| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 listopada 2004 r.

w sprawie sposobów i trybu postępowania przy użyciu broni bojowej przez funkcjonariusza Straży Parku

Na podstawie art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa sposoby i tryb postępowania przy użyciu broni bojowej przez funkcjonariusza Straży Parku, zwanego dalej „funkcjonariuszem”.

2. Przez użycie broni bojowej przez funkcjonariusza rozumie się oddanie strzału w kierunku osoby, w celu jej obezwładnienia, po wyczerpaniu trybu postępowania określonego w § 2.

§ 2.
1. Funkcjonariusz przed użyciem broni bojowej:

1) po uprzednim okrzyku „STRAŻ PARKU” wzywa osobę do natychmiastowego porzucenia broni lub niebezpiecznego narzędzia, odstąpienia od bezprawnych działań lub użycia przemocy;

2) w razie niepodporządkowania się wezwaniu, o którym mowa w pkt 1, ostrzega o możliwości użycia broni bojowej, wzywając „STÓJ – BO STRZELAM”;

3) oddaje strzał ostrzegawczy, jeżeli wezwania określone w pkt 1 i 2 okażą się bezskuteczne.

2. Jeżeli zachowanie osoby posiadającej broń lub niebezpieczne narzędzie wskazuje, że wszelka zwłoka groziłaby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ludzkiego, przepisów ust. 1 nie stosuje się.

3. Użycie broni bojowej w sytuacji, o której mowa w ust. 2, poprzedza się okrzykiem „STRAŻ PARKU”.

§ 3.
1. Jeżeli wskutek użycia broni bojowej nastąpiło zranienie osoby, funkcjonariusz, z zachowaniem bezpieczeństwa własnego i innych osób oraz bez zbędnej zwłoki, udziela pierwszej pomocy i wzywa zespół ratownictwa medycznego.

2. Jeżeli w wyniku użycia broni bojowej nastąpiła śmierć osoby lub znaczna szkoda w mieniu, funkcjonariusz:

1) zabezpiecza ślady na miejscu zdarzenia i nie dopuszcza na to miejsce osób postronnych;

2) ustala świadków zdarzenia oraz w miarę możliwości ich dane osobowe.

§ 4.
1. O każdym użyciu broni bojowej lub oddaniu strzału ostrzegawczego funkcjonariusz niezwłocznie zawiadamia najbliższy organ Policji oraz komendanta Straży Parku lub bezpośredniego przełożonego.

2. W każdym przypadku użycia broni bojowej lub podjęcia czynności, o których mowa w § 3, funkcjonariusz sporządza notatkę, która zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko funkcjonariusza, numer legitymacji służbowej, numer świadectwa broni bojowej;

2) datę, godzinę i miejsce użycia broni bojowej;

3) okoliczności poprzedzające użycie broni bojowej;

4) skutki użycia broni bojowej;

5) zakres udzielenia pierwszej pomocy;

6) dane osobowe ustalonych świadków zdarzenia;

7) inne okoliczności zdarzenia, w tym wskazanie zespołu ratownictwa medycznego, któremu przekazano osobę poszkodowaną.

§ 5.
Komendant Straży Parku po otrzymaniu wiadomości o użyciu broni bojowej lub oddaniu strzału ostrzegawczego:

1) zabezpiecza broń bojową;

2) bada, czy użycie broni bojowej nastąpiło zgodnie z przepisami;

3) niezwłocznie powiadamia przełożonego o każdym przypadku użycia broni bojowej lub podjęcia przez funkcjonariusza działań, o których mowa w § 3, a jeżeli w wyniku użycia broni bojowej nastąpiła śmierć lub zranienie człowieka – również właściwy miejscowo organ prokuratury.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »