| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 listopada 2004 r.

w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania przez organ celny kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu lub innego środka przewozowego

Na podstawie art. 6l ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Kontrolę rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu lub innego środka przewozowego, zwanych dalej „pojazdem”, przeprowadza się przez:

1) próbę kwasową dokonywaną przez funkcjonariusza celnego;

2) analizę dokonywaną przez wyspecjalizowane laboratorium celne lub inne laboratorium posiadające certyfikat akredytacji w zakresie badań paliw płynnych, wydany przez krajową jednostkę akredytującą, zgodnie z przepisami o systemie oceny zgodności.

2. W celu przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, funkcjonariusz celny w obecności kierującego pojazdem pobiera ze zbiornika kontrolowanego pojazdu próbkę paliwa w niezbędnej ilości, jednak nie większej niż 0,5 dm3.

3. Do pobrania próbki funkcjonariusz celny stosuje urządzenie umożliwiające pobranie ze zbiornika pojazdu odpowiedniej ilości paliwa, a następnie przelanie do jednorazowego testera, w którym będzie poddane próbie kwasowej, lub do pojemników, w których zostanie przekazane do analizy, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

4. Przed każdym pobraniem próbki urządzenie, o którym mowa w ust. 3, funkcjonariusz celny przepłukuje paliwem pobranym ze zbiornika kontrolowanego pojazdu.

5. Paliwo pochodzące z płukania umieszcza się w pojemniku na zlewki.

§ 2.
Do zatrzymania pojazdu w celu przeprowadzenia kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu stosuje się odpowiednio przepisy art. 6x ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej.
§ 3.
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy kierujący pojazdem odmawia udostępnienia paliwa znajdującego się w zbiorniku, funkcjonariusz celny może wezwać Policję.
§ 4.
1. Próbę kwasową przeprowadza się przez dodanie odpowiedniej ilości próbki paliwa do jednorazowego testera, w którym znajduje się 18 % wodny roztwór kwasu solnego, wymieszanie cieczy, a następnie pozostawienie mieszaniny przez okres 10 minut.

2. Oddzielenie się po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, warstwy o zabarwieniu od różowego do czerwonego oznacza, że w kontrolowanym paliwie znajduje się znacznik przeznaczony do znakowania olejów opałowych lub olejów napędowych przeznaczonych na cele opałowe, określony w przepisach o podatku akcyzowym.

§ 5.
1. Decyzję o przeprowadzeniu analizy, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, podejmuje funkcjonariusz celny w przypadku uzasadnionego zastrzeżenia co do wyników próby kwasowej albo na żądanie kierującego pojazdem.

2. Pobrana do analizy próbka paliwa jest umieszczana w dwóch jednakowych szczelnie zamykanych pojemnikach, zabezpieczających paliwo przed zmianą jego cech charakterystycznych, oznaczonych w sposób zapewniający ustalenie pojazdu, z którego pobrano próbkę, kierującego tym pojazdem, daty i miejsca pobrania próbki i sposobu jej zabezpieczenia oraz wyłączający zmianę ich zawartości w czasie przesyłki. W każdym z pojemników umieszcza się co najmniej 0,2 dm3 paliwa.

3. Próbkę paliwa umieszczoną w dwóch pojemnikach organ celny dostarcza niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia pobrania próbki, do laboratorium, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

4. Paliwo zawarte w jednym z pojemników przeznacza się do badań, natomiast paliwo znajdujące się w drugim z pojemników stanowi zapas kontrolny laboratorium.

§ 6.
1. Z przeprowadzonej kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu sporządza się protokół, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, nie stwierdzono nieprawidłowości co do rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu, protokół sporządza się wyłącznie na żądanie kierującego kontrolowanym pojazdem, o czym należy go pouczyć.

3. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, a jeżeli zachodzi konieczność przekazania próbki do analizy, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierujący kontrolowanym pojazdem, drugi dołącza się do akt sprawy, trzeci egzemplarz, jeżeli został sporządzony, dołącza się do próbki przesłanej do laboratorium.

§ 7.
Pozostałość pobranej próbki paliwa, niewykorzystaną do kontroli, przelewa się z powrotem do zbiornika pojazdu, za zgodą kierującego pojazdem, a w przypadku braku zgody – umieszcza się w pojemniku na zlewki.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Finansów: w z. J. Neneman

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu lub innego środka przewozowego przez organ celny (Dz. U. Nr 153, poz. 1500), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 24 listopada 2004 r. (poz. 2583)

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »