| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

z dnia 3 grudnia 2004 r.

w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania mikroprzedsiębiorcy pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości w ramach działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745), zwanej dalej „pomocą".

2. Pomoc ma charakter de minimis i jest udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001).

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o mikroprzedsiębiorcy, należy przez to rozumieć beneficjenta ostatecznego określonego w działaniu 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 (Dz. U. Nr 200, poz. 2051 i Nr 238, poz. 2402), który zarejestrował działalność gospodarczą i spełnia kryteria określone dla mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w działaniu 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości.
§ 3.
Pomoc może być udzielana na:

1) usługi szkoleniowo-doradcze umożliwiające nabywanie umiejętności niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej i służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;

2) zapewnienie opieki indywidualnego doradcy;

3) uczestnictwo w przedsięwzięciach grupowych o charakterze szkoleniowym;

4) uczestnictwo w przedsięwzięciach służących rozprzestrzenianiu dobrych praktyk i metod rozwoju;

5) wsparcie pomostowe przez okres:

a) pierwszych 6 miesięcy działalności od dnia zarejestrowania przez mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej,

b) przedłużony trwający nie dłużej niż do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania przez mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej, pod warunkiem że przedłużone wsparcie pomostowe umożliwi osiągnięcie mikroprzedsiębiorcy płynności finansowej;

6) jednorazową dotację inwestycyjną na rozwój działalności, ułatwiającą sfinansowanie pierwszych wydatków związanych z prowadzoną przez mikroprzedsiębiorcę działalnością gospodarczą.

§ 4.
1. Pomocy nie udziela się na działalność:

1) przedsiębiorstw z sektora transportu oraz na działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku l do Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE C 235 z 24.12.2002);

2) związaną z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności;

3) uwarunkowaną pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej.

2. Pomoc może być udzielona, jeżeli łącznie z inną pomocą de minimis uzyskaną przez mikroprzedsiębiorcę w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień jej udzielenia nie przekracza równowartości w złotych kwoty 100 000 euro brutto.

3. Pomoc jest udzielana w formie dotacji.

§ 5.
1. Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się wydatki zgodne z:

1) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1645/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1145/2003 (Dz. Urz. WE L 72 z 11.03.2004);

2) załącznikiem do rozporządzenia, o którym mowa w § 2.

2. Pomoc, o której mowa w § 3 pkt 1–5, przeznaczona jest na pokrycie 100 % wydatków kwalifikowalnych.

3. Pomoc, o której mowa w § 3 pkt 6, przeznaczona jest na pokrycie 75 % wydatków kwalifikowalnych. Pozostałe 25 % wydatków kwalifikowalnych pokrywa mikroprzedsiębiorca ze środków własnych.

§ 6.
Pomoc jest udzielana za pośrednictwem:

1) ośrodków Krajowego Systemu Usług,

2) instytucji rynku pracy w zakresie realizowanych działań:

a) publicznych służb zatrudnienia,

b) Ochotniczych Hufców Pracy,

c) agencji zatrudnienia,

d) instytucji szkoleniowych,

e) instytucji dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacji związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacji pozarządowych współpracujących z publicznymi służbami zatrudnienia),

3) szkół wyższych,

4) organizacji pozarządowych,

5) agencji rozwoju regionalnego i lokalnego,

6) jednostek naukowych,

7) ośrodków poradnictwa zawodowego i psychologicznego,

8) partnerstw podmiotów wymienionych w pkt 1–7

– zwanych dalej „beneficjentami".

§ 7.
1. Beneficjenci składają do Instytucji Wdrażającej wnioski o dofinansowanie projektów, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 (Dz. U. Nr 257, poz. 2575).

2. Instytucja Wdrażająca dokonuje oceny formalnej wniosków.

3. W przypadku stwierdzenia we wnioskach braków formalnych wzywa się beneficjenta do ich usunięcia w terminie określonym przez Instytucję Wdrażającą.

4. Wniosek złożony w terminie, o którym mowa w ust. 3, który nadal nie spełnia wymogów formalnych, podlega odrzuceniu.

5. Instytucja Wdrażająca informuje beneficjentów o wynikach oceny formalnej.

6. Wnioski, które nie zawierają braków formalnych, podlegają ocenie merytorycznej dokonywanej przez przedstawicieli:

1) Instytucji Wdrażającej;

2) samorządu województwa;

3) wojewody.

7. Instytucja Wdrażająca informuje beneficjentów o zatwierdzeniu ich wniosków do realizacji lub o ich odrzuceniu:

1) w terminie 60 dni roboczych od dnia upływu terminu składania wniosków, w przypadku gdy Instytucja Wdrażająca wyznaczyła końcowy termin nadsyłania wniosków;

2) w terminie 5 dni od dnia zakończenia oceny merytorycznej wniosków, w przypadku gdy Instytucja Wdrażająca nie wyznaczyła końcowego terminu składania wniosków.

8. Instytucja Wdrażająca, po zatwierdzeniu wniosków do realizacji, zawiera z beneficjentem umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości, sporządzaną zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 (Dz. U. Nr 225, poz. 2285), oraz udziela dofinansowania na realizację projektu.

§ 8.
1. W przypadku złożenia przez Instytucję Wdrażającą wniosku sporządzonego zgodnie z wzorem, o którym mowa w § 7 ust. 1, podlega on ocenie formalnej i merytorycznej zgodnie z zasadami wyboru projektów określonymi w załączniku do rozporządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. Wniosek, który został pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym i merytorycznym, przekazywany jest do zaopiniowania i rekomendacji właściwemu komitetowi sterującemu, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju.

3. Regionalny komitet sterujący rekomenduje Instytucji Zarządzającej:

1) zatwierdzenie wniosku;

2) zwrócenie wniosku w celu dokonania zmiany pod względem merytorycznym w wyznaczonym terminie;

3) odrzucenie wniosku.

4. Instytucja Zarządzająca dokonuje zatwierdzenia wniosku i przekazuje informację o jego zatwierdzeniu Instytucji Wdrażającej.

§ 9.
1. Warunkiem udzielenia pomocy, o której mowa w § 3 pkt 5 i 6, jest złożenie przez mikroprzedsiębiorcę do beneficjenta wniosku o przyznanie:

1) wsparcia pomostowego, w przypadku pomocy, o której mowa w § 3 pkt 5 lit. a;

2) przedłużonego wsparcia pomostowego, w przypadku pomocy, o której mowa w § 3 pkt 5 lit. b;

3) jednorazowej dotacji inwestycyjnej, w przypadku pomocy, o której mowa w § 3 pkt 6.

2. Mikroprzedsiębiorca składa do beneficjenta wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, który zatwierdza przyznanie pomocy.

3. Mikroprzedsiębiorca składa do beneficjenta wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, który dokonuje oceny formalnej i wydaje opinię dotyczącą zasadności udzielenia pomocy.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wraz z opinią, o której mowa w ust. 3, przekazywany jest przedstawicielom podmiotów, o których mowa w § 8 ust. 3, którzy dokonują oceny merytorycznej wniosku. Zatwierdzenia przyznania pomocy dokonuje upoważniony przedstawiciel Instytucji Wdrażającej.

5. Instytucja Wdrażająca informuje beneficjenta o przyznaniu pomocy.

§ 10.
Pomoc, o której mowa w § 3, jest udzielana mikroprzedsiębiorcy na podstawie umowy zawartej z beneficjentem.
§ 11.
1. Mikroprzedsiębiorca przed udzieleniem pomocy przedstawia beneficjentowi:

1) zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień przyznania pomocy, o której mowa w § 3 pkt 1–4, lub dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, o której mowa w § 3 pkt 5 i 6, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

2) dane o pomocy de minimis otrzymanej przed dniem 31 maja 2004 r.

2. Jeżeli do dnia otrzymania pomocy mikroprzedsiębiorca otrzyma inną pomoc de minimis, obowiązany jest dołączyć zaświadczenie określające wysokość tej pomocy.

3. Do czasu przekazania przez mikroprzedsiębiorcę zaświadczeń i danych pomoc nie może być udzielona.

§ 12.
Mikroprzedsiębiorca, który otrzymał pomoc, jest obowiązany:

1) przechowywać dokumentację związaną z otrzymaną pomocą przez okres 10 lat, licząc od dnia jej przyznania;

2) udzielać beneficjentowi lub uprawnionym organom kontrolnym informacji oraz udostępniać dokumentację związaną z pomocą przez okres jej przechowywania.

§ 13.
1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

IESE Business School

Informacje o IESE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »