| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 listopada 2004 r.

w sprawie sposobu i trybu legitymowania, zatrzymywania i dokonywania kontroli przez funkcjonariuszy Straży Parku oraz sposobu i trybu legitymowania przez pracowników Służby Parków Krajobrazowych

Na podstawie art. 108 ust. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób i tryb:

1) wykonywania przez funkcjonariuszy Straży Parku następujących czynności:

a) legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia oraz świadków przestępstwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich tożsamości,

b) zatrzymywania osób w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,

c) kontroli i zatrzymania za pokwitowaniem dokumentów dotyczących legalności posiadania tworów lub składników przyrody pochodzących z obszaru parku narodowego i obrotu nimi,

d) kontroli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze parku narodowego w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

2) legitymowania, przez pracowników Służby Parku Krajobrazowego, osób naruszających przepisy o ochronie przyrody, a w razie odmowy okazania dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości – zwracania się do Policji lub innych właściwych organów o ustalenie ich tożsamości.

§ 2.
Funkcjonariusz Straży Parku, zwany dalej „funkcjonariuszem”, przystępując do czynności, o których mowa w § 1 pkt 1, podaje:

1) stanowisko służbowe oraz imię i nazwisko;

2) przyczynę podjęcia czynności oraz, na żądanie osoby, której czynność ta dotyczy, podstawę prawną jej podjęcia.

§ 3.
Pracownik Służby Parku Krajobrazowego przystępując do czynności, o której mowa w § 1 pkt 2, podaje:

1) stanowisko służbowe oraz imię i nazwisko;

2) przyczynę podjęcia czynności oraz, na żądanie osoby, której czynność ta dotyczy, podstawę prawną jej podjęcia.

Rozdział 2

Legitymowanie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia oraz świadków przestępstwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich tożsamości

§ 4. [Ustalenie tożsamości osoby legitymowanej]

Funkcjonariusz może żądać od osoby legitymowanej okazania:

1) dowodu osobistego;

2) paszportu;

3) innego dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca;

4) innych niebudzących wątpliwości dokumentów w przypadku nieposiadania przez osobę legitymowaną dokumentów, o których mowa w pkt 1–3.

§ 5.
W przypadku legitymowania osób znajdujących się w pojeździe, jeżeli uzasadniają to względy bezpieczeństwa, funkcjonariusz może żądać opuszczenia pojazdu przez te osoby.
§ 6.
Funkcjonariusz odnotowuje w notatniku służbowym dane osobowe osoby legitymowanej oraz czas, miejsce i przyczynę legitymowania.

Rozdział 3

Zatrzymywanie osób w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia

§ 7. [Zatrzymanie osoby w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia]

Funkcjonariusz zatrzymując osobę w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia:

1) informuje o przyczynie zatrzymania i o obowiązku zastosowania się do wydawanych poleceń;

2) przekazuje tę osobę właściwemu organowi Policji.

§ 8.
1. Funkcjonariusz udziela pierwszej pomocy, w granicach dostępnych środków, osobie zatrzymywanej, która doznała widocznych obrażeń ciała w trakcie zatrzymywania.

2. Osobie zatrzymywanej należy zapewnić pomoc lekarską w szczególności:

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1;

2) w przypadku żądania przez osobę zatrzymywaną niezwłocznego zbadania przez lekarza;

3) w przypadku oświadczenia osoby zatrzymywanej, że cierpi ona na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia, którego przerwanie zagrażałoby życiu lub zdrowiu;

4) jeżeli z posiadanych przez funkcjonariusza informacji lub z okoliczności wynika, że osoba zatrzymywana jest chora zakaźnie.

§ 9.
Funkcjonariusz odnotowuje w notatniku służbowym dane osobowe osoby zatrzymywanej oraz czas, miejsce i przyczynę zatrzymywania.

Rozdział 4

Kontrola i zatrzymanie dokumentów dotyczących legalności posiadania tworów lub składników przyrody pochodzących z obszaru parku narodowego i obrotu nimi

§ 10. [Żądanie okazania dokumentów dotyczących legalności posiadania tworów lub składników przyrody pochodzących z obszaru parku narodowego]

1. W przypadku posiadania przez osoby tworów lub składników przyrody pochodzących z obszaru parku narodowego i obrotu nimi funkcjonariusz żąda od tych osób okazania dokumentów dotyczących legalności ich posiadania.

2. Kontrola dokumentów, o których mowa w ust. 1, obejmuje porównanie zawartych w nich danych ze stanem posiadanych tworów lub składników przyrody pod względem:

1) ilości i wielkości;

2) daty wystawienia dokumentów z cechami fizycznymi posiadanych tworów lub składników przyrody pozwalającymi na określenie czasu wejścia w ich posiadanie.

3. Zatrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się za pokwitowaniem, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 11.
Funkcjonariusz odnotowuje w notatniku służbowym dane osobowe osób uczestniczących w czynnościach, o których mowa w § 10, rodzaj posiadanych tworów lub składników przyrody oraz czas, miejsce i wyniki tych czynności.

Rozdział 5

Kontrola podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze parku narodowego w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie przyrody

§ 12. [Podanie przyczyny podjęcia czynności kontrolnych]

1. Przed przystąpieniem do kontroli podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na obszarze parku narodowego w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie przyrody funkcjonariusz podaje przyczynę podjęcia tej czynności, jej podstawę prawną oraz okazuje legitymację służbową.

2. Funkcjonariusz dokonujący kontroli, o której mowa w ust. 1, sporządza z niej protokół, który jest podpisywany przez funkcjonariusza oraz przedstawiciela podmiotu kontrolowanego.

3. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela podmiotu kontrolowanego funkcjonariusz dokonuje w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania.

4. Protokół, o którym mowa w ust. 2, sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla funkcjonariusza i podmiotu kontrolowanego.

Rozdział 6

Legitymowanie, przez pracowników Służby Parków Krajobrazowych, osób naruszających przepisy o ochronie przyrody

§ 13. [Ustalenie tożsamości osoby legitymowanej przez pracownika Służby Parku Krajobrazowego]

1. Pracownik Służby Parku Krajobrazowego może żądać od osoby legitymowanej okazania:

1) dowodu osobistego;

2) paszportu;

3) innego dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca;

4) innych niebudzących wątpliwości dokumentów w przypadku nieposiadania przez osobę legitymowaną dokumentów, o których mowa w pkt 1–3.

2. Pracownik Służby Parku Krajobrazowego nawiązuje niezwłocznie kontakt z Policją lub innymi właściwymi organami w celu ustalenia tożsamości osoby legitymowanej w przypadku odmowy okazania przez nią dokumentu, o którym mowa w ust. 1.

§ 14.
W przypadku legitymowania osób znajdujących się w pojeździe, jeżeli uzasadniają to względy bezpieczeństwa, pracownik Służby Parku Krajobrazowego może żądać opuszczenia pojazdu przez te osoby.
§ 15.
Pracownik Służby Parków Krajobrazowych sporządza notatkę służbową, podając dane osobowe osoby legitymowanej oraz czas, miejsce i przyczynę legitymowania.

Rozdział 7

Przepis końcowy

§ 16. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 16 listopada 2004 r. (poz. 2536)

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Maciocha

Ekspert PFR Portal PPK

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »