoleń radiowych wydanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą

1 900 zł

 

 

31. Od zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji

1 063 zł

 

 

32. Od koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu z zagranicą paliwami i energią

4 164 zł

 

 

33. Od zezwoleń na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, wydanych na podstawie przepisów Prawa atomowego:

200 zł

 

1) na przechowywanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego, łącznie z ich transportem na własny użytek

2) na stosowanie w jednostce organizacyjnej źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz na zamierzone podawanie substancji promieniotwórczych ludziom i zwierzętom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych

200 zł

3) na uruchamianie pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich

200 zł

4) na stosowanie poza jednostką organizacyjną (w terenie) źródeł promieniotwórczych i materiałów jądrowych oraz urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące

500 zł

5) na obrót materiałami jądrowymi, źródłami promieniotwórczymi, urządzeniami zawierającymi źródła promieniotwórcze lub wytwarzającymi promieniowanie jonizujące oraz na transport materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego (poza transportem na własny użytek, o którym mowa w pkt 1)

500 zł

 

1

2

3

4

 

6) na instalowanie i obsługę urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące

500 zł

 

7) na wytwarzanie, przetwarzanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych, wypalonego paliwa jądrowego, wzbogacanie izotopowe oraz na produkowanie urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, jak również na zamierzone dodawanie substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku i wyrobów medycznych, na obrót tymi wyrobami oraz na przewóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywóz z tego terytorium wyrobów powszechnego użytku, wyrobów medycznych, do których dodano substancje promieniotwórcze

1 000 zł

8) na budowę, rozruch, eksploatację (próbną lub stałą) oraz zamknięcie lub likwidację obiektów jądrowych, składowisk odpadów promieniotwórczych, przechowalników i składowisk wypalonego paliwa jądrowego

1 000 zł

 

34. Od zgód i zezwoleń wydanych na podstawie przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych:

3 400 zł

 

1) od zgody na uwolnienie GMO do środowiska albo na zamknięte użycie GMO

2) od zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów GMO oraz na wywóz lub tranzyt produktów GMO

3 400 zł

 

35. Od zezwoleń wydanych na podstawie przepisów o ochronie przyrody w zakresie przewożenia przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej roślin lub zwierząt, ich części i produktów pochodnych podlegających ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej

100 zł

zezwolenia na przewożenie przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej roślin i zwierząt, wydawane ogrodom botanicznym lub zoologicznym

 

36. Od zezwoleń na utworzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego lub ośrodka rehabilitacji zwierząt

70 zł

 

 

37. Od zezwoleń wydawanych na usunięcie drzew lub krzewów osobom fizycznym na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

20 zł

 

 

37a.18) Od zezwoleń wydawanych na podstawie przepisów ustawy o międzynarodowym obrocie odpadami:

1 380 zł

 

1) na obrót odpadami z zagranicą, obejmujący wielokrotne przemieszczanie odpadów

 

1

2

3

4

 

2) na obrót odpadami z zagranicą, obejmujący jednokrotne przemieszczenie odpadów

690 zł

 

 

38. Od pozwoleń na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawanych na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach:

 

 

 

1) od pozwoleń wydawanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą

2 000 zł

 

 

2) od pozostałych pozwoleń

500 zł

 

 

Opłata skarbowa od pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydanego w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego, wynosi 150 % stawki określonej odpowiednio w pkt 1 albo 2.

 

 

 

39. Od zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

100 zł

 

 

40. Od zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

100 zł

 

 

41. Od innych niż wymienione w niniejszym załączniku zezwoleń (pozwoleń oraz koncesji):

 

1) zezwolenia wydawane na podstawie przepisów o hodowli zwierząt gospodarskich,

 

1) na wykonywanie działalności gospodarczej

600 zł

2) zezwolenia na ekshumację i przewóz zwłok ludzkich lub ich szczątków,

 

2) od pozostałych

76 zł

3) zezwolenia dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gminnego, służebności gruntowej, rozgraniczenia nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, uporządkowania własności gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją przepisów o reformie rolnej i osadnictwie,

 

 

 

4) zezwolenia w sprawach dotyczących inwestycji jednostek budżetowych wydawane na wnioski składane przez inwestorów zastępczych,

 

 

 

5) zezwolenia w sprawach należących do właściwości organów celnych – wydawane na wniosek składany przez osobę przekraczającą granicę państwową i załatwianych w toku kontroli celnej, dokonywanej u tej osoby podczas przekraczania granicy,

 

 

 

6) zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wydawane przedsiębiorcom,

 

 

 

7) zezwolenia na działania związane z ochroną przyrody, wydawane organizacjom ekologicznym i jednostkom naukowym działającym na rzecz ochrony przyrody,

 

 

 

8) zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,

 

1

2

3

4

 

 

 

9) zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

 

42. Od przedłużenia terminu ważności lub zmiany warunków wydanego zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz duplikatów zezwoleń (pozwoleń, koncesji) – 50 % stawki określonej dla zezwolenia (pozwolenia, koncesji), z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 2, ust. 17 i ust. 18, z tym że od duplikatów zezwoleń (pozwoleń, koncesji) niewięcej niż

19 zł

 

V

Dokumenty

 

 

 

1. Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów), w tym również od udzielanych w jednym dokumencie przez pracowników będących akcjonariuszami spółek, których akcje zostały wniesione do narodowych funduszy inwestycyjnych, do reprezentowania na walnym zgromadzeniu tych spółek

15 zł

Dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy):

1) wystawione przez jednostki budżetowe oraz ich odpisy i wypisy,

2) poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru z poczty korespondencji, przesyłek i pieniędzy oraz do odbioru dokumentów z instytucji lub urzędów, oraz ich odpisy i wypisy,

 

3) odpisy i wypisy w sprawach:

– karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenia,

– cywilnych, w których mocodawcy przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych,

4) udzielane dalszemu pełnomocnikowi (substytucje),

5) odpisy (wypisy) pełnomocnictw procesowych przeznaczonych dla uczestniczących w sprawie osób,

6) ustanawiane na rzecz osób zaliczonych do l grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, upoważniające do dysponowania:

a) wkładem na bankowych rachunkach oszczędnościowych,

b) zapisem księgowym w rejestrze nabywców obligacji pożyczek państwowych,

c) zapisem księgowym w rejestrze nabywców jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych lub funduszy inwestycyjnych,

d) środkami na rachunkach papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu,

7) do zakupu obligacji Skarbu Państwa, ustanowione na rzecz osób zaliczonych do l grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn,

8) oryginały pełnomocnictw sporządzonych w formie aktu notarialnego.

 

1

2

3

4

 

2. Od weksla:

 

Weksle:

 

1) wymieniającego sumę wekslową

– od każdych pełnych lub rozpoczętych 100 zł sumy wekslowej

10 gr

1) wystawiane lub akceptowane w związku z obrotem z zagranicą,

2) wystawione na zabezpieczenie pożyczek udzielanych z Funduszu Pożyczkowego Zarządu Głównego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2) niewymieniającego sumy wekslowej od każdych pełnych lub rozpoczętych 100 zł kwoty zobowiązania pieniężnego zabezpieczonego wekslem

10 gr

 

3)19) stanowiącego zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji oraz w wypadku, gdy kwoty zobowiązania zabezpieczonego wekslem nie da się ustalić

15 zł

 

 

3. Dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela

7 zł

Dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela, jeżeli poręczenie udzielane jest:

 

 

 

1) na wekslach oraz na deklaracjach dołączonych do weksli,

2) na zabezpieczenie pożyczek udzielanych przez pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, koleżeńskie kasy oszczędnościowo-pożyczkowe działające w wojsku oraz z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

3) w związku z obrotem z zagranicą (gwarancje),

4) na skryptach dłużnych zabezpieczających pożyczki udzielane przez banki rolnikom, członkom spółdzielni zajmujących się produkcją rolną, pracownikom służby rolnej i leśnej, pracownikom państwowych przedsiębiorstw rolnych oraz osiedleńcom, jeżeli poręczycielem jest:

– małżonek dłużnika – bez względu na kwotę pożyczki,

– inna osoba – gdy kwota pożyczki nie przekracza w ciągu roku 1000 zł,

5) na skryptach dłużnych zabezpieczających pożyczki udzielane przez banki spółdzielniom produkcji rolnej, spółdzielniom kółek rolniczych, zrzeszeniom branżowym rolników indywidualnych, jeżeli poręczycielem jest członek spółdzielni, kółka, zespołu lub zrzeszenia,

6) na zabezpieczenie pożyczek i kredytów udzielanych z funduszów celowych,

7) przez Skarb Państwa.

 

 

1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1143), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

2) Przez art. 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

3) Dodana przez art. 1 pkt 1 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 57 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), która weszła w życie z dniem 1 października 2001 r.

5) Dodana przez art. 31 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 141, poz. 1180), która weszła w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

6) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

7) Dodany przez art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808), która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2004 r.

8) Dodany przez art. 144 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), która weszła w życie z dniem 20 kwietnia 2004 r.; stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.

9) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

10) Dodany przez art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

11) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

12) Przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

13) Dodana przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

14) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

15) W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 7.

16) W brzmieniu ustalonym przez art. 134 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176), która weszła w życie z dniem 1 września 2003 r.

17) Dodany przez art. 144 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 8.

18) Dodany przez art. 22 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. Nr 191, poz. 1956), która weszła w życie z dniem 2 października 2004 r.

19) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1824), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA