| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

PROGRAM WYKONAWCZY

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury na lata 2004–2006,

podpisany w Warszawie dnia 1 września 2004 r.

PROGRAM WYKONAWCZY

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury na lata 2004–2006

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, zwane dalej „Stronami",

pragnąc rozwijać i umacniać przyjazne stosunki między obu krajami,

dążąc do pogłębienia współpracy w dziedzinie nauki, edukacji, kultury, środków masowego przekazu, młodzieży i sportu,

w celu realizacji Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Ammanie dnia 16 listopada 1977 r.,

uzgodniły następujący Program wykonawczy na lata 2004–2006:

l. Nauka i edukacja

Artykuł 1

Strony będą współpracowały, zwracając szczególną uwagą na następujące zagadnienia:

1) wymianę informacji o systemach edukacji, planach ich rozwoju i kierunkach reformowania;

2) kształcenie kadr w specjalnościach będących przedmiotem zainteresowania Stron;

3) popieranie współpracy między jednostkami edukacyjnymi wszystkich poziomów i szczebli;

4) popieranie przeprowadzania wspólnych imprez naukowych, konferencji, sympozjów, olimpiad i konkursów dla młodzieży.

Artykuł 2

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę między szkołami wyższymi i innymi zainteresowanymi jednostkami naukowo-badawczymi obu krajów w zakresie:

1) prowadzenia wspólnych badań naukowych;

2) wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych w celu prowadzenia zajęć oraz udziału w seminariach i kongresach naukowych;

3) wymiany publikacji i informacji naukowej.

Zainteresowane instytucje będą ustalały między sobą dziedziny współpracy oraz warunki finansowe.

Artykuł 3

Strona polska przyzna rocznie Stronie jordańskiej łącznie do czterech miejsc na studiach wyższych, studiach doktoranckich lub stażach naukowo-badawczych, wolnych od opłat za naukę, bez świadczeń stypendialnych.

Artykuł 4

Strona jordańska przyzna rocznie Stronie polskiej:

1) cztery miejsca stażowe w dziedzinie nauki języka arabskiego, każde na okres roku akademickiego, wolne od opłat za naukę, bez świadczeń stypendialnych;

2) łącznie osiemnaście miesięcy staży naukowo-badawczych, wolnych od opłat za naukę, bez świadczeń stypendialnych.

II. Kultura i sztuka

Artykuł 5

Strony będą dążyły do zorganizowania w kraju partnera wystaw sztuki współczesnej lub dawnej. Warunki zorganizowania wystaw zostaną uzgodnione między zainteresowanymi instytucjami obu krajów.

Artykuł 6

Strony będą dążyć do zorganizowania w kraju partnera koncertów muzycznych i występów artystycznych. Warunki zorganizowania występów i koncertów zostaną uzgodnione między zainteresowanymi instytucjami obu krajów.

Artykuł 7

Strony będą popierały udział kinematografii kraju partnera w międzynarodowych festiwalach i przeglądach filmów organizowanych w swoich krajach. Strony będą popierały niekomercyjną i komercyjną wymianę filmów i audycji telewizyjnych.

Artykuł 8

Strony będą popierały wzajemny udział w międzynarodowych festiwalach i konkursach artystycznych organizowanych w obu krajach, kierując odnośne zaproszenia z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Artykuł 9

Strony będą popierały współpracę bibliotek narodowych obu krajów w zakresie wymiany ekspertów, a także publikacji i informacji. Strony będą dążyły do realizacji wspólnych projektów edukacyjnych w dziedzinie czytelnictwa książek oraz działalności wydawniczej i bibliotecznej. Warunki współpracy zostaną uzgodnione między zainteresowanymi instytucjami obu krajów.

Artykuł 10

Strony będą popierały współpracę w dziedzinie archiwistyki, w szczególności w zakresie dostępu do archiwów dla celów naukowych, społecznych i prawnych, wymiany doświadczeń, publikacji i mikrofilmów, w oparciu o bezpośrednie porozumienie między krajowymi dyrekcjami archiwów państwowych.

Artykuł 11

Strony będą dążyły, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, a także zgodnie z podpisanymi przez obie Strony odnośnymi umowami międzynarodowymi, do zapobiegania nielegalnemu wwozowi, wywozowi i przekazywaniu dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturalne.

Artykuł 12

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę w dziedzinie archeologii, muzealnictwa, konserwacji i ochrony zabytków między zainteresowanymi instytucjami polskimi i jordańskimi. Warunki współpracy zostaną uzgodnione między zainteresowanymi instytucjami obu krajów.

Artykuł 13

Strony będą sprzyjały nawiązaniu dwustronnych kontaktów między telewizjami publicznymi obu krajów. Strony będą zachęcały swoje telewizje publiczne do współpracy na forum Europejskiej Unii Nadawców.

III. Młodzież i sport

Artykuł 14

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę organizacji młodzieżowych oraz stowarzyszeń sportowych.

Artykuł 15

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę w dziedzinie kultury i edukacji dzieci i młodzieży.

Artykuł 16

Zainteresowane ministerstwa i instytucje do spraw młodzieży, edukacji, kultury fizycznej i sportu obu Stron będą mogły zawierać porozumienia o bezpośredniej współpracy oraz okresowe programy wykonawcze, określające zakres, formy oraz warunki organizacyjne i finansowe wymiany.

IV. Warunki wymiany osobowej

Artykuł 17

Wymiana osobowa, na podstawie niniejszego programu, będzie się odbywała w ramach: studiów doktoranckich, studiów wyższych, staży naukowo-badawczych oraz wizyt krótkoterminowych.

Artykuł 18

Osobom uczestniczącym w wymianie na podstawie artykułów 3 oraz 4 programu,

Strona przyjmująca zapewni:

1) bezpłatną naukę w państwowych szkołach wyższych oraz jednostkach uprawnionych do prowadzenia studiów doktoranckich, bez wypłaty świadczeń stypendialnych;

2) odpłatne zakwaterowanie w domu akademickim;

Strona wysyłająca zapewni:

1) wypłatę świadczeń stypendialnych obejmujących koszty utrzymania i zakwaterowania;

2) ubezpieczenie (polisę) na wypadek nagłych zachorowań lub nieszczęśliwego wypadku, chyba że prawo do świadczeń zdrowotnych wynika z przepisów kraju przyjmującego.

Dokumenty kandydatów na studia wyższe i doktoranckie oraz staże będą dostarczane za pośrednictwem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ammanie, w uzgodnionych przez obie strony terminach.

V. Postanowienia ogólne i końcowe

Artykuł 19

Program nie wyklucza możliwości realizacji innych form współpracy w dziedzinie edukacji, nauki i kultury, pod warunkiem uzgodnienia ich drogą dyplomatyczną.

Artykuł 20

Program wejdzie w życie z dniem podpisania i będzie obowiązywał do dnia 31 grudnia 2006 r.

Program będzie stosowany do dnia wejścia w życie nowego programu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r.

PODPISANO w Warszawie, dnia 1 września 2004 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach: polskim, arabskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający.

Z upoważnienia Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej

Z upoważnienia Rządu
Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

EXECUTIVE PROGRAMME

between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan of co-operation in the fields of science, education and culture for the years 2004–2006

The Government of the Republic of Poland and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan, hereinafter referred to as „the Parties",

desiring to develop and strengthen the friendly relations between the two countries,

striving to deepen their co-operation in the fields of science, education, culture, the mass media, youth and sports,

pursuant to the Agreement between the Government of the Polish People's Republic and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan on cultural and scientific co-operation, signed in Amman on 16th November 1977,

have agreed on the following Executive Programme for the years 2004–2006:

I. Science and education

Article 1

The Parties shall co-operate, with particular regard to the following issues:

1) exchange of information on their systems of education, their development plans and directions of reform;

2) training of staff in specialties of particular interest to the Parties;

3) support for co-operation between educational establishments of all levels;

4) support for organization of joint scientific events, conferences, symposia, and competitions for youth.

Article 2

The Parties shall support direct co-operation between higher schools and other interested scientific-research institutions of the two countries, focusing on:

1) joint scientific research;

2) exchange of scientific-didactical staff for the purpose of conducting lectures and participation in scientific seminars and congresses;

3) exchange of scientific publications and information.

The interested institutions shall elaborate the topics of co-operation and financial terms through direct contacts.

Article 3

The Polish Party shall annually grant to the Jordanian Party a total of four places for higher studies, doctoral studies or scientific-research internships, free of tuition, without scholarship benefits.

Article 4

The Jordanian Party shall annually grant to the Polish Party:

1) four internships for the study of the Arabic language, each for the duration of one academic year, free of tuition, without scholarship benefits;

2) a total of eighteen months of scientific-research internships, free of tuition, without scholarship benefits.

II. Culture and arts

Article 5

The Parties shall strive to organize exhibitions of modern or old art in the other country. The detailed arrangements for the organization of the exhibitions shall be elaborated by the interested institutions of the two countries.

Article 6

The Parties shall strive to organize music concerts and performances in the other country. The arrangements for the organization of the performances and concerts shall be elaborated by the interested institutions of the two countries.

Article 7

The Parties shall support the participation of the cinematography of the other country in international film festivals and reviews organized in their countries. The Parties shall support commercial and non-commercial exchange of television films and programmes.

Article 8

The Parties shall encourage their mutual participation in international artistic festivals and competitions organized in the two countries, conveying the relevant invitations at least one month in advance.

Article 9

The Parties shall support the co-operation between their national libraries, consisting in exchanges of experts, publications and information. The Parties shall strive to implement joint educational projects in the areas of literature, publishing and library management. The conditions of such co-operation shall be agreed between the interested institutions of both countries.

Article 10

The Parties shall support co-operation in the area of archive management, with special reference to ensuring archive access for scientific, social and legal purposes, exchange of experience, publications and microfilms, on the basis of a direct agreement between the national archive authorities.

Article 11

The Parties shall strive – in compliance with domestic law and international agreements signed by both Parties – to prevent trafficking in cultural goods constituting their cultural heritage.

Article 12

The Parties shall support direct co-operation between the interested Polish and Jordanian institutions in the fields of archeology, museum management, conservation and protection of cultural monuments. The conditions of such co-operation shall be agreed between the interested institutions of both countries.

Article 13

The Parties shall strive to establish bilateral contacts between the public television networks of the two countries. The Parties shall encourage their public television networks to collaborate on the forum of the European Broadcasting Union.

III. Youth and sports

Article 14

The Parties shall support direct co-operation of their youth organizations and sports associations.

Article 15

The Parties shall support direct co-operation in the field of children's and youth culture and education.

Article 16

The interested ministries and institutions concerned with youth, education, physical culture and sports of both Parties shall be able to conclude agreements on direct co-operation and periodic executive programmes, elaborating the scope, forms, organizational framework and financial terms of such co-operation.

IV. Exchange of persons

Article 17

The exchange of persons under this Programme shall take place in the framework of doctoral studies, higher studies, scientific-research internships and short visits.

Article 18

The persons taking part in exchanges under articles 3 and 4 of this Programme shall be provided,

by the receiving Party with:

1) tuition-free education in state higher schools and establishments authorized to conduct doctoral studies, without scholarship benefits;

2) payable accommodation in student hostels;

by the sending Party with:

1) payment of scholarships to cover room and board;

2) health and accident insurance, unless the right to medical benefits is provided by the regulations of the receiving country.

The documents of the candidates for doctoral and higher studies and internships shall be conveyed through the Embassy of the Republic of Poland in Amman, on dates agreed by the Parties.

V. General and final provisions

Article 19

This Programme shall not prejudice other forms of co-operation in the fields of education, science and culture, provided they are agreed through diplomatic channels.

Article 20

This Programme shall enter into force on the day of signing and shall remain in force until 31st December 2006.

This Programme shall be applied until the entry into force of a new Programme, but not later than until 31st December 2007.

DONE in Warsaw, this 1st day of September of 2004, in duplicate, each copy in the Polish, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In the event of differences in their interpretation – the English text shall prevail.

For the Government
of the Republic of Poland

For the Government
of the Hashemite Kingdom of Jordan

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »