reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 26 listopada 2004 r.

w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb rejestracji i sposób prowadzenia rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy, wzór karty rejestracyjnej, a także dokumenty niezbędne do ustalenia statusu bezrobotnego i uprawnień rejestrowanych osób.
§ 2.
1. Bezrobotny lub poszukujący pracy zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowany – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

2. Osoba, która nie jest zameldowana lub posiada zameldowanie na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy dokonywaniu rejestracji składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy.

3. Powiatowy urząd pracy przesyła do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw pracy, zwanego dalej „urzędem”, informację w formie elektronicznej o zarejestrowaniu lub wyłączeniu z rejestru osoby uprawnionej do zasiłku nieposiadającej zameldowania, podając następujące dane:

1) nazwisko i imiona;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) miejsce zamieszkania lub pobytu;

4) numer ewidencyjny PESEL;

5) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

6) datę zarejestrowania lub wyłączenia z rejestru.

§ 3.
1. Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:

1) dowód osobisty lub inny dokument tożsamości;

2) dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia;

3) świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień;

4) dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada.

2. Osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1, przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności.

3. Powiatowy urząd pracy może sporządzać kserokopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, oraz notatki z dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i ust. 2, w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień.

4. Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i ust. 2, lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nieposiadającej kompletu dokumentów.

§ 4.
1. Rejestracja bezrobotnego oraz poszukującego pracy następuje w dniu przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, po poświadczeniu przez bezrobotnego lub poszukującego pracy własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej.

2. W przypadku gdy bezrobotny lub poszukujący pracy był już zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, ponowna rejestracja polega na wprowadzeniu do rejestru nowych danych lub aktualizacji istniejących.

3. Rejestracja osoby, o której mowa w przepisach rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71/EWG z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 149 z 05.07.1971, z późn. zm.), następuje w dniu przedłożenia odpowiednich dokumentów stwierdzających tożsamość, po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej.

4. Osoba zarejestrowana zawiadamia w terminie 7 dni powiatowy urząd pracy o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej.

§ 5.
1. Osoba, która ma zamiar zmienić miejsce zameldowania lub pobytu, informuje powiatowy urząd pracy, w którym jest zarejestrowana, o terminie tej zmiany i składa wniosek o przesłanie odpisów karty rejestracyjnej oraz innych dokumentów do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na planowane miejsce zameldowania lub pobytu.

2. Powiatowy urząd pracy przesyła odpisy karty rejestracyjnej wraz z dokumentami i wyłącza z rejestru bezrobotnych kartę rejestracyjną osoby, o której mowa w ust. 1.

3. Osoba, która zmieniła zameldowanie lub miejsce pobytu, zgłasza się w powiatowym urzędzie pracy, właściwym dla aktualnego miejsca zameldowania lub pobytu, w terminie 7 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania lub pobytu.

§ 6.
1. Rejestr bezrobotnych stanowi zbiór kart rejestracyjnych wraz z załączoną dokumentacją.

2. Wzór karty rejestracyjnej bezrobotnego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Bezrobotnego wyłącza się z rejestru w przypadku utraty statusu bezrobotnego.

4. W przypadku wyłączenia, o którym mowa w ust. 3, sporządza się stosowną adnotację w karcie rejestracyjnej.

§ 7.
1. Rejestr poszukujących pracy stanowi zbiór kart rejestracyjnych wraz z załączoną dokumentacją.

2. Wzór karty rejestracyjnej poszukującego pracy jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Poszukującego pracy wyłącza się z rejestru w szczególności:

1) na wniosek osoby poszukującej pracy;

2) w przypadku niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy w okresie 2 miesięcy od dnia ostatniego stawienia się.

4. W przypadku wyłączenia, o którym mowa w ust. 3, sporządza się stosowną adnotację w karcie rejestracyjnej.

5. Osoba poszukująca pracy wyłączona z rejestru jest zawiadamiana przez powiatowy urząd pracy na piśmie.

§ 8.
1. Powiatowy urząd pracy wydaje osobie zarejestrowanej jako bezrobotna zaświadczenie o okresach zarejestrowania, pobierania zasiłku i stypendium, o wysokości tych świadczeń oraz o okresach niezdolności do pracy w poszczególnych latach kalendarzowych.

2. Powiatowy urząd pracy przekazuje do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy zaświadczenie o okresach pobierania zasiłku i jego wysokości w przypadku, o którym mowa w art. 69 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71/EWG z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie.

§ 9.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Gospodarki i Pracy: w z. J. Piechota

 

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy (Dz. U. Nr 25, poz. 131, z 1998 r. Nr 166, poz. 1236, z 1999 r. Nr 111, poz. 1302, z 2001 r. Nr 145, poz. 1635 oraz z 2004 r. Nr 87, poz. 834) zachowane w mocy na podstawie art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 26 listopada 2004 r. (poz. 2607)

Załącznik 1.

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 25 grudnia 2004 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe EFEKTA

Pełna księgowość dla małych, średnich i dużych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama