| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych

Na podstawie art. 64 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu lub zespołu pojazdów, których masa, naciski osi lub wymiary wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi, zwanych dalej „pojazdami nienormatywnymi"

2) pojazdy, dla których wydawane są poszczególne rodzaje zezwoleń;

3) wymagania i stan techniczny dróg, które umożliwiają wyznaczenie trasy przejazdu;

4) warunki przejazdu pojazdów nienormatywnych.

§ 2.
W celu uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego wnioskodawca powinien złożyć pisemny wniosek do organu wydającego zezwolenie, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 i 6.
§ 3.
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas nieokreślony powinien zawierać dane:

1) imię i nazwisko lub nazwę, adres lub siedzibę, numer telefonu i numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy oraz osoby wykonującej przejazd w jego imieniu, a także numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) lub numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) wnioskodawcy oraz osoby wykonującej przejazd w jego imieniu, jeżeli zostały nadane;

2) markę, typ i numer rejestracyjny pojazdu;

3) szerokość pojazdu nienormatywnego.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas określony powinien zawierać dane:

1) o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2) markę, typ i numer rejestracyjny pojazdu;

3) długość i szerokość pojazdu nienormatywnego.

3. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w wyznaczonym czasie po ustalonej trasie oraz wniosek o wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach krajowych, w wyznaczonym czasie, powinny zawierać dane:

1) o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2) termin oraz dokładny adres miejsca rozpoczęcia i zakończenia przejazdu, a w przypadku gdy przejazd zaczyna się lub kończy poza granicami kraju – nazwę przejścia granicznego, przez które będzie dokonywany przejazd;

3) rodzaj ładunku i jego masę;

4) markę, typ, numer rejestracyjny, datę pierwszej rejestracji, masę własną, dopuszczalną ładowność, liczbę osi pojazdu oraz liczbę kół na każdej osi; w przypadku zespołu pojazdów dane te podaje się odrębnie dla pojazdu silnikowego i przyczepy, w tym naczepy;

5) wymiary i rzeczywistą masę całkowitą pojedynczego pojazdu lub zespołu pojazdów wraz z ładunkiem i bez ładunku;

6) rozstaw osi oraz naciski każdej osi pojazdu wraz z ładunkiem i bez ładunku;

7) dla pojazdów nienormatywnych o rzeczywistej masie całkowitej przekraczającej dopuszczalną masę całkowitą lub o przekroczonych normach nacisków osi, z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w § 4 ust. 4 – oświadczenie nadawcy ładunku uzasadniające, że przewożony ładunek nie może być podzielony;

8) informację czy pojazd posiada zawieszenie pneumatyczne lub równoważne.

§ 4.
1. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas nieokreślony wydaje się na przejazdy po drogach publicznych nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego lub pojazdu specjalnego, których szerokość nie przekracza 3,5 m, natomiast masa całkowita, naciski osi, długość i wysokość są normatywne.

2. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas określony wydaje się na przejazdy po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego, którego długość jest większa od dopuszczalnej, określonej w przepisach określających warunki techniczne pojazdów, nie więcej niż o 2 m, a szerokość nie przekracza 3,20 m, natomiast masa całkowita, naciski osi i wysokość są normatywne.

3. Zezwolenie na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w wyznaczonym czasie po ustalonej trasie wydaje się na przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych innych niż określone w ust. 1 i 2.

4. Zezwolenie na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach krajowych, w wyznaczonym czasie, wydaje się dla pojazdu nienormatywnego przekraczającego granicę państwa, którego parametry spełniają jeden z następujących warunków:

1) wysokość, masa całkowita i naciski osi, z zastrzeżeniem pkt 4, są normatywne;

2) szerokość całkowita – nie przekracza 3 m;

3) długość całkowita – jest większa od dopuszczalnej nie więcej niż o 2 m;

4) nacisk osi pojedynczej albo suma nacisków osi składowych lub obu elementów łącznie – przekraczają dopuszczalne wartości nie więcej niż o 15 %.

5. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 4, wydaje się przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustnego zgłoszenia do organu wydającego zezwolenie. Przepis § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

6. Zgodność danych i parametrów określonych w zezwoleniu wydanym na podstawie ustnego zgłoszenia zgłaszający potwierdza własnoręcznym podpisem na kopii zezwolenia.

§ 5.
1. Zezwolenie, o którym mowa w § 4 ust. 2, wydaje się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

2. Zezwolenie, o którym mowa w § 4 ust. 3, wydaje się na okres nie dłuższy niż 7 dni.

3. Zezwolenie, o którym mowa w § 4 ust. 4, wydaje się na 72 godziny.

§ 6.
Jeżeli przejazd nie nastąpił w okresie ważności zezwolenia, o którym mowa w § 4 ust. 3, wnioskodawca może w formie pisemnej wystąpić jednorazowo, najpóźniej przed upływem ostatniego dnia terminu ważności zezwolenia, do organu wydającego zezwolenie o przedłużenie ważności tego zezwolenia na okres nie dłuższy niż 7 dni. W takiej sytuacji nie trzeba składać nowego wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w § 4 ust. 3.
§ 7.
Zezwolenia wydaje się na ponumerowanych drukach ścisłego zarachowania o wymiarach 21 cm x 29,7 cm, odpowiednio zabezpieczonych, w szczególności przez zastosowanie papieru ze znakiem wodnym, zabezpieczonego chemicznie przed próbami usuwania zapisów w dokumencie oraz zastosowanie numeracji nadrukowanej farbą czarną i napisów w kolorze czarnym.
§ 8.
Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego, o którym mowa w § 4 ust. 3, może być wydane pod warunkiem, że:

1) ładunek jest niepodzielny i nie może być przewieziony pojazdami, których masa, naciski osi, wymiary są dopuszczalne;

2) do przewozu niepodzielnego ładunku nie można zastosować innego rodzaju transportu;

3) uzyskano zgodę na przejazd zarządu drogi, właściwego dla trasy przejazdu;

4) natężenie ruchu umożliwia bezpieczny przejazd pojazdu nienormatywnego;

5) przejazd nie utrudni ruchu drogowego na znacznym obszarze ani nie zagrozi bezpieczeństwu ruchu drogowego;

6) stan technicznej sprawności budowli usytuowanych w ciągu rozpatrywanej trasy przejazdu, określony na podstawie przepisów Prawa budowlanego, umożliwia przejazd;

7) przejazd nie stwarza zagrożenia dla stanu technicznego innych obiektów budowlanych, położonych w pobliżu trasy przejazdu;

8) istnienie możliwości wyznaczenia trasy przejazdu zapewniającej bezpieczeństwo oraz efektywność ruchu drogowego.

§ 9.
1. Wyznaczenie trasy przejazdu jest możliwe, jeżeli stan techniczny drogi spełnia następujące wymagania:

1) na drodze nie występują przełomy lub osuwiska;

2) skrajnia pionowa drogi lub drogowego obiektu inżynierskiego jest większa od wysokości pojazdu wraz z ładunkiem powiększonej o 0,1 m;

3) skrajnia pozioma drogi lub drogowego obiektu inżynierskiego jest większa od szerokości pojazdu wraz z ładunkiem powiększonej o 1,0 m;

4) ocena stanu technicznego dźwigarów lub pomostu obiektu mostowego dokonywana zgodnie z przepisami o numeracji i ewidencji dróg publicznych oraz obiektów mostowych jest równa lub większa niż 3 (w skali od 0 do 5).

2. Oprócz wymagań, o których mowa w ust. 1, przejazd pojazdu nienormatywnego nie może powodować przekroczenia bezpiecznego poziomu wytężenia materiału w konstrukcji niosącej drogowego obiektu inżynierskiego, określonego przy pomocy następujących parametrów:

1) w konstrukcji niosącej przęseł nie powstają siły wewnętrzne większe od wywołanych charakterystycznym obciążeniem przyjętym do projektowania zwiększonym o 30 % lub

2) w wyniku analizy sit wewnętrznych i naprężeń:

a) w stali konstrukcyjnej lub prętach zbrojeniowych – naprężenia główne nie przekraczają 2/3 gwarantowanej rzeczywistej lub umownej granicy plastyczności stali,

b) w betonie zbrojonym – naprężenia główne nie przekraczają 2/3 wytrzymałości gwarantowanej betonu,

c) w betonie sprężonym – całkowity moment zginający nie przekracza 0,9 wartości momentu rysującego.

§ 10.
1. Warunki przejazdu pojazdu nienormatywnego określa w zezwoleniu na przejazd organ wydający zezwolenie, ustalając zależnie od potrzeb:

1) sposób pilotowania pojazdu nienormatywnego określony w przepisach odrębnych;

2) czas przejazdu po jezdni przeznaczonej dla przeciwnego kierunku ruchu;

3) sposób zabezpieczenia urządzeń umieszczonych w pasie drogowym uzgodniony z właściwymi zarządcami dróg.

2. W przypadku przejazdu pojazdu nienormatywnego po drogowym obiekcie inżynierskim, warunki przejazdu określa w zezwoleniu na przejazd organ wydający zezwolenie, ustalając zależnie od potrzeb:

1) ograniczenia lub wyeliminowanie ruchu innych pojazdów na obiekcie;

2) ograniczenia prędkości przejazdu;

3) sposób przejazdu po określonym pasie ruchu lub w osi jezdni;

4) sposób przeciągania przyczepy przy użyciu liny;

5) sposób dodatkowego podparcia przęsła;

6) sposób ominięcia wiaduktu nad linią kolejową objazdem w poziomie szyn.

§ 11.
1. Do spraw rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.

§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Infrastruktury: K. Opawski

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz.1429).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz.1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884, Nr 121, poz. 1264 i Nr 173, poz. 1808.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1763).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »