reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 1 grudnia 2004 r.

w sprawie rejestru agencji zatrudnienia

Na podstawie art. 19 ust. 13 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb dokonywania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, odmowy dokonania wpisu, a także przypadki wykreślenia z rejestru, wzór wniosku o wpis i wzór certyfikatu, rodzaje dokumentów wymaganych do uzyskania wpisu, zakres składanych informacji oraz wzory formularzy składanych informacji, a także warunki uznawania upoważnień posiadanych przez podmioty z państw członkowskich Unii Europejskiej do świadczenia usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i pracy tymczasowej.
§ 2.
1. Wpis do rejestru agencji zatrudnienia, zwanego dalej „rejestrem", jest dokonywany w formie elektronicznej w księdze rejestrowej, odpowiednio w jednym z czterech działów dotyczących:

1) dział pierwszy – agencji pośrednictwa pracy:

a) rozdział a – w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

b) rozdział b – w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich;

2) dział drugi – agencji doradztwa personalnego;

3) dział trzeci – agencji pracy tymczasowej;

4) dział czwarty – agencji poradnictwa zawodowego.

2. Dane wpisane w rejestrze nie są z niego usuwane.

§ 3.
1. Wpis do rejestru jest dokonywany na podstawie wniosku podmiotu, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Do wniosku podmiot dołącza oświadczenie, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru agencji zatrudnienia są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz spełnia on znane mu warunki prowadzenia agencji zatrudnienia określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą", a ponadto nie zalega z realizacją zobowiązań podatkowych, z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz nie jest karany za nielegalne prowadzenie agencji zatrudnienia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, powinno również zawierać:

1) nazwę podmiotu i jego siedzibę;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu ze wskazaniem imienia i nazwiska.

§ 4.
Minister właściwy do spraw pracy, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia wpisu do rejestru w przypadku, o którym mowa w art. 68 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807), zwanej dalej „ustawą o swobodzie działalności gospodarczej".
§ 5.
Wpis do rejestru obejmuje następujące dane:

1) określenie rodzaju agencji zatrudnienia, o wpis której podmiot się ubiega;

2) nazwę podmiotu;

3) nazwisko i imiona osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;

4) adres siedziby podmiotu, numer telefonu, nazwę województwa;

5) adresy oddziałów (filii) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, numer telefonu, nazwę województwa;

6) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności;

7) datę dokonania wpisu;

8) numer identyfikacji podatkowej NIP – w przypadku gdy został nadany.

§ 6.
Wzór certyfikatu, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 7.
Agencja zatrudnienia informuje ministra właściwego do spraw pracy o każdej zmianie siedziby, otwarciu i likwidacji oddziałów lub filii, zaprzestaniu działalności, a także okoliczności faktycznej lub prawnej mającej znaczenie dla tej działalności w terminie 30 dni od dnia powstania tych zmian lub wystąpienia tych okoliczności, składając na ich potwierdzenie stosowne dokumenty.
§ 8.
1. Błędy pisarskie lub inne oczywiste omyłki w rejestrze prostuje się z urzędu lub na wniosek podmiotu.

2. W przypadku sprostowania zamieszcza się adnotację o treści i dacie sprostowania.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku wprowadzenia zmian w treści wpisu do rejestru oraz wykreślenia agencji z rejestru.

§ 9.
1. Informacja o działalności, o której mowa w art. 19 ust. 8 ustawy, zawiera:

1) w przypadku agencji pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

a) liczbę osób, z uwzględnieniem płci, które zostały wpisane do ewidencji osób poszukujących zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z uwzględnieniem przedziałów wiekowych: do 25. roku życia, od 25 lat życia ukończonych do 50. roku życia, 50 lat życia ukończonych i więcej,

b) liczbę osób ogółem, z uwzględnieniem płci, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, zwaną dalej „klasyfikacją”, z uwzględnieniem przedziałów wiekowych: do 25. roku życia, od 25 lat życia ukończonych do 50. roku życia, 50 lat życia ukończonych i więcej,

c) liczbę osób ogółem, z uwzględnieniem płci, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji na podstawie umowy o pracę, z uwzględnieniem przedziałów wiekowych: do 25. roku życia, od 25 lat życia ukończonych do 50. roku życia, 50 lat życia ukończonych i więcej,

d) liczbę pozyskanych ofert pracy;

2) w przypadku agencji doradztwa personalnego – liczbę pracodawców korzystających z usług w zakresie:

a) prowadzenia analizy zatrudnienia, określania kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,

b) wskazywania źródeł i metod pozyskiwania kandydatów na określone stanowiska pracy,

c) weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji, z zastosowaniem narzędzi i metod psychologicznych;

3) w przypadku agencji poradnictwa zawodowego:

a) liczbę osób ogółem, z uwzględnieniem płci, korzystających z pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, z uwzględnieniem przedziałów wiekowych: do 25. roku życia, od 25 lat życia ukończonych do 50. roku życia, 50 lat życia ukończonych i więcej,

b) liczbę osób ogółem, z uwzględnieniem płci, korzystających z informacji zawodowych, z uwzględnieniem przedziałów wiekowych: do 25. roku życia, od 25 lat życia ukończonych do 50. roku życia, 50 lat życia ukończonych i więcej,

c) liczbę osób ogółem, z uwzględnieniem płci, korzystających z innych usług poradnictwa zawodowego, z uwzględnieniem przedziałów wiekowych: do 25. roku życia, od 25 lat życia ukończonych do 50. roku życia, 50 lat życia ukończonych i więcej,

d) liczbę pracodawców korzystających z pomocy w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych;

4) w przypadku agencji pracy tymczasowej:

a) liczbę osób ogółem, z uwzględnieniem płci, skierowanych przez agencję do wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę na czas określony, w tym do pracodawców zagranicznych,

b) liczbę osób ogółem, z uwzględnieniem płci, skierowanych przez agencję do wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, w tym do pracodawców zagranicznych,

c) liczbę osób ogółem, z uwzględnieniem płci, skierowanych przez agencję do wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego, w tym do pracodawców zagranicznych,

d) liczbę pracodawców użytkowników korzystających z usług agencji, w tym pracodawców zagranicznych,

e) liczbę osób ogółem, z uwzględnieniem płci, skierowanych przez agencję do wykonywania pracy tymczasowej, według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, na okres do 3 miesięcy, 3 miesięcy do 12 miesięcy, 12 miesięcy i powyżej, z podaniem nazw państw zatrudnienia;

5) w przypadku agencji pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą – liczbę osób ogółem, z uwzględnieniem płci, które podjęły pracę za granicą, według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, na okres do 3 miesięcy, 3 miesięcy do 12 miesięcy, 12 miesięcy i powyżej, z podaniem nazw państw zatrudnienia.

2. Wzór formularza informacji o działalności agencji zatrudnienia jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 10.
Minister właściwy do spraw pracy wykreśla agencję zatrudnienia z rejestru w przypadku:

1) pisemnego wniosku podmiotu;

2) postawienia podmiotu w stan likwidacji lub upadłości;

3) wydania decyzji, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w przypadkach określonych w tym przepisie.

§ 11.
Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do podmiotów z państw członkowskich Unii Europejskiej posiadających upoważnienia do świadczenia usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i pracy tymczasowej.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia2).

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner

 

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie rejestru agencji zatrudnienia (Dz. U. Nr 73, poz. 665), zachowane w mocy na podstawie art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 1 grudnia 2004 r. (poz. 2608)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Burcan

Ekspert Kredytowy, Partner Zarządzający w Trinity House & Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama