| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

z dnia 17 listopada 2004 r.

w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsiębiorstwach

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom na specjalistyczne usługi doradcze oraz nowe inwestycje w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745), zwanej dalej „pomocą”.

2. Pomoc jest udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu TWE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 12.01.2001, z późn. zm.1)).

3. Przez nowe inwestycje rozumie się inwestycje w aktywa materialne oraz inwestycje w wartości niematerialne i prawne, przy czym:

1) przez inwestycję w aktywa materialne rozumie się inwestycję w aktywa trwałe związane z tworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub zaangażowaniem w działalność wymagającą zasadniczej zmiany w wytwarzanym produkcie lub procesie produkcyjnym istniejącego przedsiębiorstwa, w szczególności poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację; przez inwestycję w aktywa materialne rozumie się również inwestycję w aktywa trwałe podjętą w formie przejęcia przedsiębiorstwa, które zostało zamknięte lub które zostałoby zamknięte, jeżeli nie zostałoby kupione;

2) przez inwestycję w wartości niematerialne i prawne rozumie się inwestycję w transfer technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

4. Nową inwestycją nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych.

5. Przez specjalistyczne usługi doradcze rozumie się usługi świadczone przez doradców zewnętrznych. Usługi te nie mogą być działaniami o charakterze trwałym oraz być związane ze zwykłymi nakładami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak usługi dotyczące doradztwa podatkowego, usługi prawne lub usługi reklamowe.

§ 2.
1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy udzielanej na działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem lub marketingiem produktów, o których mowa w załączniku l do Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE C 235 z 24.12.2002), a także na działalność związaną z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej, oraz do pomocy uzależnionej od pierwszeństwa użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy udzielanej przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w przemyśle włókien syntetycznych, żeglugi morskiej, budownictwa okrętowego, hutnictwa żelaza i stali lub górnictwa węgla.

§ 3.
1. Pomoc może być udzielona beneficjentowi, który zarejestrował działalność gospodarczą nie wcześniej niż na 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku o udzielenie pomocy i spełnia warunki przedsiębiorcy niezależnego określone w art. 1 ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2, a ponadto, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników i

2) osiągnął roczny obrót ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych kwoty 2 000 000 euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych kwoty 2 000 000 euro.

2. Pomoc na specjalistyczne usługi doradcze oraz nowe inwestycje może być udzielona w formie dotacji polegającej na refinansowaniu części poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifikowalnych.

§ 4.
1. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów z zakresu specjalistycznych usług doradczych zalicza się poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy wydatki na nabycie specjalistycznych usług doradczych, a w szczególności doradztwa związanego z:

1) poszerzeniem oferty o nowy produkt;

2) opracowaniem strategii umieszczenia produktu na nowym rynku zbytu;

3) wprowadzeniem na rynek nowego produktu;

4) zdobyciem nowej grupy klientów;

5) racjonalizacją przepływów finansowych, towarów, materiałów, informacji wewnątrz przedsiębiorstwa;

6) komputeryzacją, racjonalizacją logistyki sprzedaży towarów i usług;

7) poprawą zarządzania wewnątrz firmy.

2. Do wydatków kwalifikowalnych na nowe inwestycje zalicza się poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy wydatki na:

1) nabycie lub wytworzenie środków trwałych ściśle związanych z realizacją projektu, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w szczególności maszyny i urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparatura, wyposażenie biurowe i infrastruktura techniczna;

2) nabycie wartości niematerialnych i prawnych polegających na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how, w tym wdrożenie systemu zarządzania jakością;

3) nabycie środków transportu drogowego, jeżeli przedsiębiorca nie należy do sektora transportowego i zapewni, że nabyty środek transportu będzie służył wyłącznie celom związanym z realizacją projektu;

4) nabycie niezabudowanej nieruchomości bezpośrednio związanej z celami projektu objętego wsparciem; wydatki na nabycie tej nieruchomości nie mogą stanowić więcej niż 10 % wydatków kwalifikowalnych projektu.

§ 5.
1. Intensywność pomocy udzielanej w związku z realizacją nowej inwestycji, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do wydatków kwalifikowalnych, nie może przekroczyć:

1) 30 % – w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42;

2) 40 % – w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30;

3) 50 % – w przypadku inwestycji realizowanych w pozostałych podregionach.

2. Podregiony, o których mowa w ust. 1, określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późn. zm.2)).

3. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, zwiększa się odpowiednio o 15 punktów procentowych brutto, jeżeli całkowita intensywność pomocy netto nie przekracza 75 %.

4. Pomoc może być udzielona beneficjentowi, jeżeli zapewni on pokrycie z wkładu własnego co najmniej 25 % kosztów projektu oraz utrzymanie inwestycji w danym podregionie przez okres co najmniej 5 lat od dnia przekazania inwestycji do użytkowania; wkład własny beneficjenta nie może zawierać żadnych środków uzyskanych w ramach pomocy publicznej.

5. Pomoc przeznaczona na nowe inwestycje może być udzielona wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy, jeżeli łącznie intensywność tych pomocy nie przekracza maksymalnej intensywności, określonej w ust. 1 i 3, przy czym dopuszczalną intensywność pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów nowej inwestycji albo dwuletnich kosztów płacy nowo zatrudnionych pracowników.

6. Intensywność pomocy na nową inwestycję nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 50 000 euro na jeden projekt, z uwzględnieniem ust. 1 i 3.

7. Wartość pomocy na specjalistyczne usługi doradcze nie może przekroczyć 50 % wydatków kwalifikowalnych i równowartości w złotych kwoty 5 000 euro na jeden projekt.

8. Pomoc sumuje się z pomocą udzieloną we wszystkich formach i ze wszystkich źródeł, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych, i nie może przekroczyć maksymalnych intensywności pomocy określonych w ust. 1, 3 i 5–7.

§ 6.
1. Beneficjent składa do marszałka województwa właściwego ze względu na lokalizację inwestycji wniosek o udzielenie pomocy, sporządzony zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 (Dz. U. Nr 257, poz. 2575).

2. Wniosek składa się przed rozpoczęciem realizacji projektu.

3. Wniosek podlega ocenie:

1) formalnej;

2) merytorycznej, przeprowadzanej przez wyznaczonych przez marszałka województwa ekspertów.

§ 7.
Pomoc jest udzielana na podstawie umowy zawartej przez marszałka województwa z beneficjentem, sporządzonej zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 (Dz. U. Nr 225, poz. 2285).
§ 8.
1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner

 

1) Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004 r. Dane dotyczące ogłoszenia powyższych aktów dotyczą ich ogłoszenia w polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021 oraz z 2004 r. Nr 98, poz. 998 i Nr 254, poz. 2534.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »