| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI l PRACY1)

z dnia 9 grudnia 2004 r.

w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła

Na podstawie art. 9a ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, w tym:

1) parametry techniczne i technologiczne wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła;

2) wielkość i sposób obliczania udziału energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, w tym we własnych źródłach, do której zakupu przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane, w sprzedaży energii elektrycznej;

3) sposób uwzględniania, w kalkulacji cen za energię elektryczną, ustalonych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem kosztów zakupu tej energii, do której zakupu przedsiębiorstwo to jest obowiązane.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;

2) jednostka wytwórcza – opisany poprzez dane techniczne i handlowe wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła i do wyprowadzenia mocy.

§ 3.
1. Parametry techniczne i technologiczne wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła powinny umożliwiać współpracę z siecią, zgodnie z parametrami technicznymi energii elektrycznej przesyłanej tą siecią oraz zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Przez skojarzone źródło energii rozumie się jednostkę wytwórczą wytwarzającą energię elektryczną i ciepło ze sprawnością przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną i ciepło łącznie co najmniej 70 % obliczoną jako średnioroczna w poprzednim roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3.

§ 4.
1. Do energii elektrycznej podlegającej obowiązkowi zakupu zalicza się energię elektryczną wytworzoną w skojarzonym źródle energii.

2. Sprawność przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną i ciepło łącznie, o której mowa w § 3 ust. 2, dla jednostki wytwórczej oblicza się według wzoru:

hsk = [(3,6 Eel + Qc) : Qp] × 100

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

hsk

– sprawność przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną i ciepło [w %];

Eel

– ilość energii elektrycznej, wytworzonej w poprzednim roku kalendarzowym lub planowanej do wytworzenia dla nowo budowanej jednostki wytwórczej, mierzoną na zaciskach generatora lub ogniwa paliwowego [w MWh];

Qc

– ilość ciepła, wytworzonego w poprzednim roku kalendarzowym lub planowanego do wytworzenia dla nowo budowanej jednostki wytwórczej, mierzoną na wyjściach z jednostki wytwórczej [w GJ] i przeznaczoną:

 

1) do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej;

 

2) do przemysłowych procesów technologicznych;

 

3) dla obiektów wykorzystywanych do produkcji rolnej, roślinnej lub zwierzęcej, w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury i wilgotności w tych obiektach;

 

4) do wtórnego wytwarzania chłodu w przypadkach wymienionych w pkt 1–3;

Qp

– ilość energii chemicznej paliwa brutto zużytego w poprzednim roku kalendarzowym lub planowanego do zużycia dla nowo budowanej jednostki wytwórczej (w GJ].

 

3. W przypadku nowo budowanych jednostek wytwórczych sprawność przemiany, o której mowa w § 3 ust. 2, dla pierwszego roku wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w tych jednostkach wytwórczych, oblicza się na podstawie wielkości planowanych.

§ 5.
Obowiązek, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy, uznaje się za spełniony, jeżeli udział ilościowy zakupionej energii elektrycznej ze skojarzonych źródeł energii przyłączonych do sieci lub wytworzonej we własnych skojarzonych źródłach energii i sprzedanej odbiorcom dokonującym zakupu energii elektrycznej na własne potrzeby, w wykonanej całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej przez dane przedsiębiorstwo energetyczne tym odbiorcom, wynosi nie mniej niż:

1) 13,7 % w 2005 r.;

2) 15,0 % w 2006 r.;

3) 15,2 % w 2007 r.;

4) 15,6 % w 2008 r.;

5) 15,8 % w 2009 r.;

6) 16,0 % w 2010 r.

§ 6.
1. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy, jest obowiązane do zakupu oferowanej do sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzonych źródłach energii, przyłączonych do sieci elektroenergetycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ilości nie mniejszej niż określona w § 5.

2. Koszty uzasadnione zakupu energii elektrycznej ponoszone w związku z realizacją obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy, uwzględnia się w kalkulacji cen ustalanych w taryfie przedsiębiorstwa energetycznego realizującego ten obowiązek, przyjmując, że każda jednostka energii elektrycznej sprzedawana przez dane przedsiębiorstwo energetyczne odbiorcom jest w tej samej wysokości obciążona tymi kosztami.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.3)

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner

 

 

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.

3) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (Dz. U. Nr 104, poz. 971), w części dotyczącej energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »